ارزیابی تصمیم‌های سرمایه‌گذاری با استفاده از پویایی سیستم و اختیارات سرمایه‌گذاری واقعی (مورد مطالعه در شرکت تولید باطری خودرو)

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

در مباحث مدیریت، بررسی و ارزیابی طرح های سرمایه گذاری نقش کلیدی و تعیین کننده ای دارد. معمولا منابع سرمایه گذاری روش هایی مانند نرخ بازده حسابداری، دوره بازگشت سرمایه، نرخ بازده داخلی و ارزش فعلی خالص (NPV) را جهت تصمیم گیری در این حوزه معرفی می کنند و از میان آنها روش ارزش فعلی خالص را به عنوان معتبرترین روش توصیف می نمایند. روش ارزش فعلی خالص و سایر روش های ارزیابی سنتی، با ثابت فرض کردن عوامل درگیر در سرمایه گذاری، عدم اطمینان موجود در سرمایه گذاری را در نظر نمی گیرند. هدف اصلی این پژوهش، لحاظ کردن عدم اطمینان موجود در طرح های سرمایه گذاری و ارائه الگویی جهت ارزیابی تصمیم های سرمایه گذاری با استفاده از سیستم داینامیک و اختیار سرمایه گذاری است. در الگوی طراحی شده، از اختیارت به عنوان سناریویی برای بررسی تغییرات استفاده شده است. برای تعیین متغیرهای اصلی مدل از روش تئوری برخاسته از داده‌ها استفاده گردیده است. نتایج نشان می‌دهد که سرمایه گذاری به میزان 1011*3 ریال برای ایجاد ظرفیتی جدید به اندازه 300000 واحد در ماه، به همراه کاهش قیمت فروش محصول از 1200000 ریال به 850000 ریال می تواند بیشترین سودآوری را در بازه مشخص شده یعنی پایان سال دهم، در مدل شبیه سازی شده، داشته باشد. همچنین دو اختیار توسعه و انقباض در قالب سناریویی مشخص لحاظ گردیده و نتایج مربوطه به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Investment Decision Using System Dynamics and Real Options

نویسندگان [English]

  • Majid Esmaeilian
  • Moslem Alimohammadi Kamalabadi
university of isfahan
چکیده [English]

