رتبه‌بندی صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران بر اساس عوامل بنیادی صنعت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

انتخاب سهام مناسب برای سرمایه‌گذاری سودآور یکی از مسایلی است که همواره در بازارهای مالی مورد توجه بوده است. اگر سرمایه‌گذار در انتخاب سهام به طور منطقی تصمیم گیری نماید، می‌تواند به بازدهی بیش ازمیانگین بازار دست یابد. مقایسه شرکت‌های مختلف براساس صنعتی که شرکت به آن تعلق دارد و تشخیص صنایع برتر از طریق بررسی عملکرد آنها می‌تواند راهنمای مفیدی برای ذی‌نفعان این عرصه باشد. هدف اصلی این پژوهش، رتبه‌بندی صنایع بورس برای کمک به کارایی بازار سرمایه است و تکنیک مورد استفاده در این راستا، تحلیل پوششی داده‌هاست. ماهیت الگو بازده ثابت به مقیاس و ورودی محور است که با استفاده از آن 67 شرکت در قالب 16 صنعت مطالعه و در نهایت 7 صنعت کارا و 9 صنعت دیگر غیرکارا معرفی شدند، سپس برحسب مرز کارایی ایجاد شده صنایع ناکارا رتبه‌بندی و برای ارتقای سطح کارایی آنها واحدهایی به عنوان مرجع انتخاب شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ranking Of Selected Industries Of Tehran Stock Exchange Based On Fundamental Factors In Industry Using Data Envelopment Analysis

نویسندگان [English]

  • Saeedeh Ketabi
  • Saied Fathi
  • Nahid Yousofan
university of esfahan
چکیده [English]

One of the issues that always has been considered is selecting stocks for profitable investments in financial markets. If the investor decides reasonably in the stock selection, a return more than the market average could be achieved. Comparing different companies based on the industry which the company belongs to, and identifying the premier industries through analysis of their efficiency could be useful guideline for stakeholders of this field. The main purpose of this research is ranking the stock industry to help the efficiency of capital markets applying the data envelopment analysis. The nature of the model is constant return to scale and input-oriented that 67 companies in 16 industries were studied and finally 7 industries were introduced as efficient and 9 other as non-efficient. Then determining the efficiency boundary, the inefficient industries are ranking and to improve their performance, some units were introduced as reference units.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industry
  • Technical Analysis
  • fundamental analysis
  • ranking
[1]   آذر، عادل؛ خسروانی، فرزانه؛ جلالی، رضا. (1392). کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها در تعیین پرتفوی کارآمدترین و ناکارآمدترین شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های مدیریت در ایران، 7، 1: 1-20.
[2]    ابزری، مهدی؛ سامتی، مرتضی؛ دلبری، مهدی. (1381). کاربرد مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در تعیین معیارهای موثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران، برنامه و بودجه، 77، 3-27.
[3]    انواری‌رستمی، علی‌اصغر؛ ختن لو، محسن. (1385). بررسی مقایسه‌ای رتبه‌بندی شرکت‌های برتر بر اساس نسبت‌های سودآوری شاخص‌های بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 43: 25-43.
[4]     حجابی، روح اله. (1386). بررسی متدولوژی‌های تحلیل و ارزشیابی سهام با محوریت نسبت P/E، بانک و اقتصاد، 88: 65-68.
[5]   خواجوی، شکراله؛ سلیمی‌فرد، علیرضا؛ ربیعه، مسعود. (1384). کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها در تعیین پرتفوی از کاراترین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 22:43.
[6]     شهدایی، محمدعلی. (1385). ارزشگذاری سهام بر مبنای P/E، تهران، چالش.
[7]   طالب نیا، قدرت الله؛ برزیگر، جهاد. (1387). ارزیابی ریسک شرکت‌های دارویی بورس اوراق بهادارتهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 1، 3: 5-31.
[8]   فضلی، صفر؛ منصوری، صالح. (1388). مقایسه رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و فرایند تحلیل سلسله مراتبی در رتبه‌بندی شاخص‌های کلیدی تصمیم گیری خرید و فروش سهام، مطالعات مدیریت صنعتی، 6، 15: 1-24.
[9]   مشایخی، بیتا؛ تحریری، آرش؛ گنجی، حمیدرضا؛ عسگری، محمدرضا. (1389). تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رابطه بین متغیرهای بنیادی مستخرج از صورت‌های مالی و بازده سهام، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 3، 12: 127-109.
[10]          Beckwith, J. (2001). Stock Selection in Six Major Non-U.S Markets,Journal of Investing,.10,. 2,.37-44.
[11]          Powers, J. McMullen, P. R. (2000). Using Data Envelopment Analysis to SelectEfficient Large Market Cap Securities, Journal of Business and Management,. 7,. 2,. 31-42.
[12]          Bhattacharjee, S. (2012). Efficiency Dynamics and Sustainability of the Indian IT-ITeSIndustry: An Empirical Investigation Using DEA,Journal of IIMB Management Review,.24, 4,. 203-214.
[13]          Squyres, J.G. (1998). A Quick Peek According to Graham and Dodd, Journal of Financial Statement Analysis, Fall,. 79-83.