دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، خرداد 1394 
تأثیر سیاست مالی بر قیمت دارایی‌ها و نااطمینانی آن در ایران

صفحه 107-130

سید جمال الدین محسنی زنوزی؛ حسن حیدری؛ فرزانه طالبی