Evaluation of investment desicion has the decisive and key role in management discussions. Usually invest resources introduce methods such as accounting rate of return, payback period, internal rate of return and net present value (NPV) for decision making in this scope and describe the net present value as most reliable method. NPV and other traditional evaluation methods assume constant factors in investment and don’t consider uncertainty in decision making. The main objective of this study is to provide a model for evaluating investment decisions by using of system dynamics and real option. In this study, system dynamic method with Systemic approach was used to cover the weaknesses of traditional methods such as NPV that evaluate the investment decision one-dimensionally. Also, to considering the uncertainty in the investment project, real option was applied. At the final step, real option have been used as a scenario in designed model. Grounded Theory was applied for determining the affecting variables. Obtained results showed that investing about 3*1011 Rials to creating new production capacity about 300000 units per month with reducing product sale price from 1.2 million Rials to 850000 Rials is most profitable state (scenario) of simulated model in specified time in software (end of tenth years). Also, expansion and contraction, two determined options were considered in a scenario and related results were obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment Decision
  • system dynamic
  • real option
  • Grounded Theory
] افشارکاظمی؛ محمدعلی؛ماکوئی،احمد؛درمان، زهرا. (1388).تدوین استراتژی زنجیره تأمین صنعت فولاد ایران با استفاده از تحلیل پویایی سیستم‌ها، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۵0، صص ۲۰۱-224.
[2] آذر، عادل؛خدپور،آمنه. (1389). کاربرد رویکرد پویایی سیستم در فرآیند ره نگاری و سیاست‌گذاری آموزش عالی،فصلنامه علمی - پژوهشی سیاست علم و فناوری، سال دوم، شماره 4، صص 5-22.
 [3] بندریان، رضا؛ موسایی، احمد. (1387). ارزشیابی و قیمت گذاری دانش فنی محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی بر اساس روش گزینه واقعی، فصلنامه مدرس علوم انسانی، سال دوازدهم، شماره 56، صص 79 -104.
 [4] دستگیر، محسن؛ حاجیان، نجمه. (1390). ارزش‌گذاری اختیارات سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای با استفاده از مدل بلک – شولز، فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری، شماره 27، صص 8 - 11و 62 - 64.
 [5] علی، نژاد؛ ساروکلایی، مهدی. (1388).اختیارات سرمایه‌گذاری،نشریه حسابدار، شماره 213، صص 44-47.
[6] فاتح‌راد، مهدی؛کوثری، سحر. (1391). مدل‌سازی آینده تعاملی فناوری اطلاعات با استفاده از رویکرد پویایی سیستم،فصلنامه علمیپژوهشیسیاست علم و فناوری، سال چهارم، شماره 4، صص 77-93.
[7] فتحی‌هفشجانی، کیومرث؛ موحدی، محمدمهدی؛ قاضی‌زاده مقدم، محمد. (1388).بررسی و مقایسه مدل‌های ارزیابی انعطاف‌پذیری در صنایع تولیدی،نشریه پژوهشگر، شماره 15، صص 77-88.
[8] فقیه،نظام‌الدین. (1383). سیستم‌های پویا، اصول و تعیین هویت،انتشارات سمت، تهران، چاپ اول.
[9] فلیحی، نعمت؛ ظاهری هنجنی، مرضیه. (1390). تأثیر تورم و جهانی شدن بر سود دهی کارگاه‌های بزرگ صنعتی ایران تلفیق رهیافت‌های سیستم‌های دینامیکی و اقتصاد سنجی،پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال نوزدهم، شماره 58، صص 51-78.
 [10] قبادی، شهلا. (1390). پویایی سیستم (کاربردی از تفکر سیستمی)، تهران: سازمان مدیریت صنعتی،چاپ سوم.
[11] Alishahi, E., Moghaddam, M. P., & Sheikh-El-Eslami, M. K. (2012). A System Dynamics Approach for Investigating Impacts of Incentive Mechanisms on Wind Power Investment.Renewable energy, 37(1), 310-317.
[12] Alvesson, M., &Sköldberg, K. (2009). Reflexive Methodology: New vistas for qualitative research. Sage.
[13] Aoun, D., and Hwang, J, (2008). The Effect of Cash Flow and Size on The Investment Decisions of ICT Firms: AynamicApproach, Information economics and policy. Vol. 20, 120-134.
[14] Daniel, S. (2012). Developing a Cost-Volume-Profit Model in Production Decision System Based on MAD Real Options Model. Procedia Economics and Finance, Vol. 3, 350-354.
[15] Denzin, N. K. (1996). Interpretive Ethnography: Ethnographic Practices for the 21st Century. Sage Publications.
[16] Fan, Y., Yang, R. G., & Wei, Y. M. (2007). A System Dynamics Based Model for Coal Investment. Energy, 32(6), 898-905.
[17] Fontes, D. B. (2008). Fixed Versus Flexible Production Systems: A Real Options Analysis. EuropeanJournal of Operational Research, Vol. 188(1), 169-184.
[18] Ford, D. N., &Sobek, D. K. (2005). Adapting Real Options to New Product Development by Modeling the Second Toyota Paradox.Engineering Management, IEEE Transactions on, 52(2), 175-185.
[19] Forrester, J. W. (1961) Industrial Dynamics. New York: John Wiley & Sons.
[20] Forrester, J. W. (1968) Principles of Systems (Second Preliminary Edition). Cambridge, MA: Wright-Allen Press, Inc.
[21] Forrester, J. W. (1969) Urban Dynamics. Cambridge, MA: The M.I.T. Press.
[22] Forrester, J. W. (1971). World Dynamics, Wright. LN, Cambridge.
[23] Glaser, B. G. (1992). Basics of Grounded Theory: Emergence vs. Forcing. Mill Valley, CA.
[24] Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1965). Discovery of Substantive Theory: A Basic Strategy Underlying Qualitative Research. American Behavioral Scientist, 8(6), 5-12.
[25] Lane D.C &Oliva. R, (1998), The Greater whole: Towards a Synthesis of System Dynamics and Softsystems Methodology, European Journal of Operational Research, Vol. 107, 214-235.
[26] Menassa, C., & Peña Mora, F. (2010). Hybrid Model Incorporating Real Options with Process Centric and System Dynamics Modeling to Assess Value of Investments in Alternative Dispute Resolution Techniques. Journal of Computing in Civil Engineering, Vol.24(5), 414-429.
[27] Mun, J. (2006). Real options analysis: Tools and techniques for valuing strategic investments and decisions (Vol. 320). JohnWiley & Sons.
[28] Özogul, C. O., Karsak, E. E., &Tolga, E. (2009). A Real Options Approach for Evaluation and Justification of a Hospital Information System. Journal of Systems and Software, Vol.82 (12), 2091-2102.
[29] Rese, M., Karger, M., &Strotmann, W. C. (2009). The Dynamics of Industrial Product Service Systems (IPS2)–Using the Net Present Value Approach and Real Options Approach to Improve Life Cycle Management. CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, 1(4), 279-286.
[30] Shi T., Gill R. (2005); Developing Effective Policies for the Sustainable Development of Ecological Agriculture in China: The Case Study of Jinshan County with a Systems Dynamics Model, Ecological Economics, Vol.53 (2), 223-246.
[31] Spector J. M., Christensen D. L., Sioutine A. V., McCormack D. (2001); Models and Simulations for Learning in Complex Domains: Using Causal Loop Diagrams for Assessment and Evaluation, Computers in Human Behavior, Vol. 17(5), 517-545.
[32] Sterman J. (2000); Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for A Complex World, McGraw-Hill, New York.
[33] Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures forDeveloping Grounded Theory (2nd Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
[34] Suddaby, R. (2006). From the Editors: What Grounded Theory is not. Academy of management journal, 49(4), 633-642.
[35] Tong, L., & Dou, Y. (2014). Simulation study of Coal Mine Safety Investment Based on System Dynamics. International Journal of Mining Science and Technology,24(2), 201-205.
[36] Urquhart, C. (2000). An Encounter with Grounded Theory: Tackling the Practical and Philosophical Issues. Qualitative research in IS: Issues and trends, 104-140.