بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و معیارهای عملکرد مبتنی بر ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مدیریت سرمایه درگردش و معیارهای عملکرد مبتنی بر ارزش پایه‌گذاری شده است. از این‌رو، با مطالعه اطلاعات 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386 الی 1390 و نیز با تدوین سه فرضیه اصلی و نه فرضیه فرعی در راستای پرسش اصلی پژوهش، اثر متغیرهای مختلف مدیریت سرمایه در گردش (شامل؛ متوسط دوره وصول مطالبات، دوره تبدیل موجودی کالا، متوسط دوره پرداخت بدهی و چرخه تبدیل وجه نقد) بر شاخص‌های عملکرد مبتنی بر ارزش (شامل؛ ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و Qتوبین) آزمون شده‌اند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از الگوی رگرسیون خطی چندگانه به روش حداقل مربعات تعمیم یافته تخمینی (EGLS) استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که افزایش دوره وصول مطالبات به افزایش ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار و همچنین افزایش دوره تبدیل موجودی کالا موجب کاهش دو شاخص عملکرد مبتنی بر ارزش مزبور منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The relationship between working capital management and criterions for value-based performance of the companies listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ail Moradi 1
 • Mostafa Najjar 1
 • Mostafa Ezadpour 2
1 University of Sistan And Baluchestan
2 Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch
چکیده [English]

This study aims at exploring relationship between Working Capital Management with criterions for value-based performance. Therefore, the information of 107 companies listed in Tehran Stock Exchange between 2007-2011 (1386-1390) was studied and the effect of various variables for Working Capital Management (including Days Sales Outstanding, Days Sales of Inventory, Days Payable Outstanding, and Cash Conversion Cycle) on criterions for value-based performance (including Economic Value-Added (EVA), Market Value-Added (MVA), and Q Tobin index) was tested through employing 3 hypotheses and 9 sub-hypotheses all along with the main research question. Test of hypothesis was carried out by multiple regression analysis by Estimated generalized least square (EGLS). Findings of the study show that the increase of Days Sales Outstanding results in the increase of both Economic Value-Added (EVA) and Market Value-Added (MVA), and the increase of Days Sales of Inventory also results in the decrease of criterion for value-based performance of both Economic Value-Added (EVA) and Market Value-Added (MVA).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic Value-Added (EVA)
 • Working capital management
 • Cash Conversion Cycle
 • Market Value-Added (MVA)
 • Economic Value
 • Added (EVA)
 • Market Value
 • Added (MVA)
 • Q Tobin index
[1]     ایزدی نیا، ناصر؛ تاکی، عبدالله. (1389). بررسی تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر قابلیت سوددهی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری مالی، 5، 139-120.
[2]   بهارمقدم، مهدی؛ یزدی، زینب؛ یزدی، سمیه. (1390). بررسی اثرات مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله حسابداری مدیریت، 10،: 75-63.
[3]   جهانخانی، علی؛ ظریف‌فرد، احمد.(1374). آیا مدیران و سهامداران از معیار مناسبی برای اندازه‌گیری ارزش شرکت استفاده می‌کنند؟. فصلنامه تحقیقات مالی، 2، 7 و 8،:66-41.
[4]   حجازی، رضوان؛ حسینی، عارفه. (1385). مقایسه رابطه ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی با معیارهای حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه اقتصادی، 23،:262-237.
[5]   حقیقت، حمید؛ علوی، سید مصطفی. (1392). بررسی رابطه بین شفافیت سود حسابداری و بازده غیر عادی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، 5، (1)،:1-12.
[6]   رضازاده، جواد؛ حیدریان، جعفر.(1389). تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت‌های ایرانی، فصلنامه تحقیقات حسابداری. 2، 7، صص 33-20.
[7]   روث، بندر؛ کیت، وارد. (2002). مدیریت استراتژیک مالی.ترجمه: سیدمحمداعرابی و محرم رزمجوئی(1390). چاپ دوم، تهران: انتشارات مهکامه.
[8]   رهنمای‌رودپشتی، فریدون؛ نیکومرام،‌‌ هاشم؛ شاهوردیانی، شادی. (1385). مدیریت مالی راهبردی (ارزش‌آفرینی). چاپ اول، تهران: انتشارات کساکاوش.
[9]   سجادی، سیدحسین؛ زارع‌زاده‌مهریزی، محمدصادق. (1389). بررسی رابطه طرح‌های پاداش مدیران و معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، 3، 4، 54-41.
[10] سلیمانی امیری، غلامرضا؛ مرادخان­نژاد، رویا. (1389). بررسیارتباطارزش افزودهاقتصادیواندازهشرکتدرصنعت خودرو وساختقطعات (شرکت‌هایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهران). مجلهتوسعهوسرمایه، 3، 5،: 105-83.
[11] طالب‌نیا، قدرت‌الله؛ شجاع، اسماعیل.(1390). رابطه بین نسبت ارزش افزوده بازار (MVA) به سود حسابداری و نسبت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به سود حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله حسابداری مدیریت، سال چهارم، شماره هشتم، صص60-47.
