درباره نشریه

دانشگاه اصفهان با همکاری دانشگاههای الزهرا، امام صادق، یزد، شیراز، شهید بهشتی و علامه طباطبایی اقدام به انتشار فصلنامه علمی - پژوهشی مدیریت دارایی و تامین مالی نموده است. هدف این فصلنامه فراهم آوردن زمینه ایجاد مبادلات علمی، تجمیع، ارتقاء و توسعه دانش، فراهم آوردن زمینه انتشار و توزیع اطلاعات در زمینه مباحث مالی می باشد. فصلنامه مدیریت دارایی و تامین مالی بر اساس مصوبه کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  به شماره 3/15/35993 مورخ 1392/3/13 دارای درجه علمی - پژوهشی است. لذا از استادان، دانشجویان، محققان و صاحبنظران دعوت می شود تا با مطالعه شیوه نامه تدوین مقالات، آثار و مقالات علمی - پژوهشی خود را جهت بررسی و چاپ ارسال نمایند.