دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 43، دی 1402 

مقاله پژوهشی

تبیین ابعاد مدیریت احساسات مشتریان خدمات مدیریت دارایی با کاربست فراترکیب

صفحه 1-28

10.22108/amf.2023.137559.1797

وحید ناصحی فر؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ محمد تقی تقوی فرد؛ محسن لالجینی