دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 40، فروردین 1402 
چارچوب نظارت بر مدیریت ریسک نقدینگی صندوق های سرمایه گذاری مشترک

صفحه 53-76

10.22108/amf.2023.133686.1744

سید حسین حسینی؛ محمد حسن ابراهیمی سرو علیا؛ میثم امیری؛ مسلم پیمانی فروشانی