مقاله پژوهشی
تجزیه ریسک سیستمی و بررسی رابطه ابعاد آن با ویژگی‌ها و عملکرد مالی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رضا راعی؛ علی نمکی؛ حسین عسکری راد

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22108/amf.2022.132922.1728

چکیده
  اهداف: در این پژوهش به اندازه‌گیری و تجزیۀ شاخص ریسک سیستمی ( ) با استفاده از نظریۀ ارزش فرین در بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (1392-1400) توجه شده است. این شاخص به دو بعد: ریسک کلی بانک (ریسک دنباله) و ارتباط بانک با سیستم در شرایط بحران مالی (پیوند سیستمی) تجزیه شده است.روش: با استفاده از رگرسیون اتورگرسیو با وقفۀ توزیعی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی 1مدیریت دارایی
طراحی مدل ساختاری تفسیری شناسایی و سطح‌بندی ریسک های راهبردی مالی صنعت پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران

محمدمبین شفیعی ناطق؛ محمدامین رشیدی؛ محمد توحیدی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1402، صفحه 31-56

https://doi.org/10.22108/amf.2023.135670.1765

چکیده
  اهداف: نبودِ اطمینان محیطی و شدت رقابت در بازار‌های جهانی، شرکت‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی را با چالش‌ها و ریسک‌های راهبردی متعددی مواجه کرده است. ریسک‌های راهبردی، ریسک‌هایی هستند که نظام راهبردی را بی‌تعادل می‌کنند و تأثیر منفی چشمگیری بر صنعت می‌گذارند. هدف این پژوهش، طراحی مدلی برای شناسایی و سطح‌بندی ریسک‌های راهبردی مالی ...  بیشتر