[12] عبدالخلیق،رشاد؛ بیپینب.آجینکیا. (1379). پژوهش‌هایتجربیدرحسابداری:دیدگاهروششناختی. محمدنمازی،شیراز:انتشاراتدانشگاهشیراز.
[13] کرمی، غلامرضا؛ نظری، محسن؛ شفیع‌پور، سیدمجتبی. (1389). ارزش افزوده اقتصادی و نقدشوندگی بازار سهام. تحقیقات مالی، 30، 132-117.
[14] محمدی، شاپور؛ قالیباف‌اصل، حسن؛ مشکی، مهدی. (1388). بررسی اثر ساختار مالکیت(تمرکز و ترکیب) بر بازدهی و ارزش شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله تحقیقات مالی، 28: 88-69.
[15] محمودی، محمد؛ متان، مجتبی. (1390). تحلیل پوششی داده‌ها و متغیرهای مالی ارزیابی عملکرد شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران. سومین همایش ملی تحلیل پوششی داده‌ها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه.
[16] مرادی، محسن؛ شفیعی‌سردشت، مرتضی؛ معمارپور یزدی، مهسا. (1393). ارتباط استراتژی‌های مدیریت سرمایه در گردش با ارزش افزوده بازار شرکت­ها. پژوهش­های تجربی حسابداری، 3، 11: 113-93.
[17] مهرگان، نادر؛ دلیری، حسن. (1389). کاربرد استاتا در آمار و اقتصادسنجی، چاپ اول، انتشارات نور علم، تهران.
[18] یعقوب‌نژاد، احمد؛ وکیلی‌فرد، حمیدرضا؛ بابائی، احمدرضا. (1389). ارتباطبینمدیریتسرمایهدرگردشوسودآوریدرشرکتهایپذیرفتهشده دربورساوراقبهادارتهران. مجلهمهندسیمالیومدیریتپرتفوی، 2، 2: 137-117.
[19]           Bandara, R.M.S., Weerakoon, B.Y.K. (2011). Impact of Working Capital Management Practices on Firm Value, Working paper, www. Ssrn.com
[20]           Carpenter, M. D. & Johnson, K. H. (1983). The Association between Working Capital Policy and Operating Risk. The Financial Review, 18(3),: 106-106
[21]           Deloof, M. (2003). Does Working Capital Management Affect Profitability of Belgian Firms? Journal of Business, Finance and Accounting, 30,. 3-4,: 573-587
[22]           Erasmus, P.D. (2010). Working Capital Management andProfitability: The Relationship between the net Trade Cycle and Return on Assets, Management Dynamics, 19,. 1: 2-10
[23]           Gill, A., Biger,N&Mathur, N. (2010). The Relationship between Working Capital Management and Profitability: Evidence from the United States. Business and Economics Journal,. 2 ,:1-9
[24]           Hamilton, J., R., & Shafiqur, A. C. (2009). EVA Does Size Matter. Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies. 12,. 2,: 267–287.
[25]           Mathuva,D.(2010). The Influence of Working Capital Management Components on Corporate Profitability: ASurvey on Kenyan Listed Firms, Research Journal of Business Management, 3,:1-11
[26]           Mona, A.M.(2012). The Impact of Working Capital Management Policies on Firm's Profitability and Value: The Case of Jordan. International Research Journal of Finance and Economics, ISSN 1450-2887 85,: 147-153
[27]           Nor Edi Azhar, B.M., Noriza, B.M.S. (2010). Working Capital Management: The Effect of Market Valuation and Profitability in Malaysia. International Journal of Business and Management,. 5,. 11,: 140-147
[28]           Osundina, J.A., & Osundina, K. (2014). The Effect of Working Capital Management on Market Value of Quoted Food and Beverages ManufacturingFirms in Nigeria. International Journal of Business and Social Science,. 5,. 8(1),: 168-177
[29]           Rezaie Ahmadabadi, M., Mehrabi, E., & Fazel yazdi, A. (2013). Impact of Working Capital Management on the Performance of the Firms Listed on the Tehran Stock Exchange. International Journal of Academic Research in Accounting. Financeand Management Sciences,. 3,.3,: 352–36
[30]           Shin, H. & Soenen, L. (1998). Efficiency of Working Capital and Corporate Profiability. Financial Practice and Education, 8(2),: 37-45
[31]           Smith, K. (1980). Profitability VersusLiquidity Tradeoffs in Working CapitalManagement in Readings on the Management of Working Capital. New York: St. Paul, West Publishing Company.
[32]           Soenen (1993). Investing Excess Working Capital. Management Accounting, 71(9), PP: 24-27.
[33]           Uyar, A. (2009).The Relationship of Cash Conversion Cycle with Firm Size and Profitability: An Empirical Investigation in Turkey. International Research Journal of Finance and Economics, ISSN 1450-2887, 24 (2009),: 186-193.
[34]           Vural, G., Sökmen, A.G., & Çetenak, E.H. (2012). Affects of Working Capital Management on Firm’s Performance:Evidence from Turkey. International Journal of Economics and Financial Issues,.2,.4,: 488-495
[35]           Wet, J. andHall, J.H. (2004). The Relationship between EVA, MVA andleverage. Meditari Accountancy Research,. 12. 1. 39–59.