دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 39، دی 1401