تحلیلی بر آثار ساختار شبکۀ روابط هیئت‌مدیره در تعیین کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار: نقش نظارتی مالکان نهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری و مالی، دانشکدۀ اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

4 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، بررسی آثار ساختار شبکۀ روابط هیئت‌مدیره در تعیین کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار شرکت‌هاست. علاوه بر این، از آنجا که نقش نظارتی مالکان نهادی باعث کاهش مشکلات نمایندگی در تصمیم‌های نیروی کار می‌شود، نقش این متغیر نیز در این روابط مطالعه شد.
روش: این پژوهش، دارای رویکرد کمی و به‌لحاظ اجرا از نوع پس‌رویدادی و مبتنی بر تکنیک‌های گرافیکی براساس نظریۀ گراف است. پژوهش براساس داده‌های مربوط به 117 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های بین 1388 تا 1398 و به کمک رویکرد تحلیل شبکه‌های اجتماعی و تحلیل رگرسیون آزمون‌های پژوهش انجام شده است.
یافته‌ها: شواهد به‌دست‌آمده حاکی از آن است که شاخص‌های درجه (آثار منفی) و نزدیکی (آثار مثبت) از ساختار شبکۀ روابط هیئت‌مدیره، بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار (هم بیش سرمایه‌گذاری و هم کم سرمایه‌گذاری) اثرگذار است. نظارت مالکان نهادی، قدرت اثرگذاری مثبت بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار دارد و شدت رابطه بین شاخص درجه و کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار به سطح این متغیر بستگی دارد. افزون بر این، ارتباط منفی بین شاخص بینابینی و بیش سرمایه‌گذاری در نیروی کار نیز بستگی به سطح نظارت مالکان نهادی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Effects of Board Relations Network Structure in Determining Labor Investment Efficiency: The Monitoring Role of Institutional Owners

نویسندگان [English]

  • Reza Taghizadeh 1
  • Gholamreza Rezaei 2
  • Mohammad Sadeghzadeh Maharlui 3
  • Ramin Zeraatgari 4
1 Assistant Professor, Department of Accounting and Finance, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
4 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this paper was to investigate the effects of board relations network structure on labor investment efficiency. Besides, the role of institutional owners in these relationships was studied. This paper had a quantitative approach based on graphic techniques. The sample included 117 companies in Tehran Stock Exchange (TSE) from 2009 to 2020. The social network analysis and regression analysis approaches were used to conduct the research tests. Evidence showed that the indicators of the degree (negative effect) and closeness (positive effect) of board relations network structure affect labor investment efficiency. In addition, monitoring of institutional owners can have a positive effect on labor investment efficiency. The intensity of the relationship between the degree index and labor investment efficiency depends on the level of this variable. Moreover, the negative relationship between over-investment in labor and the betweenness index depends on the level of institutional owner monitoring.
Introduction
One of the main issues that has received a lot of attention in recent years is investment decisions in labor. Labor investment inefficiency can occur through over-(under-) investment. Both over-investment and under-investment in labor can cause distortions in labor investment. In this regard, one of the phenomena that have attracted the attention of many researchers in recent years is the network of board member relationships and the position of companies in this network due to the boards’ role in key decisions, such as hiring and firing employees. However, in the previous studies, factors, such as conditional conservatism, financial reporting quality, and accounting information comparability, have been regarded as the influential and determining factors of labor investment efficiency. However, among them, the important issue of board network is ignored. Accordingly, the purpose of this study was to examine the effects of board’s structure relations network in determining labor investment efficiency. In addition, the monitoring role of institutional owners was examined since it reduced the agency problems in labor decisions.
 
 
 
Method and Data
This study was arranged in two phases: In the first phase, the relationship between the companies was examined based on the shareholders, who appointed the board members. This phase was performed via network analysis method by using PreMap software version 1, UCINET version 6, and NetDraw. In the second phase, it was examined whether the position and situation in the relationship network affected investment efficiency in the labor. This phase was performed through regression analysis by using Eviews software version 9. The sample included all the companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE) from 2009 to 2017 and had the following criteria: first, their fiscal year ending in Esfand (final month based on the Iranian calendar) was taken into account and second, they had to be uncategorized as banks and financial institutions. Third, they had not to have a long trading interval (more than 3 months). Based on the above-mentioned criteria, 117 companies (819 year-company) were selected for research analysis. The independent variables of this research were the company’s position in the board’s relations network (Board_net) and Institutional Ownership Change (IOC). Labor investment efficiency (| Ab_Net_Hiring |) was the dependent variable of this research. It should be noted that the research tests were performed with the help of social network analysis approach and regression analysis.
 
Findings
Evidence showed that the effects of the boards’ relations network on the labor investment efficiency were different according to the various indicators. To be more precise, the degree index had negative effects; the betweenness index had no significant effects; and the closeness index had positive effects on the labor investment efficiency. Evidence from further studies at the level of over-investment and under-investment groups in labor showed the same results. Furthermore, institutional owners' monitoring had no effects on the labor investment (both over-investment and under-investment) efficiency in the companies. However, if the firm's fixed effects were controlled, this variable (institutional owner’s monitoring) could have a positive effect on the labor investment efficiency. Besides, the research results revealed that the relationship between the indicators of the board’s relations network structure and labor investment efficiency was not related to the level of institutional owner’s monitoring. To be more precise, in both groups of the strong and weak institutional owners’ monitoring, there were a negative and positive relationship between the indicators of degree and closeness and the labor investment efficiency, respectively. However, the Paternoster test showed that the intensity of the degree index impact on the labor investment efficiency could be greater in the group of companies with strong institutional ownership monitoring.
 
Conclusion and discussion 
The findings showed the network of board members' relationships could be introduced as an indicator of labor investment efficiency. In general, the results of this article should be considered by shareholders in selecting board members in order to increase the company’s value by improving labor investment efficiency. This evidence can be very important for employment regulators; for example, the organization in charge of legislation in the field of labor can use the results of the present study to pass laws and impose mandatory restrictions on the selection of board members of various companies and change labor investment efficiency.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Over-Investment in Labor
  • Under-Investment in Labor
  • Concentration of Institutional Ownership
  • Board Relations Network

مقدمه

یکی از موضوعاتی که در سال‌های اخیر به آن توجه بسیار زیادی شده، تصمیم‌های سرمایه‌گذاری در نیروی کار شرکت‌هاست. به دلیل اهمیت اقتصادی، نیروی کار به‌عنوان ورودی و جزئی از هزینه‌های شرکت در نظر گرفته می‌شود (Jung et al., 2014). در اصل، نیروی کار مانند یکی از عوامل اصلی تولید، ابزاری مهم برای رشد اقتصادی است و هزینه‌های زیادی به شرکت‌ها از این بابت تحمیل می‌شود. افزون بر هزینۀ نیروی کار مستقیم، شرکت‌ها هزینه‌های چشمگیری نیز برای اطمینان از سلامت و ایمنی نیروی کار در محل کار متحمل می‌شوند؛ بنابراین تصمیمات مربوط به نیروی کار در شرکت‌ها اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا ناکارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار مزیت رقابتی (Becker, 1962)، بهره‌وری (Hansson et al., 2004) و عملکرد آیندۀ شرکت‌ها (Pinnuck & Lillis, 2007; Jung et al., 2014; Khedmati et al., 2020) را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. ناکارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار، از طریق بیش یا کم سرمایه‌گذاری رخ می‌دهد. بیش سرمایه‌گذاری در نیروی کار زمانی رخ می‌دهد که مدیران، کارکنانی بیشتر از حد نیاز را در پروژه‌های با عملکرد پایین استخدام کرده یا آن‌ها را حفظ کنند (Ben-Nasr & Alshwer, 2016). گسترش نیروی کار فراتر از حد بهینه به منابع مالی نیاز دارد تا هزینه‌های اضافی مرتبط با کارکنان مازاد را پوشش دهد. کم سرمایه‌گذاری در نیروی کار نیز در شرایطی رخ می‌دهد که مدیران برای اجرای یک پروژه‌ی سودآور کارکنان را کمتر از حد استخدام یا بیشتر از حد اخراج کنند (Jung et al., 2014; Ghaly et al., 2015, 2020). کاهش نیروی کار به کمتر از سطح بهینه این فرصت را به شرکت می‌دهد که از منابع مالی موجود برای سرمایه‌گذاری در نیروی کار استفاده نکند. بیش و کم سرمایه‌گذاری در نیروی کار تحریف‌هایی را در سرمایه‌گذاری نیروی کار ایجاد می‌کند. در این راستا، یکی از پدیده‌هایی که در سال‌های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده، شبکۀ روابط اعضای هیئت‌مدیره و جایگاه شرکت‌ها در این شبکه است؛ زیرا هیئت‌مدیرۀ شرکت‌ها نقش مهمی در تصمیم‌های اصلی و کلیدی (به‌عنوان مثال، استخدام و اخراج کارکنان، سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌ها و معاملات عمده) ایفا می‌کند (Khedmati et al., 2020).

پژوهش‌های پیشین حاکی از آن است که در صورت وجود شبکۀ روابط قوی هیئت‌مدیره، اعضای هیئت‌مدیرۀ شرکت‌ها، بیش از حد با مدیران اجرایی شرکت آشنا می‌شوند و استقلال نظارتی آنها تحت‌تأثیر همین موضوع قرار می‌گیرد؛ در چنین حالتی ممکن است اعضای هیئت‌مدیره تمایلی برای به چالش کشیدن تصمیم‌ها و افشای رفتارهای نادرست مدیران اجرایی نداشته باشند (Cohen et al., 2008a; Cohen et al., 2008b). این روابط شبکه‌ای هیئت‌مدیره را تضعیف و فرصت‌طلبی مدیران را تشدید می‌کند و به رفتار سرمایه‌گذاری غیربهینه (Fracassi & Tate, 2012) و تحریف سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌ها منجر می‌شود (Duchin & Sosyura, 2013). از طرف دیگر، شبکۀ روابط هیئت‌مدیره با ایجاد راهی برای جریان اطلاعاتی ارزشمند بین مدیران، ثروت سهامداران را افزایش می‌دهد (Westphal, 1999; Adams & Ferreira, 2007; Hoitash, 2011; Cao et al., 2015). براساس ادبیات پژوهش، روابط شبکه‌ای مدیران، اعتماد و صراحت را تسهیل و اشتراک اطلاعات را بین مدیران مختلف تشویق می‌کند. این پدیده برای نظارت اثربخش هیئت‌مدیره سودمند است (Adams & Ferreira, 2007; Hwang & Kim, 2009; Cai et al., 2015). به بیان دقیق‌تر، برقراری ارتباط بین مدیران مختلف باعث انتقال اطلاعات شده و عدم تقارن اطلاعاتی بین آنها کاسته می‌شود و پس از گذشت مدتی به دلیل سودمندی اطلاعات منتقل‌شده بین مدیران، حس اعتماد و صراحت بین آنها بهبود پیدا می‌کند. در این راستا، دوچین و سوسویرا[1] (2013) نشان دادند که روابط شبکه‌ای مدیران، نظارت را بهبود بخشیده و به کارایی بیشتر سرمایه‌گذاری و ارزش شرکت منجر می‌شود.

با این حال، اگرچه در پژوهش‌های پیشین عواملی مانند محافظه‌کاری مشروط (Ha & Feng, 2018)، اثربخشی قیمت سهام (Ben-Nasr & Alshwer, 2016)، کیفیت گزارشگری مالی (Jung et al., 2014; Aflatuni & Khazaei, 2016)، افق سرمایه‌گذاران نهادی (Ghaly et al., 2015, 2020) و قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری (Zhang, Ntim, Zhang & Elmagrhi, 2020) به‌عنوان عوامل اثرگذار و تعیین‌کنندۀ کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار معرفی شده است؛ اما مسئلۀ مهم شبکۀ روابط هیئت‌مدیرۀ شرکت‌ها نادیده گرفته شده است. با وجود این‌که در یکی از پژوهش‌های اخیر نیز نقش شبکۀ روابط بین مدیرعامل و هیئت‌مدیره در تعیین کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار ارزیابی شده (Khedmati et al., 2020)، بررسی آنان محدود به روابط بین اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌ها بوده و شبکۀ روابطی را نادیده گرفته که بین اعضای هیئت‌مدیرۀ شرکت‌های مختلف است. بر همین اساس، پژوهش حاضر به‌دنبال پرکردن همین خلأ پژوهشی است. به بیان دقیق‌تر مسئله و مشکل اصلی موجود، نبودِ شناخت کافی از آثار ساختار شبکۀ روابط هیئت‌مدیره در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری در نیروی کار شرکت‌های ایرانی است که در این پژوهش به آن توجه شده است. افزون بر این، برخلاف بررسی نقش جایگاه شرکت در شبکۀ روابط اعضای هیئت‌مدیره به‌منظور تعیین کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار، از آنجا که مالکان نهادی در تصمیم‌های مختلف شرکت‌ها، ازجمله استخدام یا اخراج کارکنان نقش مهمی ایفا می‌کنند، در این پژوهش، آثار تعدیل‌کنندگی نقش نظارتی مالکان نهادی در این بین مطالعه می‌شوند. دلیل انتخاب این متغیر (مالکان نهادی) به‌عنوان یک عامل اثرگذار در ارتباط بین شبکۀ روابط هیئت‌مدیره و کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار، آن است که مالکان نهادی برخلاف نقش نظارتی خود در شرکت، نقش مهمی در انتخاب اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های مختلف دارند و همین عامل باعث تقویت شبکۀ روابط اعضای هیئت‌مدیره در شرکت‌های مختلف می‌شود.

