تأثیر ساختار سرمایه بر کارایی سود شرکت های پذیرفته شده صنعت خودرو و ساخت قطعات بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه خلیج فارس

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر کارایی سود به عنوان معیاری جامع از عملکرد مالی است. در بررسی این تأثیر، نظریه ارائه شده توسط جنسن و مکلین (1976) در باب تأثیر اهرم مالی بر هزینه‌های نمایندگی و متعاقباً بر عملکرد واحد تجاری مد نظر قرار گرفت. لذا در این پژوهش تأثیر غیر خطی اهرم مالی بر کارایی سود مورد توجه است. نمونه مورد بررسی شامل 28 شرکت فعال در صنعت خودرو و ساخت قطعات در دوره زمانی 1391-1384 است. به منظور محاسبه کارایی سود از روش تحلیل پوششی داده‌ها و به منظور بررسی تأثیر اهرم مالی بر کارایی سود از رگرسیون داده‌های ترکیبی استفاده شد. نتایج بدست آمده تأثیر غیر خطی (به شکل U وارونه) اهرم مالی را بر کارایی سود مورد تأیید قرار داد. لذا می-توان چنین گفت که در واحدهای مورد بررسی، افزایش اهرم مالی از طرفی با کاهش وجوه نقد آزاد در دسترس مدیر، هزینه‌های نمایندگی را کاهش و باعث بهبود عملکرد می‌شود و از طرفی دیگر می‌تواند با افزایش ریسک ورشکستگی، هزینه‌های نمایندگی بدهی را افزایش و عملکرد را تضعیف نماید. از دیگر یافته‌های پژوهش می‌توان به تأثیر منفی و معنادار دارایی‌های ثابت، عدم تأثیر اندازه واحد تجاری، دارایی‌های نامشهود و نرخ رشد بر کارایی سود اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Capital Structure on Profit Efficiency of Companies Listed in Automotive and Parts Manufacturing Industry of Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Ali Ghayouri Moghaddam
  • Hamid Reza Hajeb
Persian gulf university
چکیده [English]

