بررسی تأثیر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری نقدی و غیر نقدی در تبیین قیمت سهام و عملکرد آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشگاه پیام نور مرکز رامهرمز

3 دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

چکیده

در این پژوهش نقش جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری‌های غیرنقدی در ارزیابی قیمت سهام و عملکرد آتی شرکت‌ها بررسی و مطالعه شده است. در راستای دستیابی به هدف مذکور فرضیه‌های پژوهش با استفاده از داده‌های تلفیقی 90 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات مورد نیاز پژوهش برای دوره یازده ساله پژوهش (1391-1380) در خصوص آنها قابل دسترسی بود، مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج این پژوهش، نشان دهنده دو واقعیت است؛ اول این که، جریان‌های نقدی سرمایه‌گذاری اطلاعات ارزشمندی در خصوص سرمایه‌گذاری‌های شرکت به منظور کمک به استفاده کنندگان از صورت‌های مالی در ارزیابی قیمت سهام و عملکرد آتی شرکت‌ فراهم می‌کند و دوم این که، اطلاعات مربوط به سرمایه‌گذاری‌های غیرنقدی شرکت نیز اگر چه در متن صورت‌های مالی منعکس نمی‌شوند، لیکن برای مقاصد ارزیابی وضعیت آتی شرکت اطلاعات سودمند و مربوطی هستند. افزون بر این، نتایج آزمون تأثیرضرایب در مدل‌های تفکیکی اجزای جریان‌های نقدی سرمایه‌گذاری نیز حاکی از تفاوت معناداری بین ضرایب مورد استفاده برای هر یک از عناصر مزبور است، به این معنی که محتوای اطلاعاتی هر یک از اجزای جریان‌های نقدی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها متفاوت از یکدیگر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Investigation Effect of Investments (including cash and non-cash) in Explaining Future Performance of the Listed Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mahdi Baharmoghadam 1
  • Seyedeh Sahar Davoody 2
  • Nasrin Yousef Zadeh 3
  • Zeinab Aazami 1
1 Shahid Bahonar University of Kerman
2 Payam Noor University of Ramhormoz
3 Vali-e-Asr University of Rafsanjan,
چکیده [English]

Investors to invest in stocks when the optimal selection requires the evaluation of information, such as liquidity, ability to pay the debts of the business unit and profitability are. Many studies examined significance of the financial statement items in explaining the company's future performance, up now in this paper we will investigates whether financial statements, particularly the cash flow statement, provide users with usefulness information on investment transactions. To investigate this issue, tested the 97 companies listed in Tehran stock exchange during the period 1380 to 1390. In this study, the adjusted R2 is used to test the hypotheses. Highest adjusted R2 indicates that the model has the highest explanatory power of future performance company. By taking all the information and results obtained from the CFO and stock prices, evidence shows that investment sector cash flow statement provides information on the Future performance. In addition, results show that non-cash investing provide addition to information CFI

