دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، شهریور 1394 
اثر تکانه‌های قیمت نفت برشاخص قیمت بازار سهام رهیافت SVAR

صفحه 15-32

شمس الله شیرین بخش؛ فاطمه بزازان؛ مبینا زارعی