درنهایت، باید گفت، با توجه به اینکه تا حدود زیادی تصمیمات مدیران شرکت‌ها در زمینۀ سرمایه‌گذاری در نیروی کار متفاوت از سایر سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌هاست (Khedmati et al., 2020)، اجرای این پژوهش در ایران به‌عنوان یک کشور در حال توسعه که سالیان متمادی گرفتار تحریم‌های اقتصادی شدید است، شواهد سودمندی به ادبیات پژوهش اضافه می‌کند. به بیان دقیق‌تر، بر خلاف اینکه در زمینۀ کارایی سرمایه‌گذاری (مانند تحقیق و توسعه و نوآوری) شرکت‌ها و ارتباط آن با ساختار هیئت‌مدیره (نه شبکۀ روابط هیئت‌مدیره) پژوهش‌هایی صورت پذیرفته است؛ اما این پژوهش‌ها به سرمایه‌گذاری در نیروی کار بسط داده نمی‌شود؛ زیرا تا حدود زیادی تصمیم‌های مدیران شرکت‌ها در زمینۀ سرمایه‌گذاری در نیروی کار متفاوت از سایر سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌هاست (Khedmati et al., 2020). در اصل، سرمایه‌گذاری در نیروی کار نسبت‌به سایر سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌ها دارای هزینه‌های تعدیل متفاوتی است که باعث ایجاد راهبردهای مختلفی در سیاست‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها می‌شود. بر این اساس، هرچه اختلاف بین هزینه‌های تعدیل نیروی کار[2] و سرمایه[3] بیشتر باشد، تفاوت تأثیر رقابت در بازار بر سرمایه و نیروی کار بیشتر خواهد بود. سطح حاکمیت شرکتی نیز در ایران با کشورهای توسعه‌یافته، نظیر آمریکا، متفاوت است (Mahdavi & Rezaei, 2015) که به رفتارهای متنوع از مدیران در زمینه‌های مختلف منجر خواهد شد. با توجه به مقررات بازار کار در کشورهای مختلف، ازجمله ایران، هزینۀ تعدیل نیروی کار برای شرکت‌ها نیز هزینه‌بر است (Matsa, 2018). افزون بر این، سرمایه‌گذاری در نیروی کار ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد که آن را بیشتر در معرض اصطکاک بازار[4] قرار می‌دهد و به رفتار ناکارآمدتری منجر می‌شود. در اصل، نظارت بر سرمایه‌گذاری در نیروی کار به دلیل قرارگرفتن یک دارایی نامشهود در اختیار مدیران، دشوار (Boubaker et al., 2021) و ممکن است مدیران در راستای منافع خود و به ضرر سهامداران از سطح بهینه سرمایه‌گذاری در نیروی کار منحرف شوند؛ بنابراین پژوهش در زمینۀ کارایی سرمایه‌گذاری نیروی کار از سوی شرکت‌ها، ضروری است و نوآوری خاصی در بازار سرمایۀ ایران دارد.

 

مبانی نظری

سرمایه‌گذاری در نیروی کار به دلیل ایجاد مزیت رقابتی، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌هاست (Becker, 1962). سرمایه‌گذاری کارآمد در هر زمینه‌ای، به‌ویژه نیروی کار، بهره‌وری و درآمدزایی را افزایش می‌دهند (Hansson, Johanson & Leitner, 2004; Safari Graily & Ranaei, 2017) و باعث افزایش سودآوری و ارزش شرکت می‌شوند (Merz & Yashiv, 2005)؛ بنابراین ازنظر اقتصادی، حفظ سطح مطلوب نیروی کار برای شرکت‌ها بااهمیت است (Hamermesh, 1995)؛ با این حال، سرمایه‌گذاری غیربهینه در نیروی کار ممکن است به دلایل منافع خودخدمتی مدیران یا نااطمینانی در ارتباط با سرمایه‌گذاری نیروی کار رخ دهد (Zhang, 2020) و عملکرد شرکت‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهد. در همین راستا، در پژوهش‌های پیشین بر اهمیت سرمایه‌گذاری در نیروی کار تأکید ویژه‌ای شده است. گفته می‌شود که به‌طور تقریبی تمام کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، به اهمیت نیروی کار به‌عنوان یکی از ضرورت‌های توسعۀ اقتصادی و کسب برتری رقابتی در عرصه‌های بین‌المللی تأکید دارد (Hejazi et al., 2018). در همین راستا، به‌طور معمول مدیران و اعضای هیئت‌مدیرۀ شرکت‌ها توجه زیادی به تصمیم‌های نیروی کار دارند. در این بین، یکی از عواملی که نگرش اعضای هیئت‌مدیرۀ شرکت‌ها را در این خصوص تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، شبکۀ روابط بین اعضای هیئت‌مدیرۀ شرکت‌های مختلف با یکدیگر است.

انواع مختلف شبکه ممکن است در موقعیت‌های مختلف و برای اهداف مختلف ایجاد شود (Carroll & Teo, 1996; Gibbons, 2004; Plickert et al., 2007). نوع شبکه‌ای که روابط از طریق آن شکل می‌گیرد و اثربخشی روابط دوستانه در شبکه، بر ظرفیت نظارت هیئت‌مدیرۀ شرکت‌ها اثر می‌گذارد. در کل، دو نوع شبکه وجود دارد: مشاوره‌ای[5] و دوستی[6] (Gibbons, 2004). شبکه‌های مشاوره‌ای با گذشت زمان و در حالی توسعه می‌یابند که مدیران در جستجوی اطلاعات، مشاوره و فرصت‌هایی برای حل مسئله بین همتایان خود هستند (Gibbons, 2004). این شبکه‌ها به‌طور معمول از روابط بین‌فردی با اعضای یک شرکت تشکیل شده است که دیدگاه یا تخصص مشابهی دارد (Carroll & Teo, 1996; Gibbons, 2004; Khanna et al., 2015). از طرف دیگر، شبکه‌های دوستی شامل افراد مرتبط با هم، دوستانی که عضو باشگاه‌های تفریحی و ورزشی و سازمان‌های خیریۀ مشابه است (Carroll & Teo, 1996). موضوعاتی که کمتر از طریق شبکه‌های مشاوره‌ای بحث می‌شود، به احتمال از طریق شبکه‌های دوستی پذیرش می‌شود؛ زیرا صمیمیت میان دوستان ممکن است بحث و پذیرش موضوعات مورداختلاف را تسهیل کند (Gibbons, 2004). یک عضو هیئت‌مدیره با روابط دوستی بیشتر به احتمال با دوستان خود (اعضای هیئت‌مدیرۀ شرکت خود و سایر شرکت‌ها) درباره‌ی تصمیم‌های بحث‌برانگیز سرمایه‌گذاری، مانند تصمیم‌های سرمایه‌گذاری در نیروی کار، بحث خواهد کرد. از طرفی، به‌طور معمول مدیران ارشد (اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل) شرکت‌ها در تصمیم‌های راهبردی شرکت، ازجمله تصمیم‌های استخدام نیروی کار، نقش کلیدی دارند (Sharon, 2016)؛ زیرا استخدام نیروی کار نامناسب مانع دستیابی شرکت به عملکرد بهینه می‌شود؛ اما استخدام نیروی کار مناسب رشد شرکت را تضمین می‌کند (Merz & Yashiv, 2005; Sharon, 2016).

درخصوص تصمیم‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در نیروی کار، اعتقاد بر آن است که شبکۀ روابط هیئت‌مدیره به بهبود کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار شرکت‌ها منجر می‌شود. در اصل، شبکۀ روابط هیئت‌مدیره از طریق بهبود جریان اطلاعات بین اعضای شبکۀ دوستانۀ هیئت‌مدیره در شرکت‌های مختلف، ارزش شرکت را افزایش می‌دهد (Westphal, 1999; Adams & Ferreira, 2007; Hoitash, 2011; Cao et al., 2015; Khedmati et al., 2020). افزون بر این، از آنجا که روابط شبکۀ دوستانۀ اعضای هیئت‌مدیره، اعتماد و صراحت را تسهیل و اشتراک اطلاعات را تشویق می‌کند، باعث ایفای بهتر نقش نظارتی هیئت‌مدیره می‌شود. شواهد پژوهش‌های آدامز و فریرا[7] (2007)، هوآنگ و کیم[8] (2009)، دوچین و سوسویرا (2013) و کای[9] و همکاران (2015) نیز از این ایده حمایت می‌کنند؛ بنابراین پیش‎بینی می‌شود، در شرکت‌هایی که جایگاه آنها در شبکۀ روابط وضعیت بهتری دارد، سرمایه‌گذاری در نیروی کار آنها از کارایی بیشتری برخوردار باشد. بر این اساس، فرضیۀ اول پژوهش به‌صورت زیر مطرح می‌شود:

فرضیۀ اول: جایگاه شرکت در شبکۀ روابط هیئت‌مدیره، آثار مثبت و معناداری بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار دارد.

از آنجا که پژوهش‌های اخیر اهمیت تصمیم‌های مربوط به استخدام نیروی کار شرکت‌ها را تأیید کرده است (Pinnuck & Lillis, 2007; Falato & Liang, 2016; Ellul et al., 2018; Rezaei et al., 2021b)، سهامداران و به‌ویژه سهامداران نهادی اهمیت سرمایه‌گذاری را در نیروی کار درک می‌کنند (Ghaly et al., 2020)؛ برای مثال، به‌تازگی ائتلافی از سرمایه‌گذاران نهادی از کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا خواسته است که قوانینی را برای شرکت‌ها درخصوص افشای سیاست‌های مدیریت سرمایه‌های انسانی خود معرفی کند (Ghaly et al., 2020). شواهد برخی از پژوهش‌های پیشین نیز به اهمیت نقش سرمایه‌گذاران شرکت‌ها در کارایی سرمایه‌گذاری نیروی کار اشاره کرده است؛ برای مثال، آتانسوو و کیم[10] (2009) نشان دادند که حمایت ضعیف سرمایه‌گذاران و وجود قوانین قوی و مناسب اتحادیه‌های کارگری باعث اتحاد مدیریت شرکت‌ها و کارگران می‌شود. در صورتی که عملکرد شرکت ضعیف باشد، همین اتحاد مدیریت با کارگران باعث می‌شود که مدیران برای حفظ رضایت کارگران و جلوگیری از اخراج‌های گسترده، دارایی‌های شرکت را به فروش برسانند تا خود را از این طریق مدیریت حفظ کنند. گالی[11] و همکاران (2020) و رضایی و همکاران (2021a) نیز نشان دادند که وجود سرمایه‌گذاران نهادی باعث بهبود کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار (کاهش کم و بیش سرمایه‌گذاری در نیروی کار) می‌شود. درواقع آنها اعتقاد دارند که به دلیل وجود تضادهای نمایندگی فراوان مرتبط با سرمایه‌گذاری در نیروی کار، وجود سرمایه‌گذاران نهادی در ساختار مالکیت یک شرکت به کاهش این تضادها و نظارت مستقیم بهتر کمک می‌کند؛ بنابراین به سرمایه‌گذاری غیربهینۀ کمتری در نیروی کار شرکت منجر می‌شود. بنا به دیدگاه مرادی جزء و همکاران (2017) و رضایی و همکاران (2021b) نظارت سرمایه‌گذاران نهادی بر شرکت‌ها، رفتار مدیران را محدود می‎کند؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود که سرمایه‌گذاران نهادی نقش نظارتی خوبی در تصمیم‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در نیروی کار شرکت‌ها ایفا کنند. بر این اساس، گفته می‌شود که تعامل و وجود سرمایه‌گذاران نهادی در شرکتی که دارای هیئت‌مدیره‌ای است که جایگاه خوبی در شبکۀ روابط دارد، باعث تقویت رابطۀ مثبت بین جایگاه شرکت در شبکۀ روابط هیئت‌مدیره و کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار می‌شود. بر این اساس، فرضیه‌های دوم و سوم پژوهش به‌صورت زیر مطرح می‌شود:

فرضیۀ دوم: مالکان نهادی آثار مثبت و معناداری بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار دارد.

