دوره 11 (1402)
دوره 10 (1401)
دوره 9 (1400)
دوره 8 (1399)
دوره 7 (1398)
دوره 6 (1397)
دوره 5 (1396)
دوره 4 (1395)
دوره 2 (1393)
دوره 1 (1392)
مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
بهینه‌سازی تنوع سهم‌های موجود در سبد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی

ناصر شمس قارنه؛ شهاب الدین شهلائی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1394، صفحه 1-14

چکیده
  این پژوهش به ارایه معیاری کمی برای حد بهینه متنوع‌سازی در سبد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی می‌پردازد، لذا ابتدا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک موجود در جامعه آماری را به ازای همه حالت‌های 0 تا 100 درصدی برای نسبت پنج سهم با وزن بیشتر به کل دارایی صندوق به دو دسته بخشی و غیربخشی تقسیم می‌کند. سپس درصدی که بیشترین اختلاف نسبت ریسک به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
اثر تکانه‌های قیمت نفت برشاخص قیمت بازار سهام رهیافت SVAR

شمس الله شیرین بخش؛ فاطمه بزازان؛ مبینا زارعی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1394، صفحه 15-32

چکیده
  بازارهای مالی یکی از اساسی‌ترین بازارهای هر کشور محسوب می­شود که از سایر بخش­های اقتصادی از جمله قیمت نفت و نرخ ارز واقعی تأثیر می­پذیرد در این مقاله رابطه بین تکانه‌های قیمت نفت با شاخص قیمت بازار سهام در دوره زمانی فروردین 1370 تا اسفند ماه 1390 بررسی می­شود. برای این منظور از روش خودبازگشت برداری ساختاری SVAR استفاده می­گردد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تامین مالی
معمای رابطه ریسک درماندگی مالی با بازده سهام-مطالعه تجربی در بورس اوراق‌بهادار تهران

فرشاد سلیم؛ سارا شهریاری؛ محمد اسمعیل فدایی‌نژاد

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1394، صفحه 33-54

چکیده
  این پژوهش به بررسی رابطه نظام‌مند میان بازده سهام و ریسک درماندگی مالی شرکت‌ها با استفاده از دو معیار Z آلتمن و امتیاز O اولسون، می‌پردازد. همچنین به بررسی این موضوع می‌پردازد که هر یک از متغیرهای بتا، B/M و اندازه با توجه به شدت ریسک درماندگی مالی، چه نقشی در توضیح بازده‌ سهام دارند. بدین منظور از روش تشکیل سبد‌سرمایه‌گذاری (چندک‌بندی) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
رتبه‌بندی صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران بر اساس عوامل بنیادی صنعت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها

سعیده کتابی؛ سعید فتحی؛ ناهید یوسفان

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1394، صفحه 55-68

چکیده
  انتخاب سهام مناسب برای سرمایه‌گذاری سودآور یکی از مسایلی است که همواره در بازارهای مالی مورد توجه بوده است. اگر سرمایه‌گذار در انتخاب سهام به طور منطقی تصمیم گیری نماید، می‌تواند به بازدهی بیش ازمیانگین بازار دست یابد. مقایسه شرکت‌های مختلف براساس صنعتی که شرکت به آن تعلق دارد و تشخیص صنایع برتر از طریق بررسی عملکرد آنها می‌تواند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
مقایسه عملکرد روش فضای حالت با روش حداقل مربعات معمولی OLS در برازش مدل سه عاملی فاما و فرنچ برای پیش‌بینی بازده، در بورس اوراق بهادار تهران

غلامحسین گل ارضی؛ اشکان چهره نگار

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1394، صفحه 69-78

چکیده
  پیش‏بینی بازده سهام یکی از موضوع‌های مهم و قابل بحث در ادبیات مالی و سرمایه‏گذاری به‌حساب می‏آید. مدل سه عاملی فاما و فرنچ به عنوان شاخص‌ترین مدل در پیش بینی بازده سهام علیرغم برخورداری از نقاط قوت زیاد بر اساس فرض ثابت بودن ضرایب بتا بنا نهاده شده است، که چنین فرضی به صورت مطلق در هر شرایطی ممکن است برقرار نباشد. در این پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
تأثیر برخی عوامل و ویژگی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر بازدهی این صندوق‌ها

مهدی مرادزاده فرد؛ امیر حسین حسین پور؛ مهدی مولایی نژاد

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1394، صفحه 79-96

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر متغیر‌های مختلف بر بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در ایران انجام شده است؛ این متغیر‌ها عبارت از: تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها؛ بانکی بودن یا نبودن صندوق‌ها؛ رتبه کارگزاری صندوق‌ها (مدیران صندوق‌ها)؛ نسبت فعالیت معاملاتی صندوق‌ها؛ اندازه صندوق‌ها؛ عمر صندوق‌ها؛ ارزش صدور و ارزش ابطال ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و معیارهای عملکرد مبتنی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمدعلی مرادی؛ مصطفی نجار؛ مصطفی ایزدپور

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1394، صفحه 97-114

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت سرمایه درگردش و معیارهای عملکرد مبتنی بر ارزش پایه‌گذاری شده است. از این‌رو، با مطالعه اطلاعات 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386 الی 1390 و نیز با تدوین سه فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی در راستای پرسش اصلی پژوهش، اثر متغیرهای مختلف مدیریت سرمایه در گردش (شامل؛ متوسط دوره ...  بیشتر