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cash Flows
  • Investment
  • Corporate performance
[1]   بهرامفر، نقی؛ مهرانی،کاوه. (1383).رابطهبینسودهرسهم،سودتقسیمیوسرمایهگذاریدر شرکت‌هایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهران،فصلنامهحسابداریوحسابرسی، سال یازدهم،شماره36، ص46 -27.
[2]   پور حیدری، امید؛ افلاطونی، عباس؛ نیکبخت، زهرا.(1389). بررسی توانایی وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی در پیش­بینی وجوه نقد آتی. فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 26، ص 45-29.
[3]   دستگیر، محسن؛ خدابنده، رامین. (1382). بررسی ارتباط بین محتوای اطلاعاتی اجزای اصلی صورت جریان وجه نقد با بازده سهام. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره نوزدهم، شماره دوم،ص 112-100.
[4]     شباهنگ،رضا.(1381).تئوریحسابداری. جلداول. انتشاراتمرکزپژوهشاتتخصصیحسابداریوحسابرسیسازمان حسابرسی،تهران.
[5]   فروغی، داریوش؛ فرزادی، سعید. (1393). بررسیتأثیرتغییراتجریان‌هاینقدیبرسطحنگهداشتوجهنقدبادرنظرگرفتنمحدودیتتأمین مالیشرکت‌هایپذیرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهران. فصلنامه مدیریت دارایی و تامین مالی، شماره چهارم، ص 36-21.
[6]   ولی زاده لاریجانی، اعظم؛ مجتهدزاده،ویدا؛ حجازی، رضوان. (1392). تأثیر کیفیت افشا بر رابطه ارزشی اقلام صورت‌های مالی. فصلنامه مدیریت دارایی و تامین مالی، شماره اول، ص 26-13.
[7]   Agrawal, A.; Jaffe, J. F., and Mandelker, G. N. (1992). The Post-Merger Performance of Acquiring Firms: A Re-Examination of an Anomaly. The Journal of Finance 47 (4): 1,605-1,621.
[8]   Al-Attar, A., and Hussain, S. (2004). Corporate Data and Future Cash Flows. Journal of Business Finance and Accounting 31: 861-903.
[9]   Amir, E.; Guan, Y., and Livne, G. (2007). The Association of R&D and Capital Expenditures with Subsequent Earnings Variability. Journal of Business Finance And Accounting 34 (1 & 2): 222-246.
[10]            Antoniou, A.; Petmezas, D., And Zhao, H. (2007). Bidder Gains and Losses of Firms Involved In Many Acquisitions. Journal of Business Finance AndAccounting 34: 1,221-1,244.
[11]            Barth, M.; Beaver, W. H.; Hand, J. R. M., and Landsman, W. R. (1999). Accruals, Cash Fl Ows and Equity Values. Review Of Accounting Studies 3: 205-229.
[12]            Barth, M.; Cram, D., and Nelson, K. (2001). Accruals and the Prediction of Future Cash Flows. The Accounting Review 76: 27-58.
[13]            Basu, N.; Dimitrova, L., And Paeglis, I. (2009). Family Control and Dilution in Mergers. Journal of Banking and Finance 33: 829-841.
[14]            Bergh, D. D. (1995). Size And Relatedness of Units Sold: An Agency Theory and Resource-Based Perspective.Strategic Management Journal 16: 221-239.
[15]            Biddle, G. C.; Hilary, G., and Verdi, R. S. (2009). How Does Financial Reporting Quality Relate to Investment Efficiency? Journal of Accounting And Economics 48: 112-131
[16]            Bowen, R., Burgstahler, D., &Daley, L. (1986). Evidence on the Relationships between Earnings and Various Measures of Cash Flow. The Accounting Review, 61(4), 713-725.
[17]            Collins, D.; Maydew, E., and Weiss, I. (1997). Changes in the Value-Relevance of Earnings and Book Values over the Past Forty Years. Journal of Accounting and Economics 24: 39-67.
[18]            Dittmar, A., and Shivdasani, A. (2008). Divestitures and Divisional Investment Policies. The Journal of Finance ,58 (6): 2,711-2,743.
[19]            Faccio, M., Masulis, R. (2005). The Choice of Payment Method in European Mergers and Acquisitions.The Journal of Finance 60 (3): 1,345-388.
[20]            Fazzari, S.R,. (2000), Investment-Cash Flow Sensitivities Are Useful: A Comment on Kaplan and Zingales. The Quarterly Journal of Economics, 115, 595-705.
[21]            Fuller, K.; Netter, J., and Stegemoller, M. (2002). What Do Returns to Acquiring Firms Tell Us? Evidence from Firms That Make Many Acquisitions. The Journal of Finance 57 (4): 1,763-1,793.
[22]            Gadad, A.-M., and Thomas, H. M. (2004). Do Asset Sales Lead To Improvements in Operating Performance.Applied Economics 36: 865-871.
[23]            Garca Lara, J. M, Garca Osma, B., AndPenalva, F. (2010). Accounting Conservatism and Firm Investment efficiency, Working Paper Available aHttp://Papers.Ssrn.Com/Sol3/Papers.Cfm?Abstract_Id=1383642(Access on 8 May 2012).
[24]            Haynes, M.; Thompson, S., and Wright, M. (2002). The Impact of Divestment on Firm Performance: Empirical Evidence from a Panel of UK Companies. Journal of Industrial Economics 50: 173-196.
