معرفی اعضای هیات تحریریه بین المللی

جناب آقای دکتر جلیلوند استاد محترم Loyola University Chicago

جناب آقای دکتر بوستانی فر استادیار محترم Bl Norwegian Business School

جناب آقای دکتر عابدی فر استادیار محترم  University of St Andrews

به نمایندگی از اعضای محترم هیات تحریریه ، نویسندگان و داوران محترم ، این فصلنامه مقدم شما را به جمع اعضای هیات تحریریه نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی تبریک عرض می نمایم.

امید است این نشریه بتواند از حداکثر توانمندی های علمی این عزیزان در ارتقای علوم مالی در کشور بهره مند گردد.

 

سعید فتحی

سردبیر نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی