پرسش‌های متداول

?How can I contact the editorial office

Contact us via e-mail: amf.ui.ac.ir

?How much is the rejection ratio

81 Percent

?In what languages is the journal published

Just Persian (Farsi) and abstract in english

قدیمی ترین مقاله این نشریه چه موقع ارسال شده است.؟

13 ماه پیش. این عدد به سرعت در حال کاهش است .

قدیمی ترین مقاله این نشریه چند ماه ماندگاری دارد؟

13 ماه

چه مقالاتی در این نشریه در اولویت زمانی بررسی قراردارند؟

مقالات مستخرج از رساله دکتری دانشگاه‌های معتبر کشور

نکات مهم در تدوین مقاله را از کجا باید پیدا کرد؟

از صفحه راهنمای نویسندگان قسمت فایل تفصیلی تدوین مقالات

درصد ریزش مقالات ارسالی به نشریه چند درصد است؟

81 درصد. یعنی 19 درصد نرخ پذیرش این نشریه است. نرخ پذیرش مقالات نشریه در حال کاهش است.

شماره آتی نشریه تقریبا چه زمانی منتشر می‌شود؟

پیش‌بینی می‌شود پایان خرداد. انشالله که نتیجه جاصل شود.

چگونه می‌توان نامه پذیرش مقاله را دریافت کرد؟

دریافت نامه پذیرش طی ارسال پیام به ایمیل نشریه توسط نویسنده با ذکر کد مقاله از طریق ایمیل نشریه به ایمیل نویسنده مسئول ارسال خواهد شد.

چه اطلاعاتی در هر گونه ارتباط با نشریه مهم است؟

کد مقاله – عنوان مقاله – نام پرسش کننده