فرضیۀ سوم: نظارت مالکان نهادی دارای نقش تعدیل‌کنندگی در آثار جایگاه شرکت در شبکۀ روابط هیئت‌مدیره بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار است.

 

روش پژوهش

این پژوهش، در دو مرحله صورت گرفته است: در مرحلۀ نخست، ارتباط بین شرکت‌ها بر مبنای سهامدارانی بررسی می‌شود که در هر شرکت تعیین‌کنندۀ عضو هیئت‌مدیره است. این مرحله با روش تحلیل شبکه و نرم‌افزارهای PreMap نسخۀ 1، UCINET نسخۀ 6 و بستۀ مکمل آن NetDraw، انجام شده است. در مرحلۀ دوم، این موضوع بررسی شده است که آیا موقعیت و جایگاه در شبکۀ روابط، ارتباطی با کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار دارد یا خیر؟ این مرحله نیز با تحلیل رگرسیون و نرم‌افزار Eviews نسخۀ 9، انجام پذیرفت.

نمونۀ آماری این پژوهش، کلیۀ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در سال‌های 1388 تا 1398 در بورس اوراق بهادار تهران فعالیت داشته است و شرایط زیر را دارد: اول، پایان سال مالی آنها منتهی به آخر اسفندماه هر سال باشد؛ دوم، جزء بانک‌ها و مؤسسات مالی نباشد؛ سوم، دارای وقفۀ معاملاتی طولانی (بیشتر از سه ماه) نباشد. شایان ذکر است، با توجه به شیوۀ اندازه‌گیری برخی از متغیرهای پژوهش که نیازمند داده‌های سال‌های قبل است، دورۀ مورد آزمون محدود به سال‌های 1392 تا 1398 است. بر این اساس، اطلاعات مربوط به 117 شرکت (819 سال شرکت) مبنای تحلیل‌های پژوهش قرار گرفت[12]. داده‌های موردنیاز شرکت‌ها از طریق نرم‌افزار ره‌آورد نوین و سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار گردآوری شده و گفتنی است که اغلب استخراج داده‌ها از طریق نرم‌افزار ره‌آورد نوین بوده است. در برخی از موارد، به‌خصوص اطلاعات مربوط به شبکۀ روابط، که در نرم‌افزار ره‌آورد نوین نقص اطلاعات وجود داشت، از سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار استفاده می‌شد.

متغیرهای مستقل این پژوهش جایگاه شرکت در شبکۀ روابط هیئت‌مدیره و مالکیت نهادی است. در اینجا از سه معیار درجه[13]، بینابینی[14] و نزدیکی[15] برای تعیین جایگاه شرکت در شبکۀ روابط هیئت‌مدیره استفاده شده است. شیوۀ کار در این بخش مبتنی بر تحلیل شبکه‌های اجتماعی است. به بیان دقیق‌تر، در این بخش از کار افزون بر تحلیل کلی شبکۀ هیئت‌مدیره، عملکرد هر یک از گره‌های موجود در شبکه نیز با استفاده از شاخص‌های جزء (درجۀ مرکزیت، بینابینی و نزدیکی) بررسی می‌شود. مرکزیت، که یکی از مهم‌ترین مفاهیم جزء تحلیل شبکه‌ محسوب می‌شود، اهمیت و اثرگذاری افراد را در شبکه بررسی می‌کند. مرکزیت گره‌های شبکه با استفاده از سه شاخص درجه، بینابینی و نزدیکی مطالعه می‌شود. درجۀ مرکزیت یک گره در شبکه‌ای اجتماعی نشان‌دهندۀ تعداد ارتباطات آن گره با سایر گره‌های تشکیل‌دهندۀ شبکه است. به بیان دیگر، در یک شبکۀ هیئت‌مدیره، درجۀ مرکزیت هر فرد نشان‌دهندۀ تعداد روابط وی با سایر اعضای حاضر در شبکه از طریق سهامداران مشترک (سهامدارانی که در آن شرکت‌ها، عضو هیئت‌مدیره تعیین کرده‌اند) است. درجۀ مرکزیت گره k یا ( ) از طریق الگوی زیر محاسبه می‌شود:

(1)

 

 

در الگوی 1، n تعداد گره‌های موجود در شبکه و  در صورت اتصال دو گره  و  معادل یک و در غیر این صورت معادل صفر است. شاخص بینابینی یک گره نیز نشان‌دهندۀ تعداد دفعاتی است که آن گره در کوتاه‌ترین مسیر میان هر دو گره دیگر در شبکه قرار می‌گیرد. گره‌های دارای بینابینی زیاد، نقش مهمی در گردش اطلاعات و اتصال شبکه ایفا می‌کنند و جایگاهی مرکزی در شبکه دارند. شاخص بینابینی گره k یا ( ) از طریق الگوی زیر محاسبه می‌شود:

(2)

 

 

در الگوی 2، ( ) کوتاه‌ترین مسیر میان اتصال  و  و   کوتاه‌ترین مسیر میان اتصال  و  است که از  می‌گذرد. شاخص نزدیکی یک گره نشان‌دهندۀ میانگین طول کوتاه‌ترین مسیرهای موجود میان آن گره و سایر گره‌های موجود در شبکه است. گره‌های دارای شاخص نزدیکی زیاد، قدرت اثرگذاری بیشتری در شبکه دارند، نقش مرکزی بیشتری در شبکه ایفا می‌کنند و قابلیت دسترس‌پذیری بیشتری برای سایر گره‌ها دارند. شاخص نزدیکی گره k یا ( ) از طریق الگوی زیر محاسبه می‌شود:

(3)

 

 

در این الگو ( )d کوتاه‌ترین مسیر اتصال دو گره  و  است (Abbasi et al, 2012). برای اندازه‌گیری متغیر مالکیت نهادی نیز از شاخص تمرکز مالکیت نهادی (IOC) و مشابه با پژوهش ژانگ[16] و همکاران (2020) از نسبت مالکیت پنج سرمایه‌گذار نهادی بزرگ در شرکت استفاده شده است. دلیل انتخاب شاخص تمرکز مالکیت نهادی، آن است که به‌طور معمول مالکان بزرگ در تصمیم‌های مربوط به نیروی کار و نظارت بر آن بیشتر دخالت دارند. شایان ذکر است، متغیر تمرکز مالکیت نهادی درخصوص آزمون فرضیۀ دوم به‌عنوان متغیر مستقل و برای آزمون فرضیۀ سوم به‌عنوان متغیر تعدیل‌کننده ایفای نقش می‌کند.

کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار، متغیر وابستۀ این پژوهش است. معیار استفاده‌شده برای اندازه‌گیری آن، برگرفته از رویکرد پینوک و لیلیس[17] (2007)، لی[18] (2011) و بن-نصر و آلشور[19] (2016) است. نخست، الگوی تقاضای نیروی کار پینوک و لیلیس (2007) برای تعیین سطح موردانتظار استخدام خالص استفاده می‌شود. از این الگو به‌گونۀ گسترده‌ای برای بررسی انحراف از روش‌های بهینۀ استخدام استفاده شده (Ben-Nasr & Alshwer, 2016; Jung, Lee & Weber, 2014; Ghaly et al., 2020; Khedmati et al., 2020) که به‌صورت الگوی شمارۀ 4 است:

(4)

Net-Hiringi,t = α + β1Sales_Growthi,t + β2Sales_Growthi,t-1 + β3ROAi,t + β4∆ROAi,t + β5∆ROAi,t-1 + β6Returni,t + β7Sizei,t-1 + β8Quicki,t-1 + β9∆Quicki,t + β10∆Quicki,t-1 + β11Levi,t-1 + i,t-1k + Industry Dummies + εi,t

 

در الگوی بالا Net-Hiring نشان‌دهندۀ استخدام خالص یک شرکت است که سرمایه‌گذاری نیروی کار را اندازه‌گیری می‌کند. این متغیر از طریق درصد تغییر در تعداد کارکنان شرکت محاسبه می‌شود. برای برآورد سرمایه‌گذاری نیروی کار موردانتظار، این الگو شامل مجموعه‌ای از ویژگی‌های خاص شرکت، شامل رشد فروش (Sales_Growth) (درصد تغییر در درآمد فروش)، بازدۀ کل دارایی‌ها (ROA) (نسبت سود خالص به کل دارایی‌ها در ابتدای دوره)، بازدۀ سالانه سهام (Return)، اندازۀ شرکت (Size) (لگاریتم طبیعی کل دارایی‌های شرکت به ارزش دفتری)، نسبت آنی (Quick) (نسبت مجموع موجودی نقد و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و دریافتنی‌ها به بدهی‌های جاری)، نسبت اهرم مالی (Lev) (نسبت کل بدهی‌ها به کل دارایی‌های شرکت به ارزش دفتری)، شاخص‌های فاصلۀ زیان (Loss_Bin) و متغیر ساختگی صنعت (Industry Dummies) است. برای اندازه‌گیری شاخص‌های فاصلۀ زیان از پنج متغیر ساختگی استفاده شده است که هر متغیر ساختگی، دامنه‌ای برابر با 005/0 فاصله دارد. به بیان دقیق‌تر، فاصلۀ صفر تا 025/0- به 5 قسمت مساوی تقسیم می‌شود و هر 005/0 فاصلۀ بازدۀ کل دارایی‎ها از صفر تا 025/0- نشان‌دهندۀ یک متغیر ساختگی زیان خواهد بود؛ برای مثال، Loss_Bin1 در صورتی که بازدۀ کل دارایی‌ها بین صفر و 005/0- باشد، برابر با 1 و در غیر این صورت صفر است؛ سایر موارد نیز به همین صورت. مقدار برازش‌شدۀ الگوی 4 نشان‌دهندۀ استخدام خالص موردانتظار است که سطح مطلوب سرمایه‌گذاری را در نیروی کار اندازه‌گیری می‌کند که با مجموعه‌ای از اصول شرکت توجیه می‌شود. انحراف از استخدام خالص واقعی و دور از سطح مطلوب، بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌های نیروی انسانی را کاهش می‌دهد؛ بنابراین در این پژوهش، به پیروی از جانگ[20] و همکاران (2014) از استخدام خالص غیرعادی (|Ab_Net_Hiring|) به‌عنوان شاخص ناکارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار استفاده می‌شود. این شاخص برابر با قدرمطلق انحراف استخدام خالص پیش‌بینی شده است. برای بررسی بیشتر فرضیه‌های پژوهش نیز شرکت‌ها به دو گروه بیش سرمایه‌گذاری و کم سرمایه‌گذاری در نیروی کار تقسیم شد. برای این کار، سال شرکت‌هایی که در الگوی شمارۀ 4 باقی‌ماندۀ مثبت دارند، گروه بیش سرمایه‌گذاری در نیروی کار است و سال شرکت‌هایی که باقی‌ماندۀ منفی دارند، گروه کم سرمایه‌گذاری در نیروی کار است.

درنهایت، در این پژوهش با توجه به ادبیات موجود (Biddle & Hilary, 2006; Aflatuni & Khazaei, 2016; Jung et al., 2016; Lara, 2016; Chen & Vann, 2017; Zhang, 2020) برخی از عوامل در سطح شرکت و صنعت در الگوهای آزمون فرضیه‌های پژوهش کنترل شده است. به بیان دقیق‌تر، برخی از عوامل اثرگذار بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار که کنترل شده است، شامل نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام (MTBV)، اندازۀ شرکت (Size)، نسبت آنی (Quick)، نسبت اهرم مالی (Lev)، پرداخت سود (Div_Payer) (یک متغیر ساختگی است که اگر شرکت سود سهام را پرداخت کرده باشد، عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر را برمی‌گزیند)، نسبت دارایی‌های مشهود (Tangible) (نسبت اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات به کل دارایی‌های شرکت)، زیان (Loss) (یک متغیر ساختگی است که اگر بازدۀ کل دارایی‌های شرکت منفی باشد، عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر را اختیار می‌کند)، نوسان‌های جریان‌های نقد عملیاتی (CFO_Vol) (انحراف معیار جریان‌های نقد عملیاتی شرکت در پنج سال گذشته)، نوسان‌های درآمد فروش (Sales_Vol) (انحراف معیار درآمد فروش در 5 سال گذشته) و رقابت در بازار محصول (HHI) (شاخص هرفیندال هیرشمن) است. شاخص هرفیندال- هیرشمن از حاصل جمع توان دوم سهم بازار کلیۀ بنگاه‌های فعال در صنعت به‌صورت فرمول زیر به دست می‌آید (Namazi et al., 2015):

(5)

HHI =  ^ 2

 

که در آن  HHI شاخص هرفیندال هیرشمن، k تعداد بنگاه‌های فعال در بازار و Si سهم بازار شرکت i‌ام است که از رابطۀ زیر به دست می‌آید:

(6)

Si = Xj /

 

که در آن Xj نشان‌دهندۀ فروش شرکت j‌ام و l نشان‌دهنده نوع صنعت است. شاخص هرفیندال هیرشمن، میزان تمرکز صنعت را اندازه‌گیری می‌کند. هرچه این شاخص بزرگ‌تر باشد، میزان تمرکز بیشتر بوده است و رقابت کمتری در صنعت وجود دارد و بالعکس.

