تأثیر برخی عوامل و ویژگی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بر بازدهی این صندوق‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشگاه تهران

3 حسابرس داخلی کارگزاری و صندوق سرمایه‌گذاری بانک سپه و مدرس دانشگاه پیام نور، تهران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر متغیر‌های مختلف بر بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در ایران انجام شده است؛ این متغیر‌ها عبارت از: تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها؛ بانکی بودن یا نبودن صندوق‌ها؛ رتبه کارگزاری صندوق‌ها (مدیران صندوق‌ها)؛ نسبت فعالیت معاملاتی صندوق‌ها؛ اندازه صندوق‌ها؛ عمر صندوق‌ها؛ ارزش صدور و ارزش ابطال صندوق‌ها و بازده بازار است. در این پژوهش اطلاعات 39 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک در یک بازه زمانی 24 ماهه از مهر ماه سال1390 تا شهریور ماه سال 1392 بررسی شده است. برای تخمین پارامترهای الگو از الگوی رگرسیون معمولی (OLS) و داده‌های مختلط (دیتا پانل) استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که بین تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، نسبت فعالیت معاملاتی صندوق، اندازه صندوق، عمر صندوق، ارزش صدور، ارزش ابطال، بازده بازار و بازده صندوق رابطه معناداری وجود دارد، ولی بین بانکی بودن یا نبودن صندوق‌ها و بازده صندوق‌ها رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین شواهد حاکی از این است که بین رتبه کارگزاری صندوق‌ها (مدیران صندوق‌ها) و بازدهی صندوق‌ها رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Some factors and Specifications in Mutual Funds on the Return of Them

نویسندگان [English]

  • Mahdi Moradzadehfard 1
  • Amir Hosein Hossein Pour 2
  • Mahdi Molaeinejad 3
1 islamic azad university - karaj branch
2 university of tehran
3 Department of Internal Affairs of the Agency and the Investment Fund of Payam Noor University
چکیده [English]

In This study we examined the effect of different variables on the return of Iranian mutual funds. These variables include number of unit of mutual fund, banking or not banking of mutual funds, ranking of brokers (the mutual fund managers), size of mutual fund, activity ratio of mutual fund, age of mutual fund, value of issue and revocation of mutual fund, market return. In this research 39 mutual funds in a 24-month period has been studied and the year was between 2011 and 2013. The model parameters are estimated by ordinary Least-squares (OLS) regression and panel data. Hypothesis test results show that, there is a significant relationship between number of unit of mutual fund, size of mutual fund, activity ratio of mutual fund, age of mutual fund, value of issue and revocation of mutual fund, market return and its returns and there is not significant relationship between banking or not banking of mutual funds and its returns, and the evidence shows that ranking of brokers and Return of mutual funds are not significantly related to each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mutual fund
  • number of unit of the mutual fund
  • banking or not banking of the mutual fund
  • Rank of the broker
  • return of mutual fund
[1]   اسلامی بیگدلی،غلامرضا؛ تهرانی،رضا؛ شیرازیان،زهرا. (1384). بررسی رابطه میان عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری براساس سه شاخص ترینر،جنسن و شارپ با اندازه (ارزش بازاری) و نقد شوندگی آن‌ها، فصلنامه تحقیقات مالی، 19: 24-3.
[2]   امید قائمی، مصطفی. (1379). بررسی رابطه بین حجم معاملات و قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اداری دانشگاه شهید بهشتی.
[3]   پور زمانی، زهرا؛ روحی، علی؛ صفری، امیر محمد. (1389). بررسی تأثیر برخی عوامل مدیریتی و محیطی بر بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در ایران، مجله پژوهش‌های مدیریت، 86
[4]     جعفری، علی. (1390).اصول و مبانی سرمایه‌گذاری در بورس اوراقبهادار،انتشارات کیومرث، 76-74.
[5]     سازمان بورس و اوراق بهادار. (1389). نهادهای مالی، راهنمای قانون بازار اوراق بهادار، انتشارات شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، 52.
[6]   سعیدی، علی؛ سعیدی، حسین. (1387). ارتباط بین جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازده بازار: شواهدی از بورس اوراق بهادار، فصلنامه تحقیقات مالی،13: 32.
[7]   سعیدی، علی؛ محسنی، قاسم؛ مشتاق، سعید. (1389). عوامل مؤثر بر بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 10، 3: 141-123.
[8]     سعیدی، علی؛ مقدسیان، ایمان. (1389). ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام در ایران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 9، 3:24 – 5.
[9]   شهبازی، داود. (1389). سنجش عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام با استفاده از روش‌های نوین، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم اقتصادی.
[10] عزیزی، شهریار؛ شریف‌فر، امیر. (1392). عوامل تعیین کننده انتخاب صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک: رویکرد پژوهش آمیخته، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت دارایی و تامین مالی، 1، 2: 1-7.
[11] قالیباف اصل، حسن؛ کردی، ملیحه. (1392). بررسی ارتباط بین نسبت فعالیت معاملاتی و ریسک بازده و تنوع پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، 2، 5.
[12] قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، ماده 1، بند20.
[13] گزارش‌های سازمان بورس و اوراق بهادار www.seo.ir.
[14] مولایی‌نژاد، مهدی؛ عطایی، ابوذر. (1391). بررسی تأثیر ترکیب سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بر بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اولین همایش ملی حسابداری یزد.
[15] مهرگان، نادر؛ رضایی،روح الله. (1390). راهنمای ایویوز 7 در اقتصاد سنجی، انتشارات دانشگاه علوم اقتصادی، 107-119.
[16] نظرپور، محمد تقی؛ ابراهیمی، محبوبه. (1388)، طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اسلامی در بازار سرمایه، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، 9، 33.
[17] نیکبخت، محمد رضا؛ دیانتی دیلمی، زهرا. (1390). حسابداری مدیریت، انتشارات مهربان، 176-183.
[18]            Addison-Wesley, P. (2005). Mutual Fund, Professionally Managed Portfolios,: 1-8.
[19]            Artikis, P.George,. (2003). Performance Evaluation: A Case Study of the Greek Balanced Mutual Fund, Journal of Managerial Finance,: 1-8.
[20]            Chen, j. hong, H. jiang, W. and Jeffrey d. (2013). Outsourcing Mutual Fund Management: Firm Boundaries, Incentives, and Performance, The Journal of Finance,: 1-5.
[21]            Gremillion, Lee; Khand, boo. (2005). Mutual Fund Industry,:4-6.
[22]            Javed, A. (2008).Swedish Mutual Funds Performance,Master Degree Project,:55, 10-35.
[23]            Karpoff, j.m. (1987).The Relation between Price Changes and Trading Volume, journal of financial and quantitative analysis, march,. 22,.102-126.
[24]            Mamoghli, Ch., Daboussi, S., (2003). Performance Measurement of Hedge Funds Portfolio in a Downside Risk Framework, 1-7.
[25]            Stefan, F. Patrick, H. (2014). The Influence of Buy-Side Analysts on Mutual Fund Trading, journal of banking & finance,: 1-8.
[26]            Talat, A and Rauf, A (2009), Performance Evaluation of Pakistani Mutual Funds, Pakistan Economic and Social Review,:47,199-214.
[27]            [27] Wang, G. (2010). Idiosyncratic Risk And Risk Taking Behavior of Mutual Funds Managers, Degree of Science in Finance ,1-3
[28]            Weber, S. (2007). Optimal Portfolio Choise with Limited Downside Risk. 1-9.