مطالعه رابطه بین سطح افشای داوطلبانه و هزینه‌های نمایندگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

در این پژوهش، رابطه بین سطح افشای داوطلبانه و هزینه‌های نمایندگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این راستا، تأثیر اندازه شرکت، نسبت بدهی، نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره و تمرکز مالکیت نیز کنترل شده است. برای اندازه‌گیری متغیر سطح افشای داوطلبانه، چک‌لیست بوتوسان (1997) که توسط کاشانی‌پور و همکاران (1388) تعدیل شده، مورد استفاده قرار گرفته است که شامل 71 شاخص در شش بخش کلی پیشینه اطلاعاتی، خلاصه‌ای از نتایج مهم تاریخی، آماره‌های کلیدی غیرمالی، اطلاعات بخش‌ها، اطلاعات پیش-بینی و بحث و تحلیل مدیریت است. همچنین، از نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش، نسبت گردش دارایی‌ها و نسبت کیوتوبین به عنوان معیارهای هزینه‌های نمایندگی استفاده شده است. برای آزمون فرضیه اصلی پژوهش، رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده‌های ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته است. یافته‌های حاصل از بررسی 67 شرکت در دوره زمانی 1382 تا 1390 بیانگر آن است که بین نسبت هزینه عملیاتی به فروش و نسبت کیوتوبین با سطح افشای داوطلبانه به ترتیب رابطه منفی و مثبت معناداری وجود دارد؛ ولی بین نسبت گردش دارایی‌ها و سطح افشای داوطلبانه شرکت‌ها رابطه معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relation study of voluntary disclosure level and agency costs of listed companies of Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Shokrollah Khajavi 1
  • Vahid Alizadeh Talatpeh 2
1 university of shiraz
2 کارشناس ارشد حسابداری دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
چکیده [English]

In this research, the relation of voluntary disclosure level and agency costs of listed companies of Tehran Stock Exchange is studied. In this regard, the effects of firm size, debt ratio, non-duty members of board and ownership concentration are considered either. In order to voluntary disclosure level measuring Botosan (1997) check list which has been adjusted by koshanipour and et al. (1388) and consists of 71 indices through six section of background information, the summery of important historical results, non-financial key statics, section data, anticipating information and managements’ analysis and discussion has been utilized. Moreover, operating expenses to sale ratio, the asset turnover ratio and Qtubin ratio are utilized as agency costs criteria. To main hypothesis testing multivariate regression with combined data has been used. Findings resulted from exploring 67 companies during period of 1382 to 1390 essay that although there are 1) a positive significant relation between operating expenses to sale ratio and voluntary disclosure level and 2) a negative significant relation between Qtubin ratio and voluntary disclosure level, there is no significant relation between assets turnover ratio and firms’ voluntary disclosure level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Voluntary disclosure level
  • Operating expenses to sale ratio
  • Asset turnover ratio and Qtubin ratio
[1]   پور‌حیدری، امید؛ حسین‌پور، حمزه. (1391). بررسی رابطه بین افشای اجباری و اختیاری با ارزش سهام شرکت‌ها، چشم‌انداز مدیریت مالی، 5، 9-28.
[2]     حساس­یگانه، یحیی؛ خیرالهی، مرشد. (1387). حاکمّیت شرکتی و شفافیت، حسابدار، 203، 74-79.
[3]   کاشانی پور، محمد؛ رحمانی، علی؛ پارچینی پارچین، سید مهدی. (1388). رابطه بین افشای اختیاری و مدیران غیرموظف، فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 57، 85-100.
[4]   کردستانی، غلامرضا؛ موسویان خلیل‌آباد، سید حمیدرضا. (1392). رقابت بین سرمایه‌گذاران آگاه برای کسب اطلاعات محرمانه و قیمت‌گذاری عدم تقارن اطلاعاتی، فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، 2، 127-144.
[5]   مهدوی، غلامحسین؛ مهارلویی‌منفرد، محمد. (1390). ترکیب هیأت مدیره و هزینه­های نمایندگی (بررسی مفروضات تئوری مباشرت در شرکت­ های ایرانی)، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 10، 1-19.
[6]     نمازی، محمد. (مترجم). (1389). پژوهش­های تجربی در حسابداری: دیدگاه روش­شناختی، چاپ دوم، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.
[7]   نمازی، محمد؛ زراعت­گری، رامین. (1388). بررسی کاربرد نسبت Q-توبین و مقایسه آن با سایر معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پیشرفت­های حسابداری، 1، 231-262.
[8]   ولی‌زاده لاریجانی، اعظم؛ مجتهدزاده، ویدا؛ حجازی، رضوان. (1392). تأثیر کیفیت افشا بر رابطه ارزشی اقلام صورت‌های مالی، فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، 1، 13-26.
[9]   Aburaya, R. K. (2012). The Relationship between Corporate Governance and Environmental Disclosure: UK Evidence. Ph.DDessertation, Durham University.
[10]       Ang, J.; Cole, R.; and J. Lin. (2000). Agency Costs and Ownership Structure. The Journal of Finance, 55(1), 81-106.
