اثر تکانه‌های قیمت نفت برشاخص قیمت بازار سهام رهیافت SVAR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

بازارهای مالی یکی از اساسی‌ترین بازارهای هر کشور محسوب می­شود که از سایر بخش­های اقتصادی از جمله قیمت نفت و نرخ ارز واقعی تأثیر می­پذیرد در این مقاله رابطه بین تکانه‌های قیمت نفت با شاخص قیمت بازار سهام در دوره زمانی فروردین 1370 تا اسفند ماه 1390 بررسی می­شود. برای این منظور از روش خودبازگشت برداری ساختاری SVAR استفاده می­گردد که در آن از متغیر‌های بازدهی سهام، نرخ ارز واقعی وتولید ناخالص ملی و قیمت سکه به عنوان متغیرهای ابزاری استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی نشان داد که وقوع یک انحراف معیار تکانه در قیمت نفت در ابتدای دوره اثر مثبت و بعد از آن اثر منفی بر شاخص قیمت بازار سهام دارد. تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی شاخص قیمت سهام نشان داد که در همه دوره‌ها، قیمت نفت بعد از تولید ناخالص ملی بیشترین سهم را در توضیح واریانس خطای پیش­بینی شاخص قیمت بازار سهام دارد؛ که در طول زمان افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of oil price shocks on stock market price

نویسندگان [English]

  • Shamsolah Shirinbakhsh 1
  • Fatemeh Bazazan 1
  • Mobina Zareei 2
1 University of Alzahra
2 Faculty of Economics and Social Sciences, Alzahra University, Tehran
چکیده [English]

One of the most important markt in each economy in financial markets that is strongly affected by other economic variables such as oil price shocks. One of the most important problem in oil export in country is the volatility and Instability of oil price. For this reason in this Thesis we are intendent to evalut effect of oil price shocks on the stock market in iran. Fot this reasen we have used One of the most famous time series model, that is SVAR to analysis this shoks. The result of this research shows that the relative importants of oil price shoks in comparation to other variable of the model is not so high..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock market price
  • oil price shocks
  • SVAR model
اکبری فرد، حسین؛کوشش، محمد سجاد. (1391).الگو‌های خودتوضیح برداری ساختاری SVAR در اقتصاد سنجی؛ تهران، نشر نور علم.
]2 [افخمی‌زاده، مصطفی. (1390). موضوع بررسی اثر تغییر قیمت نفت بر بازار سهام در ایران و نروژ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شریف، تهران.
]3[میر‌هاشمی دهنوی،سید محمد. (1390). بررسی رابطه بین نوسان‌هایقیمتنفتو شاخص قیمت بورس اوراق بهادار، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد.
]4[صالحی، یاور. (1390). اثر تکانه‌های نفتی بر بازده سهام –پایان نامه­کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه.
]5[صمدی، سعید؛شیرانی‌فخر، زهره؛داور‌زاده، مهتاب. (1386). بررسی میزان اثر پذیری شاخص شاخص قیمت سهام از قیمت جهنی نفت و طلا(مدل سازی و پیش بینی)،فصلنامه بررسی‌های اقتصادی، دوره 4، شماره 2.
]6[سعید، صمدی؛یحیی‌آبادی، ابوالفضل؛معلمی، نوشین. (1388). تحلیل تأثیر تکانه‌های قیمتی نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران - فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی سال هفدهم،شماره 52،صفحات 5-26.
]7[فرامرزی، رکسانا. (1391). بررسی تکانه‌های قیمتی و درآمدی بر بازده واقعی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ مطالعات حسابداری و حسابرسی، سال اول، شماره دوم تابستان 91- صفحات 51-44.
]8[مظفری، سحر. (1389). اثر نامتقارن تکانه‌های نفتی، پایان نامه کارشناسی ارشد واحد علوم تحقیقات، تهران.
[9]Bjornland, H.C. (2008). Oil Price Shocks and Stock Market Booms in an Oil Exporting Country. Norges Bank: Working Papers, no.
[10]Christensen, J.I., (2011). Oil Price Shocks and Stock Returns: Empirical Evidence for the G-7 and Norway. M.Sc. Thesis, Aarhus School of Business, Aarhus University.
[11]Cong, R-C.; Wei, Y-M.; Jiao, J-L.; Fan, Y. (2008). Relationships between Oil Price Shocks and Stock Market: An Empirical Analysis from China. Energy Policy 36(9), 3544-3553.
[12]Cologni A.; Manera M. (2008). Oil Prices, Inflation and Interest Rates in a Structural Cointegrated VAR Model for the G-7 Countries. Energy Economics 30, 856–888.
[13]Ciner, C. (2001). Energy Shocks and Financial Markets: Nonlinear Linkages. Studies in Non-Linear Dynamics and Econometrics 5, 203–212.
[14]Chinzara, Z., (2011). 'Macroeconomic Uncertainty and Conditional Stock Market Volatility in South Africa, South African Journal of Economics, 79(1), 27-49.
[15] Jones, C.M.; Kaul, G. (1996). Oil and Stock Markets. Journal of Finance 51(2), 463-491.
[16]Dmitry Kulikov and AlekseiNetšunajev.(2013). Identifying Monetary Policy Shocks via Heteroskedasticity: a Bayesian Approach.
[17] Greg Hannsgen. (2011).Infinite-variance, Alpha-stable Shocks in Monetary SVAR: Final Working Paper Version Levy Economics Institute of Bard College.
[18]Hamilton, J.D. (2011). Historical oil shocks. NBER Working Paper, no. w16790.
[19]Huang, R.D.; Masulis, R.W. (1996). Energy shocks and financial markets. Journal Futures Markets 16, 1–27.
[20] Maghyereh, A.;AL-Kandari, A. (2007).Oil Prices and Stock Markets in GCcountries: New Evidence from Nonlinear co-integration Analysis. Managerial Finance, 33449.–460,
[21] Maghyereh, A. (2004). Oil Price Shocks and Emerging Stock Markets: A Generalizedvar Approach. International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies.40-27
[22]Mork, K.A. (1989). Oil and the Macroeconomy When Prices Go Up and Down: An Extension of Hamilton’s Results. Journal of Political Economy 97, 740–744.
[23] Odusami, B.O. (2009). Crude oil Shocks and Stock Markets Returns. Applied Financial Economics 19(4), 291-303
[24]Ono, S. (2011). Oil Price Shocks and Stock Markets in BRICs. The European Journal ofComparative Economics 8(1), 29-45.
[25]Park J.; Ratti R.A. (2008). Oil Price Shocks and Stock Markets in the U.S. and 13European Countries. Energy Economics 30, 2587-2608.
[27] Papapetrou, E.(2001).Oil Price Shocks, Stock Market, Economic Activity and Employment in Greece. Energy Economics 23, 511–532.
[28] The Role of Monetary Shocks and Real Shocks on the Current. (2012).Yanchun Zhang Account, Terms of Trade and Real Exchange Rate Dynamics: a SVAR analysis San Francisco State University.
[29]Sadorsky, P. (1999). Oil Price Shocks and Stock Market Activity. Energy Economics, 21.