جانگ و همکاران (2014)، گالی[21] و همکاران (2020) و خدمتی[22] و همکاران (2020) برای کنترل شدت نیروی کار که ممکن است بر استخدام خالص غیرعادی (کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار) اثرگذار باشد، از نسبت تعداد کارکنان شرکت به کل دارایی‌های آن (Labour_Intensity) به‌عنوان متغیر کنترلی استفاده کردند. افزون بر این، پژوهش‌های پیشین حاکی از آن است که سود با کیفیت زیاد به کیفیت سرمایۀ بیشتر و نیروی کار کارآمدتر منجر می‌شود (Biddle & Hilary, 2006; Biddle et al., 2009; Jung et al., 2014; Aflatuni & Khazaei, 2016). به‌منظور کنترل آثار کیفیت سود شرکت بر تصمیم‌های نیروی کار، متغیر کیفیت حسابداری (AQ) به‌عنوان متغیری کنترلی در الگوهای آزمون فرضیه‌های پژوهش لحاظ می‌شود. این متغیر از طریق شاخص کیفیت اقلام تعهدی براساس الگوی دیچاو و دیچو[23] (2002) اندازه‌گیری شده است. مدل مورداستفاده از سوی دیچاو و دیچو (2002) برای اندازه‌گیری کیفیت اقلام تعهدی به شرح زیر است:

(7)

TCAi,t = φ0 + φ1(CFOi,t-1 / Asseti,t) + φ2(CFOi,t / Aseeti,t) + φ3(CFOi,t+1 / Asseti,t) + εi,t

 

که در آن، TCA نشان‌دهندۀ کل اقلام تعهدی تقسیم‌شده بر میانگین کل دارایی‌ها، CFO نشان‌دهندۀ جریان نقدی خالص ناشی از فعالیت‌های عملیاتی و Asset نشان‌دهندۀ میانگین کل دارایی‌هاست. مقدار باقی‌مانده (ε) در مدل رگرسیون شمارۀ 7 حاکی از کیفیت اقلام تعهدی است؛ بنابراین در این پژوهش از قدرمطلق مقدار باقی‌ماندۀ رگرسیون بالا به‌عنوان معیار کیفیت حسابداری استفاده شده است.

برای تحلیل داده‌ها، از آمار توصیفی شامل شاخص‌های مرکزی و پراکندگی در قالب میانگین، انحراف معیار، میانه، چارک اول و سوم و آمار استنباطی نیز در قالب الگوهای رگرسیون خطی چندمتغیره در قالب داده‌های ترکیبی استفاده شده است. برای بررسی فرضیه‌های پژوهش و دستیابی به هدف پژوهش، مدل‌های رگرسیونی به‌صورت زیر تعریف شده است.

(8)

|Ab_Net_Hiring|it = α0 + β1Board_neti,t-1 + β2IOCit-1 + β3MTBVit-1 + β4Sizeit-1 + β5Levit-1 + β6Quickit-1 + β7Div_Payerit-1 + β8Tangibleit-1 + β9Lossit-1 + β10CFO_Volit-1 + β11Sales_Volit-1 + β12HHIit-1 + β13AQit-1 + β14Labour_Intensityit-1 + εit

 

(9)

Ab_Net_Hiring|it = α0 + β1Board_neti,t-1 + β2IOCit-1 + β3Board_neti,t-1*IOCit-1 + β4MTBVit-1 + β5Sizeit-1 + β6Levit-1 + β7Quickit-1 + β8Div_Payerit-1 + β9Tangibleit-1 + β10Lossit-1 + β11CFO_Volit-1 + β12Sales_Volit-1 + β13HHIit-1 + β14AQit-1 + β15Labour_Intensityit-1 + εit

 

در مدل‌های بالا، |Ab_Net_Hiring|، IOC و Board_net به‌ترتیب نشان‌دهندۀ ناکارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار، تمرکز مالکیت نهادی و جایگاه شرکت در شبکۀ روابط هیئت‌مدیره (معیارهای درجۀ مرکزیت، بینابینی و نزدیکی) است. مابقی متغیرها نیز متغیرهای کنترلی پژوهش است که نحوۀ اندازه‌گیری آنها در بخش تعریف متغیرها توضیح داده شده است. برای آزمون فرضیه‌های اول و دوم پژوهش، به‌ترتیب، این مدل‌ها در نمونۀ موردبررسی اجرا می‌شود و در صورتی که ضریب β1 و β2 در الگوی 8 معنادار باشد، گفته می‌شود که بین جایگاه شرکت در شبکۀ روابط هیئت‌مدیره و مالکان نهادی با کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار شرکت‌ها، رابطۀ معناداری وجود دارد. درخصوص آزمون فرضیۀ سوم هم از روش اثر تعاملی متغیر مستقل (جایگاه شرکت در شبکۀ روابط هیئت‌مدیره) و تعدیل‌کننده (تمرکز مالکیت نهادی) (الگوی 9) و هم از روش زیرگروه استفاده شد. به این ترتیب که برای آزمون این فرضیه در روش زیرگروه، ابتدا شرکت‌ها را به دو گروه تقسیم کرده است و الگوی رگرسیونی بالا در هر دو گروه به‌صورت مستقل اجرا می‌شود. شیوۀ تقسیم شرکت‌ها به دو گروه نیز به این صورت است که شرکت‌های دارای تمرکز مالکیت نهادی بیشتر از حد میانه در هر سال را به‌عنوان گروه دارای نظارت قوی مالکان نهادی و سایر شرکت‌ها را به‌عنوان گروه دارای نظارت ضعیف مالکان نهادی طبقه‌بندی می‌کنند. سپس با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از الگوهای آزمون‌شده در هر یک از زیرگروه‌ها، درخصوص رد یا عدم رد این فرضیه بحث می‌شود. در صورتی که ضریب متغیر مستقل در هر دو گروه موردمقایسه معنادار باشد، از آزمون ارائه‌شده از سوی پترنوستر[24] و همکاران (1998) برای مقایسۀ قدرت ضریب این متغیر در دو گروه استفاده می‌شود.

 

یافته‌ها

جدول (1) نشان‌دهندۀ آمار توصیفی مربوط به کلیۀ متغیرهای استفاده‌شده در پژوهش مربوط به 117 شرکت در بازۀ زمانی 1392 تا 1398 است. در بخش الف این جدول، آماره‌های مربوط به ارتباطات بین شرکت‌ها از طریق روابط بین هیئت‌مدیرۀ مشترک آنها ارائه شده است. در بخش ب جدول (1)، آمار توصیفی هر یک از متغیرها ارائه شده است. طبق اطلاعات این بخش از این جدول، ارزش بازار شرکت‌های موردمطالعه حدود ۹/۳ برابر ارزش دفتری آنها بوده و به‌طور تقریبی ۵۷ درصد از دارایی‌های این شرکت‌ها از محل بدهی تأمین شده است. افزون بر این، با اینکه در 10 درصد از سال شرکت‌های موردمطالعه، آنها با زیان خالص مواجه بوده، حدود 81 درصد از موارد سود نقدی بین سهامداران توزیع کرده است.

 

 

 

 

 

 

جدول (1) پارامترهای توصیفی متغیرهای پژوهش

Table (1) Descriptive statistics of research variables

بخش الف: آماره‌های توصیفی مربوط به شبکه روابط بین شرکت‌ها در هر سال

سال

مشاهده‌ها

میانگین

انحراف معیار

چارک اول

میانه

چارک سوم

سال 1392

514

50/4

25/1

5

5

5

سال 1393

547

49/4

31/1

5

5

5

سال 1394

567

49/4

31/1

5

5

5

سال 1395

592

62/4

15/1

5

5

5

سال 1396

592

59/4

07/1

5

5

5

سال 1397

618

58/4

09/1

5

5

5

سال 1398

680

91/5

56/0

6

6

6

بخش ب: آماره‌های توصیفی متغیرهای پژوهش

متغیرها

مشاهده‌ها

میانگین

انحراف معیار

چارک اول

میانه

چارک سوم

|Ab_Net_Hiring|

۸۱۹

۱۵۷/۰

۷۱۷/۰

۰۳۴/۰

۰۷۳/۰

۱۴۹/۰

Degree

۸۱۹

020/0

027/0

003/0

009/0

019/0

Betweenness

۸۱۹

177/0

311/0

000/0

027/0

241/0

Closeness

۸۱۹

291/0

113/0

224/0

283/0

367/0

IOC

۸۱۹

۶۸۵/۰

۲۱۱/۰

۵۴۳/۰

۶۹۴/۰

۸۲۹/۰

MTBV

۸۱۹

۸۹۵/۳

۱۴۲/۴

۷۸۳/۱

۶۱۷/۲

۰۵۱/۴

Size

۸۱۹

۶۵۵/۱۴

۴۹۹/۱

۷۷۱/۱۳

۴۳۳/۱۴

۲۳۱/۱۵

Lev

۸۱۹

۵۶۹/۰

۱۸۶/۰

۴۴۳/۰

۵۷۶/۰

۷۱۴/۰

Quick

۸۱۹

480/1

724/0

034/1

324/1

691/1

Div_Payer

۸۱۹

81/0

393/0

00/1

00/1

00/1

Tangible

۸۱۹

250/0

163/0

123/0

214/0

340/0

Loss

۸۱۹

10/0

304/0

00/0

00/0

00/0

CFO_Vol

۸۱۹

085/0

045/0

054/0

076/0

106/0

Sales_Vol

۸۱۹

192/0

193/0

094/0

138/0

223/0

HHI

۸۱۹

065/0

105/0

007/0

027/0

064/0

AQ

۸۱۹

129/0

127/0

038/0

091/0

177/0

Labour_Intensity

۸۱۹

031/0

028/0

013/0

022/0

041/0

بخش ج: آزمون تک‌متغیره تفاوت در میانگین ناکارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار، معیارهای جایگاه شرکت در شبکۀ روابط هیئت‌مدیره و متغیرهای کنترلی بین گروه مشاهدات دارای نظارت مالکیت نهادی قوی و ضعیف

نظارت مالکیت نهادی

|Ab_Net_Hiring|

Degree

Betweenness

Closeness

MTBV

Size

قوی

19/0

01/0

16/0

28/0

75/3

87/14

ضعیف

12/0

02/0

18/0

30/0

04/4

44/14

تی تست

40/1-

*28/7

99/0

*73/2

98/0

*12/4-

نظارت مالکیت نهادی

Lev

Quick

AQ

Sales_Vol

Div_Payer

Tangible

قوی

57/0

44/1

13/0

19/0

84/0

25/0

ضعیف

57/0

52/1

13/0

20/0

77/0

25/0

تی تست

61/0-

***72/1

05/0-

74/0

*58/2-

01/0

نظارت مالکیت نهادی

Loss

CFO_Vol

HHI

Labour_Intensity

قوی

07/0

08/0

07/0

03/0

ضعیف

14/0

09/0

06/0

03/0

تی تست

*30/3

***91/1

**41/2-

*92/2

علامت‌های *، ** و *** به‌ترتیب نشان‌دهندۀ معناداری در سطح 01/0، 05/0 و 1/0 است.

