دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 41، تیر 1402 
بررسی رابطۀ علیت بین عرضه اولیۀ سهام و عوامل کلان اقتصادی

صفحه 35-52

10.22108/amf.2023.136359.1779

وحید نیک پی پسیان؛ علی رضازاده؛ حسین احمدی نژاد؛ شکوفه احمدوند