شبیه‏سازی الگوی تاثیر اهرم مالی بر ارزش شرکت با رویکرد پویایی‏شناسی سیستمی (مطالعه موردی: شرکت ملی صنایع مس ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

2 دانشگاه شیراز

چکیده

تأمین وجوه مورد نیاز برای سرمایه‏گذاری شرکت‏ها معمولاً از طریق ابزارهای متنوع تأمین مالی صورت می‏گیرد که هر یک ویژگی‏های خاص خود را داراست. در ایران این ابزارها بیشتر به وام و سهام عادی محدود می‏شوند. این پژوهش با رویکردی ابتکاری و با استفاده از روش پویایی‏شناسی سیستمی و ارتباط داده‏های مالی و بازار سرمایه، به بررسی و شبیه‏سازی نقش اهرم مالی بر ارزش شرکت و قیمت سهام شرکت ملی صنایع مس ایران پرداخته است. الگوی سیستمی پژوهش با استفاده از این رویکرد و با نرم‏افزار Vensim DSS شبیه‏سازی و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که افزایش اهرم مالی نقش چندانی در ارزش شرکت نداشته، اما افزایش حقوق‏صاحبان‏سهام به نسبت بدهی‏ها، تأثیر بسزایی در کاهش نرخ بازده مورد انتظار سهامداران و افزایش ارزش شرکت ایفا می‏کند؛ به ‌طوری ‌که در پایان افق پژوهش نرخ هزینه سرمایه تا 7% کاهش یافته و در اواخر دوره قیمت سهام نیز تا نزدیک 8000 ریال را تجربه خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Simulating the effect of financial leverage model on company value via system dynamics approach (Case study: National Iranian copper industries company)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hashem Mousavi Haghighi 1
  • Mojtaba Khalifeh 2
1 Fars Research Centre for Agriculture
2 University of Shiraz
چکیده [English]

Financing of companies investments are usually done by some various financing tools that each of them have their own specifications. In Iran, most of these tools are limited to loans and common stocks. This study considers and simulates the role of financial leverage on intrinsic value and stock price of national Iranian copper industries company via heuristic approach and by using system dynamics method and the relations of financial and capital market data. Research systemic model has been simulated and analyzed by this approach and applying Vensim DSS software. The overall results shows, increase of financial leverage has little role on company value however increase of equity has an influential role on the decrease of stock expected return rate and increase of company value so that at the end of study horizon capital cost rate decrease till seven percent and at the late of the period the stock price will experience close to eight thousand rial.

کلیدواژه‌ها [English]

