پیوندهای مفید

سازمان بورس و اوراق بهادار


International Journal of Finance and Managerial Accounting


انجمن مهندسی مالی ایران


دوفصلنامه تحقیقات مالی


سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران بورس اوراق بهادار (کدال)


فصلنامه بورس اوراق بهادار


فصلنامه تحقیقات مالی اسلامی


فصلنامه چشم انداز مدیریت مالی


فصلنامه دانش سرمایه گذاری


فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار


فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار


مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران (فیپیران)