در بخش ج جدول (1)، نتایج آزمون تک‌متغیرۀ تفاوت در میانگین ناکارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار، معیارهای جایگاه شرکت در شبکۀ روابط هیئت‌مدیره و متغیرهای کنترلی بین گروه مشاهده‌ها با نظارت مالکیت نهادی قوی و ضعیف ارائه شده است. طبق اطلاعات این بخش، بین میزان ناکارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار در گروه شرکت‌های با نظارت مالکیت نهادی قوی و ضعیف تفاوت معناداری وجود ندارد؛ با این حال، تفاوت میزان شاخص‌های جایگاه شرکت در شبکۀ روابط هیئت‌مدیره (درجه و نزدیکی) در دو گروه شرکت‌های با نظارت مالکیت نهادی قوی و ضعیف در سطح اطمینان 99 درصد معنادار است. نتایج مرتبط با معناداری تفاوت بین میزان متغیرهای کنترلی در دو گروه شرکت‌های با نظارت مالکیت نهادی قوی و ضعیف نیز در جدول (1) ارائه شده است. گفتنی است که شبکۀ روابط مربوط به شرکت‌ها اغلب از سه بخش تشکیل می‌شود: اصلی، حاشیه و ایزوله. در این شبکۀ روابط، شرکت‌هایی با درجه‌های ارتباطی مختلف حضور دارد. در بخش اصلی، تراکم ارتباط در هستۀ شبکه بیشتر از پیرامون بوده است و به‌تدریج و با فاصله‌گرفتن از هسته، تراکم ارتباط کاهش می‌یابد. برای تعیین شبکۀ روابط، داده‌ها و اطلاعات همۀ شرکت‌ها بدون هیچ‌گونه محدودیتی (مگر اینکه داده‌های مربوط موجود نباشد) استخراج می‌شود. داده‌ها وارد نرم‌افزار Notepad شده و از این نرم‌افزار خروجی مناسب برای ورود به نرم‌افزار PreMap گرفته می‌شود. سپس فایل حاصله وارد نرم‌افزار PreMap می‌شود. از این نرم‌افزار نیز خروجی مناسب برای ورود به نرم‌افزار UCINET و همچنین نرم‌افزار مکمل آن یعنی NetDraw گرفته شده است. یکی از این خروجی‌ها که از نرم‌افزار PreMap گرفته می‌شود، Frequency (فراوانی) است. این آماره‌ها مربوط به ارتباطاتی است که بین شرکت‌ها از طریق هیئت‌مدیرۀ مشترک آن‌ها برقرار می‌شود که به دلیل محدودیت‌ تعداد زیاد شرکت‌ها، به‌جای اینکه اعداد مربوط به هر شرکت بیان شود، آمار توصیفی از آنها در جدول (1) ارائه شد. شبکۀ کلی مربوط به ارتباط بین شرکت‌ها از طریق هیئت‌مدیرۀ مشترک آنها نیز برای مثال درخصوص سال 1398، در شکل (1) نشان داده شده است. مطابق با این شکل، شرکت‌هایی که در مرکز (بخش اصلی- جای متراکم‌تر) قرار گرفت است، اغلب جایگاه بهتری در شبکۀ روابط نسبت به سایر شرکت‌ها دارد و هرچه شرکت‌ها از این مرکز فاصله می‌گیرد، از جایگاهشان در شبکۀ روابط کاسته می‌شود تا جایی که برخی از شرکت‌ها در منطقۀ ایزوله (حاشیۀ شکل) قرار می‌گیرد که فاقد ارتباط با سایر شرکت‌هاست (واحدهایی که با بقیۀ واحدها در ارتباط نیست، واحدهای ایزوله محسوب می‌شود که در حاشیۀ شکل قرار دارد).

 

شکل (1) شبکۀ کل روابط شرکت‌ها

Figure (1) Overall Network of Corporate Relations

 

خروجی‌های مربوط به شاخص‌های مرکزیت شامل درجه، نزدیکی و بینابینی نشان‌دهندۀ تفاوت در موقعیت و جایگاه شرکت‌ها در ساختار ارتباطی است. شکل‌های 2 تا 5، به‌ترتیب نشان‌دهندۀ بخش اصلی شبکه، شبکۀ مبتنی بر مرکزیت درجه، نزدیکی و بینابینی مربوط به سال 1398 است. مرکزیت درجه‌ای فقط تعداد روابط مستقیمی است که یک گره یا شرکت دارد. یک گره یا شرکت دارای درجۀ زیادی از مرکزیت، بازیگر فعال در شبکه بوده است و هرچه مرکزیت درجۀ شرکتی بیشتر باشد، ارتباطات و شبکۀ بیشتری در اختیار دارد و اثرگذارتر است. مرکزیت نزدیکی نیز در اینجا نشان‌دهندۀ آن است که یک شرکت چقدر سریع به شرکت‌های بیشتری در شبکه دسترسی می‌یابد. مرکزیت بینابینی در این پژوهش حاکی از جایگاه یک شرکت درون شبکه برحسب توانایی آن در مرتبط‌کردن سایر جفت‌ها، جرگه‌ها یا گروه‌ها در شبکه و نشان‌دهندۀ آن است که یک شرکت تا چه اندازه در مسیر ارتباطی سایر شرکت‌ها قرار دارد و برقراری ارتباط از طریق آن انجام می‌شود (Taghizadeh, Nazemi & Sadeghzadeh Maharluie, 2019, 2021). مطابق با شکل (3)، شرکت‌هایی که با دایرۀ بزرگ‌تر نشان داده شده‌اند، روابط بهتری در شبکه دارند و اغلب در مرکز شبکه قرار گرفته‌اند. این روابط به‌صورت بالقوه زمینه‌ساز تأثیر بر شرکت‌ها درخصوص تصمیم‌های مختلف آنها می‌شود؛ ازجمله کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار که موردمطالعۀ این پژوهش است. شکل (4) نیز نشان‌دهندۀ آن است که برخی از شرکت‌ها با تعداد میانجی بسیار کم (شرکت‌هایی که در مرکز شکل قرار گرفته و با دایره‌های بزرگ‌تر نشان داده شده است) و برخی از شرکت‌های با تعداد میانجی بیشتری به یکدیگر ارتباط پیدا می‌کنند. این موضوع برای شرکت‌هایی که نزدیکی زیاد و فاصلۀ کم دارند،  نشان‌دهندۀ اثرپذیری بیشتر از یکدیگر در تصمیم‌های مختلف (مانند کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار) است. در شکل 5، شرکت‌هایی مشاهده می‌شوند که قدرت بینابینی زیادی دارند. این شرکت‌ها در شکل (5) با دایره‌های بزرگ‌تر مشخص شده است. در اصل، جریان اطلاعات و دسترسی به اطلاعات در شرکت‌هایی با بینابینی زیاد، بیشتر و راحت‌تر است؛ بنابراین از قدرت اثرگذاری بیشتری نیز برخوردار خواهند بود. به عبارت دقیق‌تر، شرکت‌هایی که قدرت بینابینی زیادی دارند، به‌نوعی تعیین‌کنندۀ رفتار شرکت‌های مرتبط به خود هستند؛ به این معنا که این شرکت‌ها تصمیم‌های سرمایه‌گذاری را در نیروی کار شرکت‌های متصل به خود، که به‌لحاظ قدرت بینابینی ضعیف‌تر هستند، تعیین کنند یا بر آن اثر بگذارند.

 

شکل (3) شبکۀ مربوط به درجه

Figure (3) Degree` Network

شکل (2) بخش اصلی شبکه

Figure (2) Main Part of the Network

شکل (5) شبکۀ مربوط به بینابینی

Figure (5) Betweenness` Network

شکل (4) شبکۀ مربوط به نزدیکی

Figure (4) Closeness` Network

در ادامۀ این بخش، یافته‌های رگرسیونی مرتبط با آزمون فرضیه‌های پژوهش ارائه می‌شود. جدول (2) نشان‌دهندۀ نتایج مرتبط با آزمون فرضیه‌های پژوهش برای بررسی آثار جایگاه شرکت در شبکه روابط هیئت‌مدیره بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار با در نظر گرفتن نقش نظارتی مالکان نهادی است. طبق اطلاعات ستون مربوط به الگوی 1 در این جدول، بین شاخص مرکزیت درجه و ناکارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما رابطۀ بین شاخص نزدیکی و ناکارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار شرکت‌ها منفی و معنادار است؛ با این حال، نتایج دربارۀ شاخص بینابینی حاکی از نبودِ رابطۀ معنادار بین این شاخص و ناکارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار است. بین متغیر نظارت مالکیت نهادی و ناکارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار نیز رابطۀ معناداری وجود ندارد. افزون بر این، نتایج الگوی 3 مندرج در جدول (2) نیز حاکی از آن است که ارتباط اثر تعاملی متغیر نظارت مالکیت نهادی و شاخص‌های جایگاه شرکت در شبکۀ روابط هیئت‌مدیره با ناکارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار ازلحاظ آماری معنادار نیست.

یک نگرانی بالقوه درخصوص نتایج مندرج در جدول (2) (الگوهای 1 و 3) این است که احتمال دارد، شاخص‌های جایگاه شرکت در شبکۀ روابط هیئت‌مدیره، تمرکز مالکیت نهادی و ناکارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار به‌طور مشترک از سوی برخی از عوامل مشاهده‌نشده تعیین شود. درخصوص رفع این نگرانی و کنترل این موضوع، یک بار دیگر الگوهای 1 و 3 با کنترل اثرات ثابت شرکت تکرار می‌شود. شواهد مرتبط با این بررسی‌ها در جدول (2) در قالب الگوهای 2 و 4 نشان داده شده است. در این حالت نیز به‌جز متغیر نظارت مالکیت نهادی، نتایج، مشابه الگوهای 2 و 4 است. مطابق با الگوهای 2 و 4 بین متغیر نظارت مالکیت نهادی و ناکارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار رابطۀ منفی و معناداری وجود دارد. نتایج مرتبط با متغیرهای کنترلی نیز در هر یک از چهار الگوی موردآزمون در جدول (2) دیده می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول (2) نتایج رگرسیونی مرتبط با فرضیه‌های پژوهش

Table (2) Regression results related to research hypotheses

متغیرها

الگوی 1

الگوی 2

الگوی 3

الگوی 4

Degree

۳۰۲/۲

(*۵۷۲/۳)

۹۸۶/0

(*۲۷۴/۳)

۴۷۲/۲

(*۲۳۵/۳)

۰۸۲/۱

(**۰۴۰/۲)

Betweenness

۰۱۱/0

(۵۸۵/۰)

۰۱۴/0-

(۱۳۷/۱-)

۰۰۶/0-

(۱۴۵/۰-)

۰۲۰/0-

(۳۷۴/۱-)

Closeness

۲۰۸/۱-

(*۸۹۷/۴-)

۴۳۶/0-

(*۶۰۷/۵-)

۱۹۲/۱-

(*۷۲۰/۴-)

۳۹۳/۰-

(**۱۶۵/۲-)

IOC

۰۰۰۴/0

(۷۰۳/۰)

001/0-

(*۳۲۴/3-)

۰۰۰۷/0

(۷۵۷/۰)

۰۰۰۹/0-

(**‍۹۸۶/۱-)

IOC * Degree

-

-

۱۹۳/0-

(۲۶۹/۰-)

۰۷۵/0-

(۲۳۹/۰-)

IOC * Betweenness

-

-

۰۱۹/0

(۴۰۳/۰)

۰۱۸/0

(۱۹۵/۱)

IOC * Closeness

-

-

۰۳۶/0-

(۳۶۹/۰-)

۰۷۸/0-

(۴۹۶/۱-)

MTBV

۰۰۷/0

(***۹۰۴/۱)

011/0

(*۱۸۵/۴)

۰۰۷/0

(***۹۴۷/۱)

۰۱۰/0

(*۲۹۳/۳)

Size

۰۰۰۳/0-

(۰۳۴/۰-)

۱۰۹/0

(*۹۴۷/۴)

۰۰۰۱/0

(۰۱۲/۰)

۰۹۵/0

(**۲۸۳/۲)

Lev

۳۱۷/0-

(*۶۵۳/۰۶-)

۰۸۳/0-

(۳۳۴/۱-)

 

۳۱۷/0-

(*۷۵۷/۰-)

۰۸۷/0-

(۵۸۰/۱-)

Quick

۰۹۹/0-

(*۸۸۰/۴-)

۰۰۴/0-

(۳۶۳/۰-)

۰۹۹/0-

(*۸۷۷/۴-)

۰۰۵/0-

(۵۱۸/۰-)

Div_Payer

۰۸۷/0

(*۰۴۵/۳)

۰۱۳/0

(۷۹۲/۰)

۰۸۷/0

(*۰۲۰/۳)

۰۱۵/0

(۳۶۴/۱)

Tangible

۱۵۴/0-

(*۶۸۷/۲-)

۲۴۴/0-

(*۷۸۶/۳-)

