اعضای هیات تحریریه

سردبیر

سعید فتحی

مدیریت مالی دانشیار دانشگاه اصفهان

ase.ui.ac.ir/s.fathi
s.fathiase.ui.ac.ir

h-index: 9  

مدیر مسئول

حسین رضایی دولت آبادی

مدیریت استادیار دانشگاه اصفهان

ase.ui.ac.ir/rezaei
ho.rezaiegmail.com

اعضای هیات تحریریه بین المللی

ابوالحسن جلیلوند

Loyola University Chicago

www.luc.edu/quinlan/faculty/aboljalilvand.shtml
ajalilvluc.edu

h-index: 6  

پژمان عابدی فر

University of St Andrews

www.st-andrews.ac.uk/management/aboutus/people/academic/pejmanabedifar/
pa31st-andrews.ac.uk

h-index: 7  

حمید بوستانی فر

Bl Norwegian Business School

www.bi.edu/about-bi/employees/department-of-finance/hamid-boustanifar/
hamid.boustanifarbi.no

اعضای هیات تحریریه

رضوان حجازی

حسابداری استاد دانشگاه الزهرا(س)

staff.alzahra.ac.ir/hejazi
hejazi33yahoo.com

h-index: 7  

مهدی ابزری

مدیریت مالی استاد دانشگاه اصفهان

www.ui.ac.ir/?sp=6559
mabzari32gmail.com

علی اصغر انواری رستمی

مدیریت استاد دانشگاه تربیت مدرس

modares.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=1&pageid=6290&tchcode=307465
anvarymodares.ac.ir

h-index: 13  

حسین اعتمادی

مدیریت استاد تربیت مدرس

mstpark.modares.ac.ir/index.jsp?siteid=56&fkeyid=&siteid=31&pageid=6263&tchcode=308120
etemadihmodares.ac.ir

h-index: 8  

محسن خوش طینت

مدیریت مالی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

khatam.ac.ir/teacher/basic/khoshtinat
khoshtinatnikyahoo.com

سعید سعیدا اردکانی

مدیریت مالی استاد دانشگاه یزد

www.yazd.ac.ir/university/faculties/i/9167
dr.saeidagmail.com

h-index: 6  

محمد اسماعیل فدایی نژاد

مدیریت دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375352
m-fadaeisbu.ac.ir

غلامرضا گودرزی

مدیریت دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

mgt.isu.ac.ir/?p=1344
rgodarziyahoo.com

h-index: 1  

علی نقی مصلح شیرازی

مدیریت دانشیار دانشگاه شیراز

sess.shirazu.ac.ir/sess/3064814710857
an_moslehyahoo.com


Web of Science ResearcherID 
W-7197-2018

کارمند نشریه

نیلوفر محمدطاهری

دانشگاه اصفهان

n.mohammadtaheristaf.ui.ac.ir
+983137932175