فرآیند داوری این نشریه یک فرآیند مثبت است که هدف اصلی آن ارتقای کیفی مقالاتی است که در نشریه منتشر می‌شود. برای این منظور گاهی مقالاتی که به ارتقای کیفی این نشریه کمک نمی‌کند حذف و گاهی نیز به نویسندگان مشاوره لازم برای ارتقای کیفیت مقاله ارائه می‌شود.

بررسی اولیه

در بررسی اولیه و ارزیابی علمی مقاله توسط سردبیر موارد زیر می‌تواند در موفقیت مقاله برای ورود به مرحله داوری مهم باشد.

1-فرمت نشریه به خوبی رعایت شده باشد (طبق صفحه راهنمای نویسندگان و فایل تفصیلی تدوین مقاله).

2-محتوای کافی و تفصیلی برای درک کامل تحلیل‌های نویسنده توسط خواننده در مقاله وجود داشته باشد.

3-چیز جدیدی داشته باشد که به علم اضافه کند.

4-نوآوری مقاله نسبت به کارهای مشابه به خوبی در عنوان، فایل نوآوری، مقدمه، نتایج و پیشنهادها اشاره شده باشد.

5-از پیشینه در بخش‌های مختلف مقاله به صورت هنرمندانه‌ای استفاده شده باشد؛ نه اینکه صرفا در قالب پاراگراف‌های گسسته گزارش شده باشد.

6-منابع به‌روز باشد.

7-نتایج مبتنی بر داده، تحلیل و منطق مقاله باشد.

8-اطلاعات کافی در مورد داده‌ها، تحلیل‌ها و نمونه در مقاله وجود داشته باشد.

در صورت رعایت موارد فوق سردبیر مقاله شما را پس از پرداخت هزینه اولیه مقاله برای سه داور ارسال خواهد کرد. و در موارد زیر مقاله شما می‌تواند مرحله داوری را به خوبی پشت سر بگذارد.

1-هر دو داور اصلاحات جزئی بدهند. در این صورت اصلاحات داور همراه نظرات تفصیلی سردبیر برای نویسنده ارسال می‌شود و نویسنده اصلاحات را انجام می‌دهد. اصلاحات انجام شده باید با رنگ مشخص ذکر شود و در نامه مجزا اصلاحات توضیح داده شود. مواردی که نظر داور اعمال نمی‌شود باید دلیل قانع کننده داشته باشد.

تبصره: در مواردی که هر دو داور عدم پذیرش بدهند (یا یک داور اصلاحات کلی و یک داور عدم پذیرش اعلام کنند) با تایید سردبیر مقاله از فرآیند بررسی خارج می‌شود.

2-یکی از داوران اصلاحات جزئی و یکی اصلاحات کلی (یا هردو اصلاحات کلی) اعلام کنند. در این صورت پس از انجام اصلاحات مقاله برای داوری که اصلاحات کلی داده است (به عنوان داوری تطبیقی) ارجاع شود و داور عدم پذیرش اعلام نکند. در این صورت نظرات تفصیلی سردبیر همراه اصلاحات احتمالی داور تطبیقی برای نویسنده ارسال می‌شود.

3-یکی از داوران عدم پذیرش و داور دیگر اصلاحات جزئی (یا پذیرش) بدهد. در این صورت مقاله برای داور سوم ارسال و طبق نظر ایشان عمل می‌شود.

4-توسط داوران اولیه یا داور تطبیقی صرفا اصلاجات جزئی اعلام شود و سردبیر انجام اصلاحات داوران و اصلاحات تفصیلی خود را تایید و مقاله را قبول کند و نهایتاً هزینه نهایی مقاله توسط نویسنده واریز شود.

تبصره: به طور کلی نظر داوران در مورد مقاله صرفا نظر مشورتی به هیات تحریریه و سردبیر است و تصمیم آخر (در مورد پذیرش یا عدم پذیرش مقاله) توسط سردبیر اتخاذ می‌شود و مواردی مانند طول مدت بررسی، نوع نیاز نویسنده به پذیرش و یا نوع پژوهشی که مقاله از آن مستخرج شده است، هیچ نقشی در این تصمیم ندارد.

 

 در نهایت در صورت پذیرش مقاله فایل الکترونیکی نامه پذیرش با امضای سردبیر به شرط ارسال پیام درخواست نویسنده به ایمیل نشریه (با ذکر کد مقاله) به ایمیل نویسنده مسئول ارسال خواهد شد.