۱۵۷/0-

(*۷۰۸/۲-)

۲۳۶/0-

(*۳۳۲/۴-)

Loss

۰۶۳/0

(***۶۵۰/۱)

۰۱۱/0-

(۶۳۸/۰-)

۰۶۳/0

(۵۹۲/۱)

۰۱۱/0-

(۲۳۶/۱-)

CFO_Vol

۱۳۲/0

(۶۶۴/۰)

۵۵۶/0-

(*۸۲۶/۳-)

۱۴۲/0

(۶۷۹/۰)

۴۴۶/0-

(*۲۴۰/۳-)

Sales_Vol

۲۷۶/0-

(*۱۱۱/۴-)

۱۰۲/0-

(***۷۵۳/۱-)

۲۸۲/0-

(*۱۴۱/۴-)

۱۱۳/0-

(*۱۰۳/۹-)

HHI

۰۱۸/0

(۱۹۳/۰)

۱۸۵/0-

(۷۹۹/۰-)

۰۱۴/0

(۱۴۴/۰)

۲۷۳/0-

(۸۶۵/۰-)

AQ

۱۳۶/0-

(***۷۱۰/۱-)

۰۱۹/0

(۶۰۶/۰)

۱۴۱/0-

(***۷۴۷/۱-)

۰۲۲/0

(۲۵۴/۱)

Labour_Intensity

۱۱۳/0-

(۱۵۰/۰-)

۷۴۲/۰

(۵۵۷/۱)

۱۵۴/0-

(۲۰۲/۰-)

۵۳۹/0

(۴۹۷/۱)

مقدار ثابت

۷۹۴/0

(*۵۱۲/۴)

۰۷۷/۱-

(*۰۸۲/۳-)

۷۷۳/0

(*۱۶۹/۴)

۹۱۹/0-

(***۷۰۴/۱)

کنترل اثرات ثابت صنعت

بله

خیر

بله

خیر

کنترل اثرات ثابت شرکت

خیر

بله

خیر

بله

کنترل اثرات ثابت سال

بله

بله

بله

بله

R2adj

۵۲۱۰/۰

۳۵۴۶/۰

۵۱۹۳/۰

۳۴۳۶/۰

متغیر وابستۀ الگوهای رگرسیونی این جدول، ناکارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار است. نحوۀ اندازه‌گیری این متغیر و سایر متغیرهای استفاده‌شده در بخش متغیرهای پژوهش آمده است. اعداد گزارش‌شده در پرانتزها، آمارۀ t و عدد گزارش‌شده دیگر ضرایب رگرسیونی است. علامت‌های *، ** و *** به‌ترتیب نشان‌دهندۀ معناداری در سطح 01/0، 05/0 و 1/0 است.

در جدول (3) یک بار دیگر نتایج مرتبط با تحلیل‌های رگرسیونی پژوهش در سطح هر یک از گروه بیش سرمایه‌گذاری و کم سرمایه‌گذاری در نیروی کار ارائه شده است. طبق اطلاعات این جدول، نتایج در هر دو گروه بیش سرمایه‌گذاری و کم سرمایه‌گذاری در نیروی کار به‌طور تقریبی مشابه جدول (2) است. در گروه بیش سرمایه‌گذاری (الگوهای 5 و 6)، بین شاخص مرکزیت درجه و بیش سرمایه‌گذاری در نیروی کار رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما رابطۀ بین شاخص نزدیکی و بیش سرمایه‌گذاری در نیروی کار منفی و معنادار است؛ با این حال، نتایج درباره‌ی شاخص بینابینی حاکی از نبودِ رابطۀ معنادار بین این شاخص و بیش سرمایه‌گذاری در نیروی کار است. بین متغیر نظارت مالکیت نهادی و بیش سرمایه‌گذاری در نیروی کار نیز رابطۀ معناداری وجود ندارد. افزون بر این، ارتباط اثر تعاملی متغیر نظارت مالکیت نهادی و شاخص‌های جایگاه شرکت در شبکۀ روابط هیئت‌مدیره، به‌جز شاخص بینابینی، با بیش سرمایه‌گذاری در نیروی کار ازلحاظ آماری معنادار نیست. ارتباط اثر تعاملی متغیر نظارت مالکیت نهادی و شاخص بینابینی با بیش سرمایه‌گذاری در نیروی کار نیز منفی و معنادار است. در گروه کم سرمایه‌گذاری (الگوهای 7 و 8) نیز مشابه با گروه بیش سرمایه‌گذاری بین شاخص مرکزیت درجه و کم سرمایه‌گذاری در نیروی کار رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما رابطۀ بین شاخص نزدیکی و کم سرمایه‌گذاری در نیروی کار منفی و معنادار است؛ با این حال، نتایج درباره‌ی شاخص بینابینی حاکی از نبودِ رابطۀ معنادار بین این شاخص و کم سرمایه‌گذاری در نیروی کار است. بین متغیر نظارت مالکیت نهادی و کم‌ سرمایه‌گذاری در نیروی کار نیز رابطۀ معناداری وجود ندارد. افزون بر این، ارتباط اثر تعاملی متغیر نظارت مالکیت نهادی و شاخص‌های جایگاه شرکت در شبکۀ روابط هیئت‌مدیره با کم سرمایه‌گذاری در نیروی کار ازلحاظ آماری معنادار نیست. نتایج مرتبط با متغیرهای کنترلی نیز در جدول (3) ارائه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول (3) نتایج رگرسیونی آزمون فرضیه‌های پژوهش در سطح گروه بیش یا کم سرمایه‌گذاری در نیروی کار

Table (3) Regression results of testing research hypotheses at two level of over or under investment in labor

گروه

بیش سرمایه‌گذاری در نیروی کار

کم سرمایه‌گذاری در نیروی کار

متغیرهای توضیحی

الگوی 5

الگوی 6

الگوی 7

الگوی 8

Degree

۸۸۰/۲

(**۰۴۰/۲)

۱۰۷/۲

(***۹2۵/۱)

۰۹۴/۱

(*۳۷۶/۳)

۷۸۵/۰

(**۲۱۱/۲)

Betweenness

۰۹۱/0-

(۸۸۰/۰-)

۰۵۹/0-

(۶۱۹/۰-)

۰۱۹/0-

(۱۱۸/۱-)

۰۳۱/0-

(۴۸۲/۱-)

Closeness

۵۶۹/۱-

(*۹۰۰/۲-)

۹۴۲/۰-

(**۲۵۱/۲-)

۴۳۲/۰-

(*۸۰۴/۴-)

۵۱۰/۰-

(*۴۴۳/۴-)

IOC

۰۰۰۸/0

(۵۶۴/۰)

۰۰۰۲/0

(۲۷۵/۰)

۰۰۰۳/0

(۰۶۰/۱)

۰۰۰۴/0-

(۱۳۷/۱-)

IOC * Degree

-

۴۰۵/۰-

(۳۵۷/۰-)

-

۴۳۹/0-

(۰۴۲/۱-)

IOC * Betweenness

-

۳۶۷/۰-

(*۸۵۵/۲-)

-

۰۳۴/0

(۴۱۲/۱)

IOC * Closeness

-

۲۴۹/۰

(۲۷۶/۱)

-

۰۷۰/0

(۳۱۸/۱)

MTBV

۰۱۶/0

(**۰۹۹/۲)

۰۱۹/0

(*۱۸۷/۵)

۰۰۱/0

(۸۱۴/۰)

۰۰۲/0

(۴۲۲/۱)

Size

۰۱۹/0

(۶۰۸/۰)

۰۱۸/0

(۹۸۰/۰)

۰۰۸/0

(۲۰۷/۱)

۰۰۹/0-

(۵۱۷/۱-)

Lev

۸۰۴/0-

(*۳۱۷/۳-)

۲۸۲/0-

(***۹۰۹/۱-)

۰۳۴/0-

(۵۹۳/۰-)

۱۶۲/0-

(*۸۳۰/۳-)

Quick

۲۱۷/0-

(*۳۴۱/۳-)

۰۰۴/0-

(۱۰۱/۰-)

۰۰۱/0

(۱۳۲/۰)

۰۲۱/0-

(**۹۹۶/۱-)

Div_Payer

۰۰۲/0-

(۰۳۶/۰-)

۰۴۵/0-

(۶۴۰/۱-)

۰۱۴/0

(۹۴۷/۰)

۰۳۵/0-

(**۱۱۷/۲-)

Tangible

۷۴۸/0-

(*۵۰۳/۳-)

۲۱۵/0-

(***۷۳۳/۱-)

۰۵۰/0-

(۰۶۳/۱-)

۰۰۴/0-

(۱۲۷/۰-)

Loss

۰۰۹/0-

(۱۱۸/۰-)

۰۹۵/0

(**۳۸۳/۲)

۰۱۵/0

(۶۸۹/۰)

۰۱۱/0-

(۵۱۳/۰-)

CFO_Vol

۰۹۵/۱

(***۷۵۶/۱)

۵۴۱/۰

(***۹۵۷/۱)

۱۱۱/۰

(۰۶۹/۱)

۰۱۳/۰-

(۱۴۳/۰-)

Sales_Vol

۲۵۰/0-

(***۷۲۸/۱-)

۴۰۱/0-

(*۰۶۳/۴-)

۰۶۹/0-

(**۴۰۰/۲-)

۰۶۵/0-

(**۱۲۷/۲-)

HHI

۱۵۰/0

(۲۶۰/۰)

۱۹۵/۱

(*۳۴۹/۴)

۰۹۵/0-

(۶۷۰/۰-)

۱۸۷/0

(*۱۳۸/۳)

AQ

۲۵۹/0

(۸۵۴/۰)

۵۳۲/0-

(*۸۹۰/۳-)

۰۵۹/0-

(۱۷۷/۱-)

۰۰۱/0-

(۰۴۶/۰-)

Labour_Intensity

۴۱۷/۲-

(۵۹۱/۱-)

۳۲۴/۰-

(۴۷۷/۰-)

۳۸۱/۱

(*۷۲۳/۴)

۴۶۹/۰

(۳۴۹/۱)

مقدار ثابت

۶۰۵/۰

(۳۰۷/۱)

۱۷۱/۰-

(۶۰۱/۰-)

۱۸۹/۰

(۶۱۸/۱)

۴۱۰/۰

(*۱۶۳/۴)

کنترل اثرات ثابت صنعت

بله

بله

بله

بله

کنترل اثرات ثابت سال

بله

بله

بله

بله

R2adj

۴۳۳۹/۰

۵۱۷۴/۰

۴۵۵۵/۰

۴۱۵۰/۰

متغیر وابسته الگوهای رگرسیونی این جدول، بیش (کم) سرمایه‌گذاری در نیروی کار است. اعداد گزارش‌شده در پرانتزها، آمارۀ t و عدد گزارش‌شده دیگر ضرایب رگرسیونی است. علامت‌های *، ** و *** به‌ترتیب نشان‌دهندۀ معناداری در سطح 01/0، 05/0 و 1/0 است.

در جدول (4) نتایج مرتبط با تحلیل‌های رگرسیونی فرضیۀ سوم پژوهش به روش زیرگروه ارائه شده است. برای آزمون این فرضیه به روش زیرگروه الگوی 5 در دو سطح شرکت‌های دارای نظارت قوی و ضعیف مالکان نهادی آزمون شد. طبق اطلاعات این جدول، در هر دو گروه شرکت‌های دارای نظارت قوی و ضعیف مالکان نهادی بین شاخص درجه و ناکارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد؛ اما رابطۀ بین شاخص نزدیکی و ناکارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار منفی و معنادار است؛ با این حال، رابطۀ بین شاخص بینابینی و ناکارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار ازلحاظ آماری معنادار نیست. با توجه به معناداربودن ضریب شاخص‌های درجه و نزدیکی در هر دو گروه شرکت‌های دارای نظارت قوی و ضعیف مالکان نهادی، از آزمون پترنوستر برای بررسی قدرت شدت اثرگذاری این متغیرها بر ناکارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار در دو گروه موردآزمون استفاده شد. آزمون پترنوستر نشان‌دهندۀ آن بود که شدت اثرگذاری شاخص درجه در گروه شرکت‌های دارای نظارت قوی مالکان نهادی، بیشتر است؛ اما تفاوتی بین شدت اثرگذاری شاخص نزدیکی در دو گروه شرکت‌های دارای نظارت قوی و ضعیف مالکیت نهادی وجود ندارد.

