بررسی توان اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی براساس ارقام اصلی در مقابل ارقام تجدید ارایه شده برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

پیش‌بینی جریان‌های نقدی برای استفاده­کنندگان درون و برون­سازمانی دارای اهمیت ویژه­ای است. مهمترین هدف گزارش‌گری مالی ارایه اطلاعات برای پیش­بینی جریان­های نقدی بیان شده است. هدف این پژوهش مقایسه توان اقلام تعهدی و جریان­های نقدی براساس ارقام اصلی درمقابل ارقام تجدید ارایه شده برای پیش­بینی جریان­های نقدی آتی است. جامعه آماری پژوهش شامل آن دسته از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که صورت‌های مالی آنها تجدید ارایه شده است. بدین منظور از داده­های 162 سال- شرکت که از این ویژگی برخوردار بودند، طی دوره زمانی 1386 تا 1390، استفاده شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع پژوهش­های توصیفی- همبستگی است. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افزار Eviews انجام شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش رگرسیون خطی و برای مقایسه مدل­های پژوهش از آزمون وونگ استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که اقلام تعهدی تجدید ارایه شده و جریان­های نقدی تجدید ارایه شده به ترتیب نسبت به اقلام تعهدی اصلی و جریان­های نقدی اصلی دارای توانایی بیشتری برای پیش­بینی جریان­های نقدی آتی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Comparative of Accruals Ability and Cash Flows Based on Original Figures Versus Revised Figures For Predicting Future Cash Flows

نویسندگان [English]

  • Hashem Valipour 1
  • Ehsan Zahmatkesh 2
  • Gholamreza Bahranifard 2
1 Islamic Azad University
2 Islamic Azad University
چکیده [English]

  Abstract

  Forecast of cash flows is important for users in the inside and outside the organization. The most important objective of financial reporting is to provide information to forecast cash flows is presented. The purpose of this study is The Comparative of Accruals Ability and Cash Flows Based on Original Figures Versus Revised Figures For Predicting Future Cash Flows. The statistical society of the research comprises those firms listed in The Tehran Stock Exchange and whose financial lists have been restated. To fulfil the research, data from 162 year-firm from the year 1386 to the year 1390 have been collected, The present research in terms of purpose is practical and is a descriptive-correlation research. The data are analyzed using the Eviews software. The method used in the resarch is the linear regression, and the Vuong test is used to compare the research models. The research results display that the restated accruals and the restated cash flows are, respectively, more ability of predicting the future cash flows, compared to the main accruals and the main cash flows.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Main accruals
  • Restated accruals
  • Main cash flows
  • Restated cash flows
  • Future cash flows
[1]  ایزدی‌نیا، ناصر؛قوچی‌فرد، حمزه. (1391). بررسی رابطه بین جریان‌های نقد عملیاتی، سود خالص و اجزای اقلام تعهدی با جریان‌های نقد آزاد آتی شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهش­های حسابداری مالی، سال چهارم، 4: 19-36.
[2]  ثقفی، علی؛فدایی، حمیدرضا. (1386). گزینشمدلیکارآمدبرایپیشبینی جریان‌هاینقدیبراساسمقایسهمدل‌هایمربوطدرشرکت‌هایپذیرفتهشدهدر بورساوراقبهادارتهران. فصلنامهبررسی‌هایحسابداریوحسابرسی،دوره14،50: 3-25.
[3]  خدادادی،ولی؛دستگیر،محسن؛جلیلی،امیر. (1388). بررسی توانایی پیش­بینی جریان­های نقدی با استفاده از جریان­های نقدی و مولفه‌های تعهدی سودهای گذشته. تحقیقات حسابداری، 26:4-54.
[4]  غلامعلی‌پور، رضا. (1383). بررس توانایی اقلام تعهدی غیر­اختیاری در پیش­بینی سود و جریان­های نقدی آتی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
[5]  میرفخرالدینی، حیدر؛معین‌الدین، محمود؛ ابراهیم‌پور، علیرضا. (1388). مقایسه توانایی جریان‌های نقدی واقلام تعهدی در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 55: 99-116.
[6]  ودیعی، مهدی؛ فخریان، محمدحسین. (1389). بررسیمحتوایفزایندهاقلامتعهدینسبتبهاقلامنقدیدر پیش­بینیجریان‌هاینقدیآینده. مجلهتوسعهوسرمایه، 6: 29-56.
[7]     Akbar, S. &Zulfiqar, AS. & Stark, AW. (2011). The Value Relevance of Cash Flows, Current Accruals, and Non-Current Accruals in the UK. International Review of Financial Analysis, 20: 311-319.
[8]     Badertscher, BA. & Collins, DW. & Lys, TZ. (2012). Discretionary Accounting Choices and the Predictive Ability of Accruals with respect to Future Cash Flows. Journal of Accounting and Economics, 53: 330-352.
[9]     Defond, M and Hung, M. (2001). The Role of Accruals in Predicting Future Cash Flows and Stock Returns, Online, www.ssrn.com.
[10] Farshadfar, Sh.(2008). The Relative Ability of Earnings and Cash Flow Data in Forecasting Future Cash Flow. Pacific Accounting Review, 20: 254-268.
[11] Ibrahim, El. Ebaid, S.(2011). Accruals and the Prediction of Future Cash Flows. Management Research Review, 34: 838-853.
 
[12] Ryan, GS. Tucker, WJ. Zarowin, PA. (2006). Ciassification and Market Pricing of the Cash Flow and Accruals on Trading Positions. The Accounting Review, 81: 443-472.
[13] Shubita, M,F. (2013). Accruals and Cash Flows- A Case of Jordan. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 5: 428-441.
[14]Wasley, E, C, and Wu, J, SH. (2005). Why Do Managers Voluntarily Issue Cash Flow Forecasts?,Online, www.ssrn.com.