دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 18، آبان 1396 
بررسی ثبات ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 35-56

10.22108/amf.2017.21182

منیژه رامشه؛ غلامرضا سلیمانی امیری؛ رسول اسکندری؛ محسن قره خانی