 

جدول (4) نتایج رگرسیونی مرتبط با فرضیۀ سوم به روش زیرگروه

Table (4) Regression results related to the third hypothesis by subgroup method

گروه

شرکت‌های دارای نظارت قوی مالکان نهادی

شرکت‌های دارای نظارت ضعیف مالکان نهادی

متغیرها

الگوی 9

الگوی 10

Degree

۱۳۱/۶

(*۸۴۴/۲)

۷۱۶/0

(**۲۶۲/۲)

Betweenness

۱۱۰/0-

(۹۷۳/۰-)

۰۰۰۶/0

(۰۳۳/۰)

Closeness

۳۷۹/۱-

(**۵۱۸/۲-)

۳۳۷/0-

(*۲۶۵/۳-)

مقدار ثابت

۳۶۴/0

(۶۰۹/۰-)

۴۹۹/0

(*۱۷۹/۵)

متغیرهای کنترلی

بله

بله

کنترل اثرات ثابت صنعت

بله

بله

کنترل اثرات ثابت سال

بله

بله

R2adj

۰۷۷۲/۰

۲۲۷۸/۰

آمارۀ پترنوستر مربوط به درجه

**485/2

آمارۀ پترنوستر مربوط به نزدیکی

870/1

متغیر وابسته الگوهای رگرسیونی این جدول نیز ناکارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار است. اعداد گزارش‌شده در پرانتزها، آمارۀ t و عدد گزارش‌شدۀ دیگر ضرایب رگرسیونی است. علامت‌های * و ** به‌ترتیب نشان‌دهندۀ معناداری در سطح 01/0 و 05/0 است. برای جلوگیری از اطالۀ کلام از ارائۀ نتایج مرتبط با متغیرهای کنترلی صرف‌نظر شد؛ اما در نتایج همۀ الگوهای ارائه‌شده در این جدول این موضوع کنترل‌شده و نتایج آن به‌طور تقریبی مشابه با نتایج قبلی است.

 

نتایج و پیشنهادها

این پژوهش، با هدف بررسی آثار ساختار شبکۀ روابط هیئت‌مدیره بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار شرکت‌ها با در نظر گرفتن نقش نظارتی مالکان نهادی به پژوهش توجه کرده است. بر همین اساس، از داده‌های شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی بین سال‌های 1388 تا 1398 برای بررسی این موضوع استفاده شد. شواهد بررسی‌های این پژوهش نشان‌دهندۀ آن بود که آثار شبکۀ روابط هیئت‌مدیره بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار شرکت‌ها با توجه به شاخص‌های مختلف آن، متفاوت است. به بیان دقیق‌تر، شاخص درجۀ دارای آثار منفی، شاخص بینابینی فاقد آثار معنادار و شاخص نزدیکی دارای آثار مثبت بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار است. به عبارت دیگر، وجود ارتباطات بیشتر به کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار منجر نمی‌شود و چه بسا ارتباطات بیشتر هیئت‌مدیره باعث به وجود آمدن انتظارات بیرونی بیشتر به‌خصوص در استخدام افراد فاقد صلاحیت کافی می‌شود که این موضوع به نتیجۀ معکوس منجر می‌شود؛ اما با توجه به اینکه شاخص نزدیکی که نشان‌دهندۀ ارتباطات مؤثر و دسترسی بهتر به منابع است، شانس به‌کارگیری افراد متخصص و باصلاحیت را از سوی هیئت‌مدیره افزایش می‌دهد. درنهایت به کارایی در سرمایه‌گذاری در نیروی کار منجر می‌شود. افزون بر این، شواهد بررسی‌های بیشتر در سطح هر یک از گروه‌های بیش‌ سرمایه‌گذاری و کم سرمایه‌گذاری در نیروی کار نیز نشان‌دهندۀ همین نتایج بود. این یافته‌ها حاکی از آن است که شرکت‌هایی که دارای ارتباطات مستقیم بیشتری با سایر شرکت‌ها هستند، کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار کمتری دارند. این یافته همسو با شواهد خدمتی و همکاران (2020) است که اعتقاد دارند، ‌چنین روابطی باعث کاهش اثربخشی نظارت هیئت‌مدیرۀ شرکت‌ها می‌شوند. افزون بر این، گفته می‌شود، شرکت‌هایی که سریع‌تر به شرکت‌های بیشتری در شبکه دسترسی دارند، از کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار بیشتری برخوردار خواهند بود. این یافته مطابق با پیش‌بینی نظری قبلی است؛ زیرا شبکۀ روابط سریع‌تر هیئت‌مدیرۀ باعث بهبود جریان اطلاعات بین اعضا در شرکت‌های مختلف می‌شود و ارزش شرکت را بهبود می‌بخشد (Westphal, 1999; Adams & Ferreira, 2007; Hoitash, 2011; Cao et al., 2015; Khedmati et al., 2020). این یافته با شواهد پژوهش‌های پیشین همسو است (Adams & Ferreira, 2007; Hwang & Kim, 2009; Duchin & Sosyura, 2013; Cai et al., 2015). شواهد دیگر این پژوهش با توجه به الگوهای پایه نشان‌دهندۀ آن بود که نظارت مالکان نهادی تأثیری بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار (هم بیش سرمایه‌گذاری و هم کم سرمایه‌گذاری) شرکت‌ها ندارد؛ با این حال، در صورت کنترل اثرات ثابت شرکت، این متغیر (نظارت مالکان نهادی) تأثیر مثبتی بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار شرکت‌ها می‌گذارد. این تأثیر مثبت مبتنی بر نقش نظارتی مالکان نهادی بر تصمیم‌های مختلف شرکت‌ها (ازجمله تصمیم‌های نیروی کار) است. شواهد بررسی‌های پژوهش نیز نشان‌دهندۀ آن بود که ارتباط بین شاخص‌های شبکۀ روابط هیئت‌مدیره و کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار ارتباطی به سطح نظارت مالکان نهادی ندارد. به بیان دقیق‌تر، در هر دو گروه نظارت قوی و ضعیف مالکان نهادی بین شاخص‌های درجه و نزدیکی با کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار، به‌ترتیب، ارتباط منفی و مثبت وجود دارد و درخصوص شاخص بینابینی هیچ ارتباطی بین این دو متغیر در هر دو گروه مشاهده نشد؛ با این حال، آزمون پترنوستر حاکی از آن بود که شدت اثرگذاری شاخص درجه در گروه شرکت‌های دارای نظارت قوی مالکان نهادی بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار بیشتر است. البته درخصوص نقش تعدیلی نظارت مالکان نهادی در ارتباط بین شاخص‌های شبکۀ روابط هیئت‌مدیره و بیش ‌سرمایه‌گذاری در نیروی کار باید گفت که نظارت مالکان نهادی تنها قادر به تعدیل رابطه بین شاخص بینابینی و بیش ‌سرمایه‌گذاری در نیروی کار است. این یافته نشان‌دهندۀ آن است که ارتباط بین شاخص بینابینی و بیش سرمایه‌گذاری در نیروی کار بستگی به سطح نظارت مالکان نهادی دارد و در صورتی که سطح نظارتی مالکان نهادی قوی باشد، بین شاخص بینابینی و بیش سرمایه‌گذاری در نیروی کار رابطۀ منفی و معنادار وجود دارد. به عبارت دیگر، به‌لحاظ شاخص بینابینی، وابستگی به شخص یا سهامدار نهادی ممکن است اثر منفی بر کارایی سرمایه‌گذاری نیروی کار داشته باشد؛ بدین معنا که نیروی کار در این حالت کمتر به‌دنبال ارتقای مهارت‌ها و صلاحیت‌های خود بوده است و با این استدلال که وابستگی به سهامدار نهادی دارد، نیازی به ارتقای صلاحیت خود و در پی آن افزایش کارایی نمی‌بیند و با گذر زمان این عدم نیاز موجب معکوس‌شدن اثر آن نیز گشته است؛ یعنی خود تبدیل به مانعی برای افزایش کارایی می‌‌شود؛ چون نیروی کار خود را در مقام پاسخگو نمی‌بیند. این یافته نیز مطابق با مستندات پژوهش‌های پیشین است (Adams & Ferreira, 2007; Hwang & Kim, 2009; Duchin & Sosyura, 2013; Cai et al., 2015). با این حال، شواهد در گروه کم ‌سرمایه‌گذاری حاکی از آن است که متغیر نظارت مالکان نهادی توانایی تعدیل رابطه بین کم سرمایه‌گذاری در نیروی کار و شاخص‌های شبکۀ روابط هیئت‌مدیره را ندارد.

این یافته‌ها نشان‌دهندۀ آن بود که شبکۀ روابط اعضای هیئت‌مدیره به‌عنوان شاخصی اثرگذار بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار شرکت‌ها معرفی می‌شود؛ با این حال، در تعمیم نتایج به کلیۀ شرکت‌ها باید جانب احتیاط را رعایت کرد؛ زیرا شرکت‌های فعال در بورس تهران دارای زمینه‌های نهادی و حاکمیتی خاصی هستند که ممکن است شرکت‌های غیربورسی در ایران از این لحاظ متفاوت باشند. افزون بر این، باید گفت که این پژوهش در بازۀ زمانی بین سال‌های 1388 تا 1398 صورت پذیرفته است؛ اما از آنجا که انتخاب سال‌های قبل از 1388 باعث کوچک‌شدن نمونه (به دلیل حذف تعداد بسیاری از شرکت‌ها از پژوهش) می‌شد، پژوهشگران برای انتخاب سال‌های قبل از 1388 با محدودیت مواجه بودند.

به‌طور کلی، نتایج این پژوهش باید موردتوجه سهامداران شرکت‌ها برای انتخاب اعضای هیئت‌مدیره باشد تا از این طریق بتوانند با ارتقای کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار، ارزش شرکت را افزایش بخشند. این شواهد برای نهادهای متولی قانون‌گذاری در حوزۀ اشتغال بسیار مهم است؛ به‌عنوان نمونه، نهادهای متولی قانون‌گذاری در زمینۀ نیروی کار کشور از نتایج پژوهش حاضر برای تصویب قوانین و اعمال محدودیت‌های اجباری در انتخاب اعضای هیئت‌مدیرۀ شرکت‌های مختلف استفاده می‌کنند و کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار شرکت‌ها را دستخوش تغییر قرار می‌دهند.

در پژوهش‌های بعدی پژوهشگران آثار شبکۀ روابط هیئت‌مدیره را بر کارایی سرمایه‌گذاری غیر کارگری بررسی می‌کنند. این پیشنهاد به این دلیل است که شیوۀ تصمیم‌گیری شرکت‌ها درخصوص سرمایه‌گذاری در نیروی کار و سایر سرمایه‌گذاری‌ها متفاوت از هم است.

 

[1]. Duchin & Sosyura

[2]. Labor Adjustment Costs

[3]. Capital Adjustment Costs

[4]. Market Frictions

[5]. Advice Networks

[6]. Friendship Networks

[7]. Adams & Ferreira

[8]. Hwang & Kim

[9]. Cao

[10]. Atanassov & Kim

[11]. Ghaly

[12] . شایان ذکر است که با توجه به شرایط، تعداد 514، 547، 567، 592، 592، 618 و 680 شرکت به‌ترتیب مربوط به سال‌های 1392 تا 1398 برای اجرای روش تحلیل شبکه (مرحلۀ نخست پژوهش) انتخاب شد. سپس با توجه به محدودیت‌های اعمال‌شده، سال شرکت‌های مربوط برای اجرای مرحلۀ دوم پژوهش (819 سال شرکت) انتخاب شد.

