داوران سال 1400

داوران از تاریخ 1/1/ 1400 تا تاریخ 30/ 12/ 1400

 

نام

نام خانوادگی

 پست الکترونیکی

رتبه علمی

وابستگی سازمانی

محمد

ابراهیمی

ebrahimi_liv@yahoo.com

سایر

دانشگاه اصفهان

سعید

ابراهیمی

ebrahimi.saead@gmail.com

استادیار

شهرداری اصفهان

علی

ابراهیم‌نژاد

ebrahimnejad@sharif.edu

استادیار

دانشگاه صنعتی شریف

سیدعزیز

آرمن

saarman@scu.ac.ir

استاد

دانشگاه شهید چمران اهواز

ناصر

ایزدی نیا

naser.izadinia@gmail.com

دانشیار

دانشگاه اصفهان

ابراهیم

اصغری

asghari_ebrahim@yahoo.com

استادیار

مدرس دانشگاه پیام نور اردبیل

محمد

اصولیان

mohammadosoolian@gmail.com

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3725566

محسن

اکبری

m.akbari@guilan.ac.ir

دانشیار

دانشگاه گیلان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/478991

حمیدرضا

ایمانی

hamidrezatac@yahoo.com

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

آذرنوش

انصاری

noosh.azar@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

ابراهیم

انواری

ebrahiman@gmail.com

 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2465572

سعید

باجلان

saeedbajalan@ut.ac.ir

استادیار

دانشگاه تهران

ایمان

باستانی فر

i.bastanifar@ase.ui.ac.ir

استادیار

دانشگاه اصفهان

محمود

بت شکن

mbotshekan@gmail.com

استادیار

دانشگاه اصفهان

محمدهاشم

بت شکن

dr.botshekan@atu.ac.ir

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبائی

جمال

برزگری خانقاه

barzegari@yazd.ac.ir

دانشیار

دانشگاه یزد

احمد

پویانفر

apouyanfar@gmail.com

استادیار

دانشگاه خاتم

امید

پورحیدری

opourheidari@uk.ac.ir

دانشیار

دانشگاه شهید باهنر کرمان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1447965

سعید

تاجدینی

saeidtajdini1@yahoo.com

سایر

دانشگاه تهران

لیلا

ترکی

l.torki@ase.ui.ac.ir

استادیار

دانشگاه اصفهان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3688297

هادی

تیموری

 

 

ناصر

جمشیدی

njamshidi@ut.ac.ir

سایر

دانشگاه شهید بهشتی

احسان

چیت ساز

chitsaz@ut.ac.ir

استادیار

 