  • System Dynamics
  • Capital Structure
  • Financial leverage
  • Intrinsic Company Value
  • Capital market
آذر،عادل؛ کریمی، سیروس. (1388). پیش‏بینیبازدهسهامبااستفادهازنسبت‏هایحسابداریبا رویکردشبکه‏هایعصبی. تحقیقات مالی، 11(28)، 3-20.
]2[تقی‏زادهمهرجردی،روح‌اله؛فاضلیزدی،علی؛محبی، رضا. (1392). مدل‏سازیوپیش‏بینیکاراییبانک‏هایدولتیوخصوصیایرانبااستفادهازمدل‏های شبکهعصبیمصنوعی،شبکهعصبیفازیوالگوریتمژنتیک. مدیریتداراییوتامینمالی، 1(2)، 103-126.
]3[ جهانخانی،علی. (1376). بررسیعواملمؤثربرقیمتسهامومروریبرروندتغییرقیمتسهامدربورساوراقبهادارتهران.زمینه، 65،13-16.
]4[خسروی‏نیا، علیرضا. (1388). بررسی رابطه بین ساختار سرمایه با ارزش شرکت. (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور.
]5[خلیفهسلطانی،احمد؛اخلاقی،حسنعلی؛ساعدی، رحمان. (1393). بررسیعواملمؤثربرساختارسرمایهبااستفادهازمدلتوبیت: آزمونتجربینظریه‏هایسلسهمراتبی توازیایستاونمایندگی. مدیریتداراییوتامینمالی، 2(4)، 37-54.
]6[ رودپشتی، فریدون؛ سلیمانی‏فر، روح‌اله. (1389). بررسیرابطهبینوجوهنقدناشیاز فعالیت‌هایتأمینمالیوبازدهسهام در شرکت‌هایپذیرفتهشدهدربورستهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 2 (8)، 65-89.
]7[سینایی،حسنعلی؛مرتضوی،سعیداله؛ تیموری‏اصل،یاسر. (1384). پیش‏بینیشاخصبورساوراق بهادارتهرانبااستفادهاز شبکه‌هایعصبیمصنوعی. بررسی‏هایحسابداریوحسابرسی، 12(41)، 53-89.
]8[شیخخوزانی،زهره؛حسینی،خسرو؛رحیمیان،مهدی. (1389). مدل‌سازیبهره‏برداریازمخازن چندمنظوره بهروشپویاییسیستم."مدل‏سازیدرمهندسی، 8(21)، 57-66.
]9[صفرنواده،محمد. (1380). پیش‏بینیقیمتسهامدربازاربورساوراقبهادار تهران.(پایان نامهکارشناسیارشد).دانشگاهامامصادق، تهران.
]10[صالح‏نژاد، حسن؛ غیور، وحیدرضا. (1389). تأثیرنرخبازدهدارایی‏ها ونرخبازدهحقوقصاحبانسهام و اهرممالی بر قیمت سهام شرکت‌هایپذیرفتهشدهدر بورساوراقبهادارتهران. مدیریت، 7(18)، 17-27.
]11[ طالب‏نیا، قدرت‌اله؛  سپهری، پطرو. (1385). بررسیمقایس‏هایارتباطبیننسبتبدهیبا بازده دارایی‌هادرصنایعمختلف. تحقیقات مالی، 8 (22)، 21-32.
]12[عباسی،ابراهیم؛ باقری، سحر. (1390). پیش‏بینیبازدهسهامبااستفادهازمدل‏هایغیرخطیآستانه‏ایو بررسینقشحجممعاملاتدربهبودعملکرداینمدل‏ها. تحقیقات مالی، 13(32)، 91-108.
]13[فتحی،سعید،ابزری،مهدی؛ حبیبی، سولماز. (1393). فراتحلیلعواملتعیین‏کنندهساختارسرمایهدرسطحشرکت. مدیریتداراییوتامینمالی، 2(4)، 55-74.
]14[ قالیبافاصل،حسن. (1380). مدیریتمالی. تهران:انتشاراتپورانپژوهش.
]15[ موسویحقیقی،محمدهاشم؛ستوده،فیروزه. (1392). شبیه‏سازیالگویپویایرفتاریسهامدربورساوراقبهادارتهران. مطالعاتمدیریتراهبردی، 4(14)، 35-52.
]16[‌هاشمی، سیدعباس؛ اخلاقی، حسنعلی. (1389). تأثیر اهرم مالی، سیاست تقسیم سود و سودآوری بر ارزش آتی شرکت. حسابداری مالی، 2(6)، 38-49.
[17] Banz, R., & Breen, W. (1986). Sample-Dependent Results Using Accounting and Market Data: Some evidence. Journal of Finance, 41, 779-793.
[18]Berger, A. N., & Bonaccorsi di Patti, E. (2006). Capital Structure and Firm Performance: A New Approach to Testing Agency Theory and an Application to the Banking Industry. Journal of Banking & Finance, 30, 1065–1102.
[19] Ben Zion, U., & Shalit, S. (1975). Size Leverage and Dividend Record as Determinants of Equiy Risk. Journal of Finance, 13, 1015-26.
[20] Bhagat, S., & Bolton, B. (2008). Corporate Governance and Firm Performance.Journal of Corporate Finance, 14, 257–273.
[21] By,j., & Labak, h. (1996). Feedback and Behavioral System.Journal of System Review, 15,56-68.
[22] Davenport, M. (1971). Leverage and the Cost of Capital: Some Tests Using British Data. Economica, 138(3), 136-162.
[23] DeAngelo, H., & Stulz, R. M. (2013). Why High Leverage is Optimal for Banks. NBER Working Paper No. 19139, June.
[24] Fama, E., & French, K. (1988). Permanent and Temporary Components of Stock Prices.Journal of Political Economy, 96, 246-273.
[25] Feld, L. P., Heckemeyer, J. H., & Overeschc, M. (2011). Capital Structure Choice and Company Taxation: a Metastudy, ZEW Discussion Paper, 11-075, 1-60.
