تأثیر سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی و مدیریت موجودی کالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد واحد تبریز

2 دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات سیرجان

چکیده

یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه‌ی اطلاعاتی است که برای سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و اعتبار دهی و سایر تصمیم‌ها، سود‌مند باشد. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی شامل مالکیت مدیریتی، ساختار هیئت مدیره و اندازه هیئت مدیره بر رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت موجودی کالا در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از رگرسیون چند متغیره با استفاده از گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. نمونه آماری این پژوهش شامل 47 شرکت می‌باشد که طی سال‌های 1385 تا 1390 عضو بورس بوده‌اند. متغیرهای کنترلی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته‌اند رشد شرکت، اندازه شرکت، اهرم مالی، سودآوری، چگالی سرمایه، سن و مالکیت خصوصی می‌باشند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که مالکیت مدیریتی بر رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت موجودی کالا تأثیر معنی داری دارد. ولی ساختار و اندازه هیئت مدیره بر رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت موجودی کالا تأثیر معناداری ندارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of corporate governance mechanisms on the relationship between institutional investors and inventory management

نویسندگان [English]

  • Mahdi Alinezhad Sarokolaei 1
  • Maryam Bahreini 2
  • Arezoo Taheri 2
1 azad university
2 azad university
چکیده [English]