رضوان

حجازی

hejazi33@alzahra.ac.ir

استاد

دانشگاه خاتم،

محمد

حسنی

m_hassani@iau-tnb.ac.ir

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

رضا

داغانی

reza.daghani@gmail.com

سایر

دانشگاه تربیت مدرس

حمزه

دیدار

h.didar@urmia.ac.ir

دانشیار

دانشگاه ارومیه

محسن

دستگیر

dastmw@yahoo.com

استاد

دانشگاه شهید چمران اهواز

افسانه

دلشاد

afsaneh.delshad@yahoo.com

استادیار

دانشگاه گلستان

مریم

دولو

m_davallou@sbu.ac.ir

دانشیار

دانشگاه شهید بهشتی

https://www.webofscience.com/wos/author/record/2643964

سیمین

راجی زاده

siminrajizade949@gmail.com

سایر

دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

محمد علی

رستگار سرخه

ma_rastegar@modares.ac.ir

استادیار

دانشگاه تربیت مدرس

مجتبی

رستمی نوروزآباد

m.rostaminoroozabad@yahoo.com

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

محمد

رمضان احمدی

ahmadi_m@scu.ac.ir

استادیار

دانشگاه شهید چمران اهواز

اسماعیل

رمضانپور

esmaeelramazanpoor@guilan.ac.ir

استادیار

دانشگاه گیلان

سعید

روحانی

srouhani@ut.ac.ir

دانشیار

دانشگاه تهران

رسول

روزگار

rroozegar@yazd.ac.ir

دانشیار

دانشگاه یزد

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1395213

فاطمه

زارعی

zareifatemeh@meybod.ac.ir

استادیار

دانشگاه میبد

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3728795

حسن

زلقی

zalaghi@basu.ac.ir

استادیار

دانشگاه بوعلی سینا همدان

مصطفی

شمس الدینی

msi.shine@yahoo.com

استادیار

دانشگاه هرمزگان

مهشید

شهرزادی

mahshid_shahrzadi@yahoo.com

سایر

دانشگاه اصفهان

حجت الله

صادقی

sadeqi@yazd.ac.ir

استادیار

دانشگاه یزد

مهرداد

صدرآرا

mehrdadsadrara@guilan.ac.ir

استادیار

دانشگاه گیلان

مسعود

طالبیان

masoudtalebian@sharif.edu

استادیار

دانشگاه صنعتی شریف

سیده زهرا

طباطبائی

z.tabatabaei@ase.ui.ac.ir

سایر

دانشگاه اصفهان

زهره

عارف منش

arefmanesh@yazd.ac.ir

استادیار

دانشگاه یزد

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3045453

ابراهیم

عباسی

abbasiebrahim2000@alzahra.ac.ir

دانشیار

دانشگاه الزهرا

عبدالمجید

عبدالباقی عطاآبادی

abdolbaghi@shahroodut.ac.ir

استادیار

دانشگاه صنعتی شاهرود

علیرضا

عجم

ajamalireza@ymail.com

سایر

دانشگاه تهران

https://www.webofscience.com/wos/author/record/3717029

مهدی

عربصالحی

mehdi_arabsalehi@ase.ui.ac.ir

دانشیار

دانشگاه اصفهان

شهریار

عزیزی

 

 

باقر

عسگرنژاد نوری

asgarnezhad.research@gmail.com

استادیار

دانشگاه محقق اردبیلی

مریم

غیاث آبادی فراهانی

mghiyasi1983@yahoo.com

سایر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

سعید

فتحی

s.fathi@ase.ui.ac.ir

دانشیار

دانشگاه اصفهان

https://www.webofscience.com/wos/author/record/1355352

مهدی

فدایی

mehdi_fadaei@yahoo.com

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی، رشت

مهسا

فرخنده

mahsa.farkhondeh85@yahoo.com

مربی

دانشگاه الزهرا

الهام

فرزانگان

e.farzanegan@nahgu.ac.ir

استادیار

دانشگاه بوعلی سینا همدان

حسن

کارنامه حقیقی

karnameh@shbu.ac.ir

استادیار

دانشگاه شیخ بهایی

یحیی

کامیابی

y.kamyabi@umz.ac.ir

دانشیار

دانشگاه مازندران

غلامرضا

کردستانی

هیات علمی

 

بهرام

محسنی ملکی رستاقی

b.mohsenim@umz.ac.ir

استادیار

دانشگاه مازندران

سیدمجتبی

میرلوحی

mirlohism@gmail.com

استادیار

دانشگاه تهران، پردیس کیش

مجید

منتشری

majidmontasheri@gmail.com

استادیار

دانشگاه یزد

محمدرضا

مهربان پور

mehrabanpour@ut.ac.ir

استادیار

پردیس فارابی دانشگاه تهران

مانی

موتمنی

m.motameni@umz.ac.ir

دانشیار

دانشگاه مازندران

علیرضا

نجارپور

alirezanajjarpour10@gmail.com

سایر

دانشگاه اصفهان

مسلم

نیلچی

moslem.nilchi@gmail.com

سایر

دانشگاه یزد

عباس

هاشمی

a.hashemi2@yahoo.com

دانشیار

دانشگاه اصفهان

هاشم

ولی پور

h.valipour@gmail.com

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت