معمای رابطه ریسک درماندگی مالی با بازده سهام-مطالعه تجربی در بورس اوراق‌بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور آمل

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این پژوهش به بررسی رابطه نظام‌مند میان بازده سهام و ریسک درماندگی مالی شرکت‌ها با استفاده از دو معیار Z آلتمن و امتیاز O اولسون، می‌پردازد. همچنین به بررسی این موضوع می‌پردازد که هر یک از متغیرهای بتا، B/M و اندازه با توجه به شدت ریسک درماندگی مالی، چه نقشی در توضیح بازده‌ سهام دارند. بدین منظور از روش تشکیل سبد‌سرمایه‌گذاری (چندک‌بندی) و از داده‌های سالانه بورس اوراق ‌بهادار تهران از سال 1382 الی 1390بهره گرفته می‌شود. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بازده سهام دارای رابطه منفی با ریسک درماندگی مالی است. از سوی دیگر، اثر B/M و اندازه، مستقل از ریسک درماندگی هستند. بنابراین به نظر می‌رسد ریسک درماندگی مالی در بورس اوراق‌بهادار تهران غیرنظام‌مند است. همچنین این پژوهش نشان داد که شرکت‌های کوچک بیشتر در معرض ریسک درماندگی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A relation of the distress risk and equity returns puzzle- Empirical evidence from the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Farshad Salim 1
  • Sara Shahryari 2
  • Mohammad Esmaeil Fadaei Nejad 2
1 payam noor university
2 Shahid Beheshti University
چکیده [English]

In this research, we test for the systematic relationship between distress risk and equity returns based on the two measures of financial distress risk, Altman's Z score and the other Ohlson' O score. Also, we test the role of beta, B/M and size factors in explaining the equity returns by the three factor model of Fama and French (1992). For this reason, we use portfolio formation method like Outecheva (2007) and Garlappi and Yan (2011). We use annual data of TSE from 1382 to 1390. Findings show that returns are negatively related to financial distress. On the other hand, BM and Size effects are independent from financial distress risk. So it seems financial distress risk is unsystematic. Also findings show that Small stocks become highly financially distressed more often than companies of bigger size.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Distress
  • Equity returns
  • systematic risk
[1]   اسکندری، رسول. (1389). طراحی و تبیین مدل پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران، (رساله دکترا)، دانشگاه شهید بهشتی،ایران.
[2]   رهنمای‌رودپشتی، فریدون؛ علی‌خانی، راضیه؛ مران‌جوری، مهدی.(1388). بررسی کاربرد مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی آلتمن و فالمر در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق‌بهادار تهران،مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی،(55)6، 19 - 34.
[3]   Agarwal, V., Taffler, R. (2006). Does Financial Distress Drive the Momentum Anomaly? Working Paper, Cranfield School of Management.
[4]   Altman, E. (1968). Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. Journal of Finance, 22(4), 589-609.
[5]   Andrade, G., Kaplan, S. (1998). How Costly is Financial (Not Economic)Distress?Evidence from Highly Leveraged Transactions that Became Distressed. Journalof Finance, 53(5), 1443-1493.
[6]   Avramov, D., Chordia, T., Jostova, G., Philipov, A., (2013). Anomalies and financial distress, Journal of Financial Economics, 108, 1, April 2013, 139–159.
[7]   Barnes, P. (1987). the Analysis and Use of Financial Ratios: A Review Article Journal of Business Finance & Accounting, 14, 449-461. In: Alifiah, M., Salamudin, N., Ahmad, I. (2011).
[8]   Beaver, W. (1966). Financial Ratios as Predictors of Failure. Journal of AccountingResearch, 5, 71-111.
[9]   Brown, D., James, C., Mooradian, R. (1993). The Information Content ofDistressedRestructurings Involving Public and Private Debt Claims. Journal of FinancialEconomics, 33, 93-118.
[10]  Campbell, J., Hilscher, J., Szilagyi, J. (2008). In Search of Distress Risk. Journal of Finance.. LXIII,. 6.
[11]  Cochrane, J. (2001). Asset Pricing. Princeton University Press, New Jersey.
[12]  Dichev, I. (1998). Is the Risk of Bankruptcy a Systematic Risk? Journal of Finance,53(3), 1131-1147.
[13]  Fama, E., French, K. (1996). Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies. Journal of Finance, 51(1), 55-84.
[14]  Fama, E., French, K., (1992(: The cross-section of expected stock returns, Journal of Finance. 47, 427–465.
[15]  Ferguson, F. and Shockley, L., (2003). Equilibrium anomalies. Journal of Finance 58, 2549.2580. In: Campbell, J., Hilscher, J., Szilagyi, J. (2008).
[16]  Garlappi, L., Yan, H. (2011). Financial Distress and the Cross-section of Equity Returns. Journal of Finance,. LXVI,. 3, June 2011.
[17]  George, T., Hwang, C., (2009). Leverage, Financial Distress and the CrossSection of Stock Returns, Journal of Financial Economics.
[18]  Griffin, J., Lemmon, M. (2002). Book-to-Market Equity, Distress Risk, and Stock Returns. In: The Journal of Finance, 57, 2317-2336.
[19]  Merton, R. (1974). On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates. Journal of Finance, 29, 449-470.
[20]  Obreja, I. (2007). Financial Leverage and the Cross-Section of Stock Returns, working paper.
[21]  Ohlson, J. (1980). Financial Ratios and Probabilistic Prediction of Bankruptcy. Journal of Accounting Research, 18(1), 109-131.
[22]  Outecheva, N. (2007). Corporate Financial Distress: An Empirical Analysis ofDistress Risk. University of St. Gallen, Graduate School of Business Administration.
[23]  Penman, S., Richardson, S., Tuna, I., (2007). The book-to-price effect in stock returns: accounting for leverage. Journal of Accounting Research 45, 427–467.
[24]  Vassalou, M., Xing, Y. (2004). Default Risk in Equity Returns. Journal of Finance, 59(2), 831-868.
[25]  Zhang, Andrew, (2012). Distress risk premia in expected stock and bond returns. Journal of Banking & Finance, 36, 1, January 2012, 225–238.