[26] Forrester, J. W. (1997). Building a System Dynamic Model.Prepared for the MIT System Dynamic in Education Project, Massachusetts Institute of Technology.
[27] Fosu, S. (2013). Capital Structure, Product Market Competition and Firm Performance: Evidence from South Africa. The Quarterly Review of Economics and Finance, 53, 140–151.
[28] Ghosh, S. (2008). Leverage, Foreign Borrowing and Corporate Performance: Firm level Evidence for India. Applied Economics Letters, 15, 607–616.
[29] Ghosh. S., & Ghosh, A. (2009).Do Leverage, Dividend Policy and Profitability Influence the Future Value of Firm.www. ssrn. com.
[30] Huang, G., & Song, F. M. (2006). The Determinants of Capital Structure: Evidence from China. China Economic, 17, 14-36.
[31] Jaffe, j., Keim, D., & Westerfield, R. (1989). Earnings Yields, Market Values and Stock Returns. Journal of Finance, 44, 135-148.
[32] King, M. R., & Santor, E. (2008). Family Values: Ownership Structure, Performance and Capital Structure of Canadian Firms. Journal of Banking & Finance, 32, 2423–2432.
[33] Lee, W. (1987). The Effect of Exhcange Offers and Stock Swaps on Equity Risk and Shareholders' Wealth: A Mignalling Model Approach. PhD Thesis, UCLA.
[34] Levati, M. V., Mahagaonkar, P., & Qiu, J. (2012). Testing the Modigliani-Miller Theorem Directly in the Lab: A General Equilibrium Approach.Experimental Economics, 15, 693-716.
[35] Mahagaonkar, P., & Qiu, J. (2009). Testing the Modigliani-Miller Theorem Directly in the Lab: A General Equilibrium Approach, Schumpeter Discussion Papers 2009-006, Available at:http://elpub.bib.uni-wuppertal.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-1524/sdpA9006.pdf.
[36] Margaritis, D., & Psillaki, M. (2010). Capital Structure, Equity Ownership and Firm Performance. Journal of Banking & Finance, 34, 621–632.
[37] Masulis, M. S. (1980). The Effect of Capital Structure Changes on Security Prices: A Study of Exchange Offers. Journal of Financial Economics, 8, 139-178.
[38] Modigliani, F., & Miller, M. (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance and Theory of Investment.American Economic Review, 48(3), 261–297.
[39] Modigliani, F., & Miller, M. (1963). Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A correction. American Economic Review, 53(3), 433–443.
[40] Mondher, K. (2011). A re-Examination of the MM Capital Structure Irrelevance Theorem: A Partial Payout Approach. International Journal of Business and Management, 6(10), 193-204.
[41] Mc Millan, D. G. (2007). Nonlinear Forecasting of Stock Returns: Does Volume Help. International Journal of forecasting, 23, 115-126.
[42] Phillips, P. A., & Sipahioglu, M. A. (2004). Performance Implications of Capital Structure: Evidence from Quoted U.K. Organisations with Hotel Interests. The Service Industries Journal, 24, 31–51.
[43] Pinegar, J. M., & Lease, R. C. (1986). The Impact of Preferred-for-Common Exchange Offers on Firm Value.Journal of Finance, 41(4), 795-814.
[44] Sterman. J. (2000). Business Dynamics, Systems Thinking and Modeling for a Complex World. McGraw-Hill publication.
[45] Travaglini, G. (2002). L’irrilevanza Della Struttura Finanziaria: Il Teorema Modigliani- Miller, Available at www.econ.uniurb.it/materiale/5223_mm2.pdf.
[46]Tudor, E., Andrei, A. M., Badescu, A., & Georgescu, I. (2014). Modigliani-Miller Theorem and Its Implications on Romanian Agricultural Policies.Procedia Economics and Finance, 13, 101–108.
[47] Weill, L. (2008). Leverage and corporate performance: Does institutional environment matter? Small Business Economics, 30, 251–265.
[48] www.irbourse.com.
[49] www.tsetmc.com.