[13]. Degree

[14]. Betweenness

[15]. Closeness

[16]. Zhang

[17]. Pinnuck & Lillis

[18]. Li

[19]. Ben-Nasr & Alshwer

[20]. Jung

[21]. Ghaly

[22]. Khedmati

[23]. Dechow & Dichev

[24]. Paternoster

افلاطونی، عباس، و خزایی، مهدی. (1395). بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا بر ناکارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 23(3)، 288-269. https://dx.doi.org/10.22059/acctgrev.2016.59776
بادآورنهندی، یونس، و تقی‌زاده خانقاه، وحید. (1395). ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و ناکارایی سرمایه‌گذاری. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 4(3)، 38-17. https://dx.doi.org/10.22108/amf.2016.20645
حجازی، رضوان.، کلهرنیا، حمید.، داداشی، ایمان. و فیروزنیا، امیر. (1397). بررسی اثر محتوای اطلاعاتی قیمت سهام بر کارایی سرمایه‌گذاری نیروی کار. حسابداری ارزشی و رفتاری، 3(5)، 232-209. http://dx.doi.org/10.29252/aapc.3.5.209
رضایی، غلامرضا.، تقی‌زاده، رضا.، زراعت‌گری، رامین. و صادق‌زاده مهارلویی، محمد. (1400الف). بررسی آثار قابلیت مقایسۀ حسابداری بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار: نقش تعدیل‌گر محدودیت در تأمین مالی، نظارت درون سازمانی و برون سازمانی. دانش حسابداری، زیر چاپ. http://dx.doi.org/10.22103/JAK.2021.17702.3501
رضایی، غلامرضا.، تقی‌زاده، رضا.، صادق‌زاده مهارلویی، محمد. و زراعت‌گری، رامین. (1400ب). آثار ناکارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار بر فعالیت‌های اجتناب مالیاتی شرکت‌ها. دانش حسابداری مالی، زیر چاپ. https://dx.doi.org/10.30479/jfak.2021.15873.2888
صفری‌گرایلی، مهدی. و رعنایی، فاطمه. (1396). بررسی ارتباط بین کیفیت ‌گزارشگری مالی با کارایی سرمایه‌گذاری و تأثیر ساختار سررسید بدهی‌ها بر این رابطه. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 5(1)، 98-83. https://dx.doi.org/10.22108/amf.2017.21154
مرادی جزء، سعید.، فدایی‌نژاد، محمداسماعیل. و قربانی، میلاد. (1396). ساختار مالکیت شرکت و به موقع بودن سود: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. چشم‌‌انداز مدیریت مالی، 7(17)، 126-113.
مهدوی، غلامحسین. و رضایی، غلامرضا. (1394). بررسی اثرهای ساختار هیئت‌مدیره بر محدودیت در تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 17(1)، 198-179. https://dx.doi.org/10.22059/jfr.2015.52760
نمازی، محمد.، رضایی، غلامرضا. و ممتازیان، علیرضا. (1393). رقابت در بازار محصول و کیفیت اطلاعات حسابداری. پیشرفت‌های حسابداری، 6(2)، 166-131. https://dx.doi.org/10.22099/jaa.2015.2858
 
References
Abbasi, A., Hossain, L., & Leydesdorff, L. (2012). Betweenness centrality as a driver of preferential attachment in the evolution of research collaboration networks. Journal of Informetrics, 6(3), 403-412. https://doi.org/10.1016/j.joi.2012.01.002.
Adams, R. D., & Ferreira, D. (2007). A theory of friendly boards. The Journal of Finance. 62(1), 217–250. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2007.01206.x.
Aflatuni, A., & Khazaei, M. (2016). Investigating the effect of accruals quality and disclosure quality on labor investment inefficiency. Accounting and Auditing Review, 23(3), 269-288. (In Persian)
Atanassov, J. & Kim, E. H. (2009). Labor and corporate governance: International evidence from restructuring decisions. The Journal of Finance. 64, 341–374. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2008.01436.x.
Badavar, N. Y., & Taghizadeh, K. V. (2016). The relation between working capital management and investment inefficiency. Journal of Asset Management and Financing. 4(3), 16-38. (In Persian)
Becker, G. S. (1962). Investment in human capital: A theoretical analysis. Columbia University Press, New York. https://doi.org/10.1086/258724
Ben-Nasr, H. & Alshwer, A. A. (2016). Does stock price informativeness affect labor investment efficiency? Journal of Corporate Finance, 38(C), 249-271. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2016.01.012.
Biddle, G. C., & Hilary, G. (2006). Accounting quality and firm-level capital investment. The Accounting Review, 81(5), 963-982. https://doi.org/10.2308/accr.2006.81.5.963
Biddle, G. C., Hilary, G., & Verdi, R. S. (2009). How does financial reporting quality relate to investment efficiency? Journal of Accounting and Economics, 48(2-3), 112-131. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2009.09.001
Boubaker, S., Dang, V. A. & Sassi, S. (2021). Competitive pressure and firm investment efficiency: Evidence from corporate employment decisions. European Financial Management, In press. https://doi.org/10.1111/eufm.12335
Cai, J., Liu, Y., Qian, Y., & Yu, M. (2015). Information asymmetry and corporate governance. The Quarterly Journal of Finance. 5 (3), 1–32. https://doi.org/10.1142/S2010139215500135
Cao, Y., Dhaliwal, D., Li, Z., & Yang, Y. G. (2015). Are all independent directors equally informed? Evidence based on their trading returns and social networks. Management Science. 61 (4), 795–813. https://doi.org/10.1287/mnsc.2013.1892.
Carroll, G. R. & Teo, A. C. (1996). On the social networks of managers. Academy of Management Journal. 39 (2), 421–440. https://doi.org/10.2307/256786.
Chen, Y., & Vann, C. E. (2017). Clawback provision adoption, corporate governance, and investment decisions. Journal of Business Finance & Accounting, 44(9-10), 1370-1397. https://doi.org/10.1111/jbfa.12259
Cohen, J. R., Krishnamoorthy, G., & Write, A. M. (2008a). Form versus substance: The implications for auditing practice and research of alternative perspectives on corporate governance. Auditing, 27(2), 181–198. https://doi.org/10.2308/aud.2008.27.2.181
Cohen, L., Frazzini, A., & Malloy, C. (2008b). The small world of investing: Board connections and mutual fund returns. Journal of Political Economy. 116 (5), 951–979. https://doi.org/10.1086/592415
Dechow, P., & Dichev, I. (2002). The quality of accruals and earnings: The role of accruals in estimation errors, The Accounting Review, 77, 35-59. https://doi.org/10.2308/accr.2002.77.s-1.35
Duchin, R., & Sosyura, D. (2013). Divisional managers and internal capital markets. The Journal of Finance. 68(2), 387–429. https://doi.org/10.1111/jofi.12003
Ellul, A., Pagano, M., & Schivardi, F. (2018). Employment and wage insurance within firms: Worldwide evidence. The Review of Financial Studies. 31, 1298–1340. https://doi.org/10.1093/rfs/hhx104
Falato, A., & Liang, N. (2016). Do creditor rights increase employment risk? Evidence from loan covenants. The Journal of Finance. 71, 2545–2590. https://doi.org/10.1111/jofi.12435
Fracassi, C., & Tate, G. (2012). External networking and internal firm governance. The Journal of Finance. 67(1), 153–194. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2011.01706.x
Ghaly, M., Dang, V. A., & Stathopoulos, K. (2015). Institutional investment horizons and labor investment efficiency. Working Paper. The University of Manchester, United Kingdom. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101634
Ghaly, M., Dang, V. A., & Stathopoulos, K. (2020). Institutional investors' horizons and corporate employment decisions. Journal of Corporate Finance, 64, 101-130. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101634
Gibbons, D. E. (2004). Friendship and advice networks in the context of changing professional values. The Administrative Science Quarterly, 49(2), 238–262. https://doi.org/10.2307/4131473
Ha, J., & Feng, M. (2018). Conditional conservatism and labor investment efficiency. Journal of Contemporary Accounting & Economics. 1(1), 1–54. https://doi.org/10.1016/j.jcae.2018.05.002
Hamermesh, D. S. (1995). Labour demand and the source of adjustment costs. The Economic Journal, 105(430), 620-634. https://doi.org/10.2307/2235021
Hansson, B., Johanson, U., & Leitner, K. H. (2004). The impact of human capital and human capital investments on company performance: Evidence from literature and European survey results. In: Descy, P., Tessaring, M. (Eds.), Evaluation and Impact of Education and Training: The Value of Learning. Third report on Vocational Training Research in Europe: Background Report. vol. 2004 Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg (Cedefop Reference Series, 54).
Hoitash, U. (2011). Should independent board members with social ties to management disqualify themselves from serving on the board? Journal of Business Ethics, 99(3), 399–423. https://doi.org/10.1007/s10551-010-0660-5
Hwang, B. & Kim, S. (2009). It pays to have friends. Journal of Financial Economics. 93(1), 138–158. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2008.07.005
Jung, B., Lee, W. J. & Weber, D. P. (2014). Financial reporting quality and labor investment efficiency. Contemporary Accounting Research, 31(4), 1047-1076. https://doi.org/10.1111/1911-3846.12053
Jung, B., Lee, W. J. & Yang, Y. S. (2016). The impact of dividend Covenants on investment and operating performance. Journal of Business Finance & Accounting, 43(3-4), 414-447. https://doi.org/10.1111/jbfa.12172
Khanna, V., Kim, E. H., & Lu, Y. (2015). CEO connectedness and corporate fraud. The Journal of Finance, LXX 3, 1203–1251. https://doi.org/10.1111/jofi.12243
Khedmati, M., Sualihu, M. A., & Yawson, A. (2020). CEO-director ties and labor investment efficiency. Journal of Corporate Finance, 65, 101-119. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2019.101492
Lara, J. M. G., Osma, B. G., & Penalva, F. (2016). Accounting conservatism and firm investment efficiency. Journal of Accounting and Economics, 61(1), 221-238. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.07.003
Li, F. (2011). Earnings quality based on corporate investment decisions. Journal of Accounting Research, 49(3), 721-752. https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2010.00397.x
Mahdavi, G., & Rezaei, G. (2015). Examining the relationship between board structure and financing constraints for the companies listed on Tehran Stock Exchange. Financial Research Journal, 17(1), 179-198. https://doi.org/10.22059/JFR.2015.52760
Matsa, D. A. (2018). Capital structure and a firm's workforce. Annual Review of Financial Economics, 10, 387–412. https://doi.org/10.1146/annurev-financial-110716-032519
Merz, M. & Yashiv, E. (2005). Labor and the market value of the firm. CEP Discussion Paper No. 690. https://doi.org/10.1257/aer.97.4.1419
MoradiJoz, S., Esmaielnejad, M., & Ghorbani, M. (2017). Ownership structure and timely income: Evidence from Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Management Perspective. 7(17), 113-126. (In Persian)
Namazi, M., Rezaei, G. & Momtazian, A. (2015). Product market competition and accounting information quality. Journal of Accounting Advances, 6(2), 131-166. (In Persian)
Paternoster, R., Brame, R., Mazerolle, P., & Piquero, A. (1998). Using the correct statistical test for equality of regression coefficients. Criminology, 36(4), 859-866. https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1998.tb01268.x
Pinnuck, M., & Lillis, A. M. (2007). Profits versus losses: Does reporting an accounting loss act as a heuristic trigger to exercise the abandonment option and divest employees? The Accounting Review, 82(4), 1031-1053. https://doi.org/10.2308/accr.2007.82.4.1031
Plickert, G. R., Côté, R., & Wellman, B. (2007). It's not who you know, it’s how you know them: Who exchanges what with whom? Social Networks 29(3), 405–429. https://doi.org/10.1016/j.socnet.2007.01.007
Rezaei, G., Taghizadeh, R., Sadeghzadeh M. M., & Zeraatgari, R. (2021). The effects of labor investment inefficiency on corporate tax avoidance activities. Financial Accounting Knowledge, In press. ‏https://doi.org/ 10.30479/JFAK.2021.15873.2888 (In Persian)
Rezaei, G., Taghizadeh, R., Zeraatgari, R., & Sadeghzadeh M. M. (2021). Investigating the effect of accounting comparability on labor investment efficiency: Moderating role of financing constraint, internal and external oversight. Journal of Accounting Knowledge, In press.‏ https://doi.org/ 10.22103/JAK.2021.17702.3501 (In Persian)
Safari, M., &Ranaei, F. (2017). Investigating the relation between financial reporting quality and investment efficiency and the role of debt maturity in such relation among the companies listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Asset Management and Financing. 5(1), 82-98. (In Persian)
Sharon, F. (2016). 5 Reasons CEOs should be involved in Hiring Decisions. Retrieved. retrieved from: https://search.proquest.com/docview/1823807969?accountid=12528 on 25/09/2018
Taghizadeh, R., Nazemi, A., & Sadeghzadeh M., M. (2019). Analyzing shareholder network in the Tehran Stock Exchange. Iranian Journal of Finance, 3(4), 113-134. https://dx.doi.org/10.22034/ijf.2020.207802.1084
Taghizadeh, R., Nazemi, A., & Sadeghzadeh M., M. (2021). Network analysis of interpersonal relationships in Tehran Stock Exchange. Advances in Mathematical Finance& Applications, 6(1), 49-61. https://doi.org/10.22034/AMFA.2020.1896072.1396
Westphal, J. (1999). Collaboration in the boardroom: Behavioral and performance consequences of CEO-board social ties. The Academy of Management Journal 42(1), 7–24. https://doi.org/10.2307/256871
Zhang, Z., Ntim, C. G., Zhang, Q., & Elmagrhi, M. H. (2020). Does accounting comparability affect corporate employment decision-making? The British Accounting Review, 52(6), 1-23. https://doi.org/10.1016/j.bar.2020.100937