The aim of current research is to investigate the possible effect of capital structure on profit efficiency (comprehensive indicator of financial performance). This paper uses the Jensen and Meckling (1976) theory to assess the effect of financial leverage on agency costs and performance. Therefore, this study examines the effect of nonlinear effect of financial leverage on profit efficiency. The sample consists of 28 automotive and parts manufacturing companies listed on the Tehran Stock Exchange for the period of eight years from 1384 to 1391. Data envelopment analysis (DEA) method is used to calculate the profit efficiency and panel data regression is used to test the effect of financial leverage on profit efficiency. The results indicated that financial leverage has a nonlinear (inverted U-Shaped) impact on profit efficiency. Thus, in this industry, financial leverage growth plays a positive role in performance improvement because a reduction in the free cash flow in hands of manager and consequently, decreases agency costs. On the other hand, an increase of bankruptcy risk increases the agency costs of debt and consequently has a negative effect on performance. The findings also revealed that fixed assets have a negative and significant effect on profit efficiency, but firm size, intangible assets and growth ratio don’t have any effect on profit efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Structure
  • Profit efficiency
  • Data envelopment analysis and panel data
[ زینالی، مهدی؛ جمال محمد، شیلان. (1390). بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر اندازه، نرخ بازده سرمایه و سود هر سهم شرکت‌ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مطالعه موردی: صنعت دارو)، مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 9، 60-43.
]2[ سجادی، سید حسین؛ محمدی، کامران؛ عباسی، شعیب. (1390). بررسی تأثیر انتخاب ساختار سرمایه بر روی عملکرد شرکت‌های بورسی، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، 9، 38-19.
]3[ فتحی، سعید؛ ابزری، مهدی؛ حبیبی، سلماز. (1393). فراتحلیل عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه د رسطح شرکت،  فصلنامه مدیریت دارایی  و تامین مالی، سال دوم، شماره 4، صص. 74-55.
]4[ گجراتی، دامودار. (1995).مبانی اقتصاد سنجی. ترجمه: حمید ابریشمی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
]5[ ملکی پور غربی، محمود. (1375). بررسی تحلیلی استفاده از اهرم مالی بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.
]6[ نمازی، محمد؛ شیرزاد، جلال. (1384). بررسی رابطه ساختار سرمایه با سود‌آوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 42، 95-75.
]7[ نوروسیس، ماریجا. (1948). کتاب آموزشی آنالیز آماری داده­ها با SPSS15. ترجمه: اکبر فتوحی و فریبا اصغری، تهران: کانون نشر علوم.
[8] Akhigbe, A. and McNulty, J. (2005). Profit Efficiency Sources and Differences Among Small and Large U.S. Commercial Banks, Journal of Economics and Finance, 29(3), 289-299.
[9] Ariff, M. and Can, L. (2008). Cost and Profit Efficiency of Chinese Banks: A Non-Parametric Analysis, China Economic Review. 19, 260-273.
[10] Berger, A. and Bonaccorsi di Patti, E. (2006). Capital Structure and Firm Performance: a New Approach to Testing Agency Theory and an Application to the Banking Industry, Journal of Banking and Finance, 30, 1065-102.
[11] Das, A. and Ghosh, S. (2009). Financial Deregulation and Profit Efficiency: A Non-parametric Analysis of Indian Banks, MPRA. 1-21.
[12] Dawar, V. (2014). Agency Theory, Capital Structure and Firm Performance: Some Indian Evidence, Managerial Finance, 40(12), 1190–1206.
[13] Delis, M., Fillipaki, A. and Staikouras, C. (2008). Evaluating Cost and Profit Efficiency: A Comparison of Parametric and Nonparametric Methodologies, MPRA, 1-27.
[14] Edirisinghe, N.C.P. and Zhang, X. (2008). Portfolio Selection under DEA-Based Relative Financial Strength Indicators: Case of US Industries, Journal of the Operational Research Society. 59, 842–856.
[15] Fareed, F., Aziz, Sh., Naz, S., Shahzad, F., Arshad, M. and Amen, U. (2014). Testing the Relationship between Profitability and Capital Structure of Textile Industry of Pakistan, World Applied Sciences Journal, 29(5), 605-609.
[16] Fosu, S. (2013). Capital Structure, Product Market Competition and firm Performance: Evidence from South Africa, The Quarterly Review of Economics and Finance, 53, 140–151.
[17] Himmelberg, C., Hubbard, G. and Palia, D. (1999). Understanding the Determinants of Managerial Ownership and the Link between Ownership and Performance, Journal of Financial Economics. 53, 353–384.
[18] Jensen, M. and Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Capital Structure, Journal of Financial Economics, 3, 305–360.
[19] Lara, J. E. and Mesquita, J. M. (2003). Capital Structure and Profitability: The Brazilian Case, Academy of Business and Administration Sciences Conference, July, 11-13.
[20] Mahdavi, Gh.,GhayouriMoghaddam, A. and Alipour, S. (2012). An Investigation of Cost, Revenue and Profit Efficiency: The case of Iranian companies, African Journal of Business Management. 6(30), 8879-8888.
[21] Mahfuzeh, S. and Yadav, R. (2012). Capital Structure and Firm Performance: Evidence from Malaysian Listed Companies, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 65, 156-166.
[22] Margaritis, D. and Psillaki, M. (2007). Capital structure and firm efficiency, Journal of Business Finance & Accounting. 34, 1447-1469.
[23] Margaritis, D. and Psillaki, M. (2010). Capital Structure and Firm Performance. Journal of Banking & Finance.34, 621–632.
[24] Maudos, J., and Pastor, M. (2003). Cost and Profit Efficiency in the Spanish Banking Sector (1985-1996): A Non-Parametric Approach. Applied Financial Economics, 200, 1-19.

[25] Mok, V., Yeung, G., Han, Z. and Li, Z. (2007). Leverage, Technical Efficiency and Profitability: an application of DEA to foreign-invested toy manufacturing firms in China, Journal of Contemporary China, 16, 259 - 274.

[26] Myers, S. (1977). Determinants of Corporate Borrowing, Journal of Financial. Economics, 5, 147–175.
[27] Ray, S. C., and Das, A. (2010). Distribution of Cost and Profit Efficiency: Evidence From Indian Banking. European Journal of Operational Research, 201, 297-307.
[28] Roden, D. M., and Lewellen, W. G. (1995). Corporate Capital Structure Decision: Evidence from Leveraged Buyouts, Financial Management, 24, 76-87.
[29] Srairi, S. (2010). Cost and Profit Efficiency of Conventional and Islamic Banks in GCC countries, J. Prod Anal, 34, 45-62.
[30] SusantoChahyadi, C. (2008). What do weKnow About Capital Structure of Privatized Firms? A Study of Evolution and Determinants of Capital Structure of Privatized Firms, Ph.D. dissertation, Oklahoma University.
[31] Yu, M. (2013). State ownership and firm performance: Empirical Evidence From Chinese Listed Companies, China Journal of Accounting Research,.6(2), 75–87.