Presenting information which is useful for investors, creditors, and other current and potential users in decision makings related to investment and validating and other decisions is one of goals in financial reporting. The aim of this research is to study corporate governance mechanisms including managerial ownership, structure of board of directors, and board size on the relationship between institutional investors and inventory management in firms enlisted in Tehran Stock Exchange. To analyze data we have used a multiple variable regression by using generalized moments. Statistical sample in this research entails 47 companies which were enlisted in Stock Exchange during the time period between 2006 and 2011. Control variables in this research were firm growth, firm size, financial leverage, profitability, capital intensity, age, and private ownership. Results of analyzing data showed that managerial ownership affected the relationship between institutional investors and inventory management meaningfully. But structure and size of board of directors did not have any meaningful effects on the relationship between institutional investors and inventory management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutional Investors
  • managerial ownership
  • structure of board of directors
  • Board Size
  • Inventory Management
[1]   اشرافی، آذرمیدخت؛ فرید، داریوش. (1392). مروری بر رابطه بین نقد شوندگی؛ حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت، موسسه بین‌المللی آموزشی و پژوهشی صفا شهر. شیراز. ایران.
[2]   آقایی، محمد علی؛ چالاکی، پری. (1388). بررسی رابطه بین ویژگی‌های حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه علمی پژوهشی تحقیقات حسابداری. انجمن حسابداری.
[3]   خدادادی، ولی؛ تاکر، رضا. (1391). بررسی تأثیر ویژگی‌های حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله تحقیقات حسابداری و حسابرسی. سال چهارم. شماره 15.
[4]   خدادادی، ولی؛رشیدی‌باغی، محسن؛ قربانی، رامین؛ کاویانی، مریم. (1392). تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین جریان‌های نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی­ها، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت دارایی و تامین مالی، سال اول، شماره اول.شماره پیاپی (1).
[5]   رهبر خرازی، مهسا. (1383). مطالعه و شناخت وضعیت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه آن باسایر کشورها. رساله کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
[6]   علی نژاد ساروکلائی، مهدی؛ بحرینی، مریم. (1392). تأثیر سرمایه‌گذاران نهادی و تمرکز مالکیت بر فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی. سال پنجم. شماره 19.
[7]   کریمی، فرزاد؛ اشرافی، مهدی. (1390). بررسی ارتباط سازوکارهای نظام راهبردی شرکتی و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهش‌های حسابداری مالی. سال سوم. شماره 2.
[8]   مشایخ، شهناز؛ اسماعیلی، مریم. (1385). بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه‌های اصول راهبردی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران.بررسی‌های حسابداری و حسابرسی. شماره 45.
[9]   نوروش، ایرج؛ کرمی، غلامرضا؛ وافی‌ثانی، جلال. (1388). بررسی تأثیر ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی بر هزینه نمایندگی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری، شماره 1.
[10] نیکومرام، هاشم؛ رهنمای رود پشتی، فریدون، هیبتی، فرشاد. (1390). مبانی مدیریت مالی، جلد دوم، انتشارات ترمه. تهران. ایران.
[11] واعظ، سیدعلی؛ قلمبر، محمدحسین؛ قنواتی، نسرین؛ رحمانی، فاطمه. (1393). بررسی رابطه تمرکز مالکیت و ساختار هیأت مدیره با کارایی مدیریت سرمایه در گردش، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت دارایی و تامین مالی. سال دوم. شماره چهارم. شماره پیاپی (4).
[12]            Ameer, R., (2010). The Role of Institutional Investors in the 7inventory and Cash Management Practices of Firms in Asia. Journal of Multinational Financial Management 20 (2–3), 126–143.
[13]            Anassov, J. & Hankim. E. (2008). Labor and Corporate Governance: International Evidence from Restructuring Decisions.
[14]            Baldenius, T., Reichstein, S., (2005). Incentives for Efficient Inventory Management: the Role of Historical Cost. Management Science 51 (7), 1032-1045.
[15]            Baltagi, Badi Hani. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. John Wiley & Sons Inc., 3rd Edition, New York, USA.
[16]            Barker, K., Santos, J., (2010). Measuring the Efficacy of Inventory with a Dynamic Input-Output Model. International Journal of Production Economics 126 (1), 130-143.
[17]            Becker, Henrikcronqvist and RudigerFahlenbrach. (2010). E Estimating the Effects of Large Shareholders. Using a Geographic Instrument.
[18]            Borg novo, E., (2008). Differential Importance and Comparative Statics: an Application to Inventory Management. International Journal of Production Economics 111 (1), 170-179.
[19]           Banshee, B.J. (1998). The Influence of Institutional Investors on Myopic R&D Investment Behavior. Accounting Review.
[20]            Chikan, A., (2009). An Empirical Analysis of Managerial Approa, ches to the role of inventories. International Journal of Production Economics 118 (1), 131-135.
[21]            Chitnomrath, Thanida, Evans, Robert and Christopher, Theo. (2011), Corporate Governance and Post-Bankruptcy Reorganization Performance: Evidence from Thailand, Asian Review of accounting, Vol. 27, No 1.
[22]            Elsayed, kh.,Wahba, H., (2013). Reinvestigating the Relationship between Ownership Structure and Inventory Management: a Corporate Governance Perspective, International Journal of production Economics.
[23]            Florackis, C. (2008), Agency Costs and Corporate Governance Mechanisms: Evidence for UK Firms, International Journal of Managerial Finance, 4: pp. 37 – 59.
[24]            Gill, A. S., &Biger, N. (2013). The Impact of Corporate Governance on Working Capital ManagementEfficiency of American Manufacturing Firms. Managerial Finance. Vol. 39, No. 2, pp. 116-132.
[25]            Hill, R.C.; Griffiths, W.E. and Lim, G.C. (2007). Principles of conometrics. Fourth Edition.
[26]            Jensen, M.C. and Meckling, W.H. (1976). Theory of the Firm, Managerial Behavior, Agency Costs and Owner Ship Structure. Journal of financial Economics, vol.3No.4, pp-305-to.
[27]            John, K., Subnet, L.W., 1998. Corporate Governance and Board Effectiveness. Journal of Banking and Finance. 22, 371–401.
[28]            Kailas, G., Dimelis, D., Folios, V., (2011). An Empirical Analysis of Inventory Turnover Behavior in Greek Retail Sector: 2000-2005. International Journal of Production Economics 133 (1), 143-153.
[29]            Krivogorsky, V. (2006). Ownership, Board Structure, and Performance in Continental Europe, the international journal of accounting, 41, 176-197.
[30]            Laune Hurwitz. (2009). Corporate Governance and Firm Value during a Financial Crisis, Rev Quant Finance Acc, 34, pp. 459-481.
[31]            Lim, Mable; How, Janice and Peter Verhoeven. (2014). Corporate Ownership, Corporate Governance Reform and Timeliness of Earnings: Malaysian Evidence, Journal of Contemporary Accounting & Economics.
[32]            Najjar, B. and Taylor P. (2008). The Relationship between Capital Structure and Ownership. Managerial finance, vol.12, pp.919-933
[33]            Oler, D. Picconi, M. (2009). Implications of Insufficient and excess Cash for Future Performance. Journal of Financial Economics, Vol. 65, pp. 223- 247.
[34]            Tania Chitnomrath, Robert Evans, Theo Christopher, (2011). Corporate Governance and Post-Bankruptcy Reorganization Performance: Evidence from Thailand, Asian Review of Accounting, Vol. 19 Iss: 1 pp. 50 – 67.
[35]            Tong, S. and Ning, Y. (2004). Does capital Structure Affect Institutional Investor Choices? The Journal of Investing.
[36]            Tsai, H. and Gu, Z. (2007). The Relationship between Institutional Ownership and Casino Firm Performance. Hospitality management Vo1, 26, PP. 517-530.
[37]            Tribo, J., (2007). Ownership Structure and Inventory Policy. International Journal of Production Economics 108 (1–2), 213–220.
[38]            Velury, V. and Jenkins D: S. (2006). Institutional Ownership and the Quality of Earnings. Journal of Business Research, vol.59, pp.1043-1051.