[11]  Booth, P. and A. K. D. Schulz. (2004). the Impact of an Ethical Environment on Managers’ Project Evaluation Judgments Under Agency Problem Conditions. Accounting, Organizations and Society, 29(5-6), 473-488.
[12]  Botosan, C. (1997). Disclosure Level and The Cost of Equity Capital. Accounting Review, 72, 323-349.
[13]  Chuang, L.; Xiuhong, L.; and L. Zhang (2010a). Earnings Quality and the Agency Costs of Controlling Shareholder. International Conference on E-Business and E-Government, 5132-5135.
[14]  Chuang, L.; Xiuhong, L.; and L. Zhu (2010b). Earnings Quality and the Agency Costs of Managerial Discretion—the Corporate Governance Effect of Accounting Information. International Conference on E-Business and E-Government, 3924-3927.
[15]  Doukas, J. A. and C. Pantzalis (2003). Geographic Diversification and Agency Costs of Debt of Multinational Firms. Journal of Corporate Finance, 9(1), 59-92.
[16]  Doukas, J. A.; Kim, C.; and C. Pantzalis (2000). Security Analysis, Agency Costs and Company Characteristics. Financial Analysts Journal, 56(6), 54-63.
[17]  Edelen, R. M.; Evans, R.; and G. B. Kadlec. (2011). Disclosure and Agency Conflict in Delegated Investment Management: Evidence from Mutual Fund Commission Bundling. Available at: http://ssrn.com/abstract=1108768. Available online 26 March 2008.
[18]  Fama, E. F. and M. C. Jensen. (1983). The Separation of Ownership and Control. The Journal of Law and Economics, 26(2), 25-301.
[19]  Harrison, P. D. and A. Harrell. (1993). “Impact of “Adverse Selection” on Managers’ Project Evaluation Decisions”. Academy of Management Journal, 36(3), 635-643.
[20]  Healy, P.M. and K.G. Palepu. (2001). Information Assymetry, Corporate Disclosure, and The Capital Markets: A Review of The Empirical Disclosure Literature. Journal of Accounting & Economics, 31, 405-440.
[21]  Hill, C. W. and T. M. Jones. (1992). Stakeholder-Agency Theory. Journal of Management Studies, 29(2), 131-154.
[22]  Holmstrom, B. R. (1979). Moral Hazard and Observability. The Bell Journal of Economics, 10(1), 74-91.
[23]  Huang, P. and Y. Zhang. (2012). Does Enhanced Disclosure Really Reduce Agency Costs? Evidence from the Diversion of Corporate Resources. The Accounting Review, 87(1), 199-229.
[24]  Jensen, M. A. (2002). Disclosure Level and Cost of Capital: Evidences from Danish Financial Market. Master Thesis, Supervisor: Thomas Plenborg, Copenhagen Business School.
[25]  Jensen, M. C. and W. H. Meckling. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.
[26]  Jurkus, A. F.; Park, J. C.; and L. S. Woodard. (2011). Women in Top Management and Agency Costs. Journal of Business Research, 64(2), 180-186.
[27]  Karamanou, I. and N. Vafeas. (2005). The Association between Corporate Boards, Audit Committees, and Management Earning Forecasts: An Empirical Analysis. Journal of Accounting Research, 43(3), 453-486.
[28]  Meek, G.K.; Roberts, C.B.; and S.J. Gray. (1995), Factors Influencing Voluntary Annual Reports Disclosures by U.S., U.K and Continental European Multinationals Corporations, Journal of International Business Studies, 26(3), 555-572.
[29]  Nicodano, G. and A. Sembenelli. (2000). Private Benefits, Block Transaction Premiums and Ownership Structure. Available at SSRN: http://ssrn.com/ abstract=212248 , Available online 3 April 2000.
[30]  Penno, M. (1984). Asymmetry of Pre-Decision Information and ManagementAccounting. Journal of Accounting Research, Spring, 22(1), 177-91.
[31]  Petersen, C., and T. Plenborg. (2006). Voluntary Disclosure and Information Asymmetry in Denmark. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 15, 127-149.
[32]  Tian, Yu and J. Chen. (2009). Concept of Voluntary Information Disclosure and Review of Relevant Studies, International Journal of Economics and Finance, 1(2).
[33]  Trueman, B. (1986). Why Do Managers Voluntarily Release Earnings Forecasts? Journal of Accounting and Economics, 8, 53-71.
[34]  Tuttle, B.; Harrell, A.; and P. D. Harrison. (1997). Moral Hazard, Ethical Considerations, and the Decision to Implement an Information System. Journal of Management Information Systems. 13(4), 7-27.
[35]  Watson, A.; Shrives, P.; and C. Marston. (2002). Voluntary Disclosure of Accounting Ratios in the UK. British Accounting Review, 34(4), 289-313.
[36]  Watts, R. and J. Zimmerman. (1986). Positive Accounting Theory. Englewood Cliffs, N. J., Prentice-Hall.
[37]  Xiaobo, D.; Lin, K.; and K. Yingxu. (2014). Are Inter-Segment Revenues Informative About Future Performance? Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting, Article in press.