[25]            Healy, P. M.; Palepu, K. G., and Ruback, S. (1992). Does Corporate Performance Improve After Mergers?,Journal ofFinancial Economics 31: 135-175.
[26]            Hillier, D.; Mccolgan, P., And Werema, S. (2009). Asset Sales and Firm Strategy: An Analysis of Divestitures by UK Companies. The European Journal of Finance 15 (1): 71-87.
[27]            Hirshleifer, D, and Teoh, S. H. (2003). Limited Attention, Information Disclosure, and Financial Reporting. Journal of Accounting and Economics 36: 337-386.
[28]            Hope, O. K., and Thomas, W. B. (2008). Managerial Empire Building and Firm Disclosure. Journal of Accounting Research 46 (3): 591-626.
[29]            Hubbard, R., and Palia, D. (1999). A Re-Examination of the Conglomerate Merger Wave of the 1960s: an Internal Capital Market View. Journal of Finance 54: 1,131-1,152.
[30]            Jensen, M. (1993). The Modern Industrial Revolution: Exit and Failure of Internal Control Mechanisms. The Journal of Finance 48: 831-880.
[31]            John, K., and ofek, E. (1995). Asset Sales and Increase in Focus. Journal of Financial Economics 37:105-126.
[32]            Juknevicius, M., Minzararu, D. (2011). The Relevance of Earnings and Cash Flows Measures in Explaining Security Returns over Long Intervals: Evidence from Sweden. Msc Thesis in Accounting and Financial Management, Stockholm School of Economics.
[33]            Kerstein, J., And Kim, S. (1995). The Incremental Information Content of Capital Expenditures. The Accounting Review, 70 (3): 513-526.
[34]            Kim, M., and Kross, W. (2005). The Ability of Earnings to Predict Future Operating Cash Flows Has Been Increasing-Not Decreasing. Journal of Accounting and Economics 43: 753-780.
[35]            Kusuma,H. (2014). The Incremental Information Content of the Cash Flow Statement: an Australian Empirical Investigation.International Journal of Business Administration 4:90-102.
[36]            Lasfer, M.; Sudarsanam, S., and Taffler, R. (1996). Financial Distress, Asset Sales and Lender Monitoring.Financial Management 25: 57-66.
[37]            Lee, B. S., Nohel, T. (1997). Value Maximization and the Information Content of Corporate Investment With Respect to Earnings. Journal of Banking and Finance 21: 661-683.
[38]            Li,D.(2010). Financial Constraints: R&D Investment, and StockReturns. Rady School of Management University of Colifornia Sandiego 1-6,22-24
[39]            Livnat, J., and Zarowin, P. (1990). The Incremental Information Content of Cash-Flow Components. Journal of Accounting and Economics 13: 25-46.
[40]            Loughran, T., and Vijh, A. M. (1997). Do Long-Term Shareholders Benefit From Corporate Acquisitions? The Journal of Finance 52 (5): 1,765-1,790.
[41]            Martin, K. J. (1996). The Method of Payment in Corporate Acquisitions, Investment Opportunities, and Management Ownership. The Journal of Finance 51 (4): 1,227-1,246.
[42]            Mcconnell, J. J., Muscarella, C. J. (1985). Corporate Capital Expenditure Decisions and the Market Value of the Firm. Journal of Financial Economics 14: 399-422
[43]            Moeller, S. B.; Schlingemann, F. P., and Stulz, R. M. (2004). Firm Size and the Gains from Acquisitions. Journal of Financial Economics 73: 201-228.
[44]            Oler, D. K. (2008). Does Acquirer Cash Level Predict Post-Acquisition Returns? Review of Accounting Studies 13: 479-511.
[45]            Rodriguez, M., and Stonegrinder, F., and Lamas, R. (2012). Do Investing Cash Flow Help In Explaining Future Corporate Performance?.Spanish Journals Financing Accounting 154: 185-208.
[46]            Rau, P. R., and Vermaelen, T. (1998). Glamour, Value and The Post-Acquisition Performance of acquiring Firms. Journal OfFinancial Economics 49: 223-253.
[47]            Savor, P., And Lu, Q. (2009). Do Stock Mergers Create Value For Acquirers? The Journal of Finance ,64 (3): 1,061-1,097.
[48]            Shleifer, A, And Vishny, R. W. (2003). Stock Market Driven Acquisitions. Journal of Financial Economics 70: 295-311.
[49]            Song, C. J.; Thomas, W. B., And Yi, H. (2010). Value Relevance of FAS N;157 Fair Value Hierarchy Informationand the Impact of Corporate Governance Mechanisms. The Accounting Review, 85 (4): 1,375-1,410.