مدیر مسئول


حسین رضایی دولت آبادی استادیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

مدیریت

سردبیر


سعید فتحی دانشیار دانشگاه اصفهان

مدیریت مالی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


ابوالحسن جلیلوند Loyola University Chicago

امور مالی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پژمان عابدی فر University of St Andrews

بانکداری و مالی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


حمید بوستانی فر Bl Norwegian Business School

امور مالی

اعضای هیات تحریریه


رضوان حجازی استاد دانشگاه الزهرا(س)

حسابداری

اعضای هیات تحریریه


مهدی ابزری استاد دانشگاه اصفهان

مدیریت مالی

اعضای هیات تحریریه


علی اصغر انواری رستمی استاد دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت

اعضای هیات تحریریه


حسین اعتمادی استاد تربیت مدرس

مدیریت

اعضای هیات تحریریه


محسن خوش طینت دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت مالی

اعضای هیات تحریریه


سعید سعیدا اردکانی استاد دانشگاه یزد

مدیریت مالی

اعضای هیات تحریریه


مجید صامتی استاد دانشگاه اصفهان – علوم اقتصادی

علوم اقتصادی

اعضای هیات تحریریه


سعید فتحی دانشیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

مدیریت مالی

اعضای هیات تحریریه


محمد اسماعیل فدایی نژاد دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت

اعضای هیات تحریریه


غلامرضا گودرزی استاد دانشگاه امام صادق (ع)

مدیریت

کارشناس نشریه


زهرا بهشتی نژاد دانشگاه اصفهان

  • amfres.ui.ac.ir
  • 031-37932680