دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، شهریور 1392 
تأثیر کیفیت افشا بر رابطه ارزشی اقلام صورت‌های مالی

صفحه 13-26

رضوان حجازی؛ ویدا مجتهدزاده؛ اعظم ولی زاده لاریجانی