ترجیح های رفتاری سرمایه‌گذاران در واکنش به متغیرهای بنیادی بر مبنای نظریه غلبه تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه شیخ بهایی

چکیده

در این مقاله با استفاده از تجزیه و تحلیل مبتنی بر سیگنالهای بنیادی به بررسی برتری نسبی سهام برنده-بازنده بر اساس عملکرد فعلی و آتی از منظر ترجیحات رفتاری سرمایه‌گذاران پرداخته شده است. بنابراین بر اساس عوامل مربوط به سودآوری، تغییرپذیری عایدات و رشد، سیگنالهای بنیادی (F-Score) مربوط به محتوای اطلاعاتی 7 شاخص مالی شناسایی و بر مبنای آن سهام برنده-بازنده، تعیین و رفتار آتی بازده آنها بر مبنای ترجیحات ریسک‌گریزانه سرمایه-گذاران مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از اطلاعات مالی تمامی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1380 الی 1390 استفاده شده است. نتایج اولیه این تحقیق نشان دهنده وجود بازده بالاتر همزمان و آتی پرتفوی سهام برنده نسبت به سهام بازنده تا یک دوره زمانی پس از تشکیل پرتفوی و وجود رفتار مومنتومی و سپس رفتار معکوس بلندمدت آنهاست. همچنین نتایج تحقیق نشان دهنده وجود غلبه تصادفی بازده همزمان مرتبه‌های دوم و سوم سهام برنده نسبت به سهام بازنده و همچنین غلبه تصادفی مرتبه های دوم و سوم بازده دو دوره بعد سهام بازنده نسبت به سهام برنده در بازه های منفی بازار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Behavioral Preferences of Investors in Reaction to the Fundamental Variables Based on Sochastic Dominance

نویسندگان [English]

  • Ahmad Badri 1
  • Abdolmajid Abdolbaghi 2
1 shahid beheshti university
2 sheykhbahaeei university
چکیده [English]

In this article, the fundamental signal analysis to evaluate the relative dominance of the winner-losser stocks based on investor’s preferences has been investigated.Therefore, based on factors related to the profitability , growth and variability the signals of information content of seven financial ratios are identified and based on winner-loser stock related to investr’s preferences identified. In this study, all the financial data of listed companies in TSE for the period 1380 to 1390 are used. The results indicated that the higher current and future return of winner stock related to losser stock one Period after portfolio formation. Also the further results indicate the second and third order of stochastic dominance of winner stocks relate to losser stocks and second and third order of stochastic dominance of losser stocks relate to winner stocks in the negative market conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investor’s Preferences
  • winner-losser stock
  • fundamental signals
  • winner
  • losser stock
  • Momentum
  • Stochastic Dominance
[1]  باقر زاده، سعید. (1384). عوامل مؤثر بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های مالی، شماره 19، صص 25-64.
[2]  ثقفی، علی؛ سلیمی، محمدجواد. (1384). متغیرهای بنیادی حسابداری و بازده سهام، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره 23، شماره 2.
[3]   مشایخی، بیتا؛ فدایی‌نژاد، محمد اسماعیل؛ کلاته‌رحمانی، راحله. (1389). مخارج سرمایه‌ای،اقلام تعهدی و بازده سهام، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، سال دوم، شماره اول، شماره پیاپی (3)، صص 77-92.
[4]            Abarbanell, J., and B. Bushee, (1998). Abnormal Returns to a Fundamental Analysis Strategy, The Accounting Review, Vol 73, (1), 19-45.
[5]            Abarbanell, J., and B. Bushee,. (1997). Financial Statement Analysis, Future Earnings and Stock Prices, Journal of Accounting Research (35), 1-24.
[6]            Abhyankar, A., Ho, K-Y. and Zhao, H., (2008) Value Versus Growth: Stochastic Dominance Criteria. Quantitative finance,693-704.
[7]            Barrett, G., Donald, S., (2003). Consistent Tests for Stochastic Dominance. Econometrica 71, 71–104.
[8]            Beneish, M. D., C. M. Lee and R. L. Tarpley. (2001). Contextual Financial Statement Analysis through the Prediction of Extreme Returns, Review of Accounting Studies (6), 165-189.
[9]            Cho, Young-Hyun and Linton, Oliver and Whang, Yoon-Jae .(2006). Are There Monday Effects in Stock Returns: A Stochastic Dominance Approach. Journal of Empirical Finance. Vol: 14, Issue: 5, Pages: 736-755.
[10]        Davidson, R. and Duclos, J.Y., (2000). Statistical Inference for Stochastic Dominance and for the Measurement of Poverty and Inequality, Econometrica, 68, 1435–1464.
[11]        Deshmukh, Sanjay, Fatemi, Ali and Fooladi Iraj J. (2008). Complexity of Information and Trading Behavior: The Case of Dividend Increase Announcements, Journal of Economic Psychology, Vol. 29, pp.1–18, www.elsevier.com/locate/joep.
[12]        Elleuch, J. L. Trabelsi, (2009) Fundamental Analysis Strategy and the Prediction of Stock Returns, International Research Journal of Finance and Economics, ISSN, 1450-2887,Issue30, <www.eurojournals.com/finance.htm>.
[13]        Fong, Wai Mun and Wong, Wing Keung and Lean, Hooi Hooi. (2003). International Momentum Strategies: A Stochastic Dominance Approach.Working paper. National University of Singapore.
[14]        Fong, W. Lean, H. and Wong, W., (2008). Stochastic Dominance and Behavior toward Risk: The Market for Internet Stocks.Economic Behavior & Organization. pp. 142-157.
[15]        Fong, Wai Mun. (2009). Speculative trading and stock returns: A Stochastic Dominance Analysis of the Chinese A-share market. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money. Volume 19, Issue 4, October 2009, Pages 712-727.
[16]        Gonzalo, J. and Olmo, J. (2013). Conditional Stochastic Dominance Tests in Dynamic Settings, University of Southampton, < http://www.eco.uc3m.es>.
[17]       Greig, A., (1992). Fundamental Analysis and Subsequent Stock Returns, Journal of Accounting and Economics, Vol. 15, pp: 413-442.
[18]        Heiner, R. A. (1983). The Origin of Predictable Behavior. American Economic Review, 73, 560–595.
[19]        Lakonishok, J., A. Shleifer and R. Vishny. (1994). Contrarian Investment, Extrapolation and Risk, Journal of Finance (44), 1541-1578.
[20]        Lev B. and R. Thiagarajan,. (1993). Fundamental Information Analysis, Journal of Accounting Research (31), 190-214.
[21]        Meyer, Thomas O., Li, Xiaoming., Rose, Lawrence C. (2005). Comparing Mean Variance Tests With Stochastic Dominance When Assessing International Portfolio Diversification Benefits, Southeastern Louisiana University - Department of Marketing and Finance, Massey University Commerce Working Paper No. 04. 04.
[22]        Mohanram, Partha S., (2005). Separating Winners from Losers among Low Book-to-Market Stocks using Financial Statement Analysis, Working paper, Columbia Business School.
[23]        Ou, J. and S. Penman, (1989). Accounting Measures, Price-Earnings Ratio and the Information Content of Security Prices, Journal of Accounting Research (27), 111-143.
[24]        Piotroski, J., (2000). Value Investing: the use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers, Journal of Accounting Research, vol. 38, supplement, pp 1-42.
[25]        Tse, Y.K., Zhang, X.B., (2004). A Monte Carlo Investigation of Some Tests for Stochastic Dominance. Journal of Statistical Computation and Simulation 74, 361–378.