دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، آذر 1394 
تصمیمات تامین مالی و زمان سنجی مدیریت، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 21-36

رضا داغانی؛ حسین اعتمادی؛ مسعود عزیزخانی؛ علی اصغر انواری رستمی