دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 38، مهر 1401 

مقاله پژوهشی

کاربرد معماری‌های یادگیری عمیق در پیش‌بینی قیمت سهام ‏(رویکرد شبکه عصبی پیچشی ‏CNN‏)‏

صفحه 1-20

10.22108/amf.2022.129205.1673

امیر شریف فر؛ مریم خلیلی عراقی؛ ایمان رئیسی وانانی؛ میرفیض فلاح شمس


بررسی واکنش بازار نسبت‌به افشای عوامل ریسک

صفحه 47-66

10.22108/amf.2022.125358.1596

سیده زهرا طباطبائی؛ سید عباس هاشمی؛ هادی امیری