مقایسه رفتار سبد دارایی های بین المللی بهینه شده براساس مدل های مبتنی بر روش های همبستگی ثابت و شرطی پویا

نویسندگان

دانشگاه ارومیه

چکیده

مساله انتخاب سبد دارایی بهینه همواره یکی از دغدغه های ذهنی سرمایه گذاران بوده است. درحالیکه مارکویتز از همبستگی ثابت در مدل خود بهره می برد، مطالعات اخیر از ثابت نبودن همبستگی بین متغیرها در طول زمان حکایت دارند. برهمین اساس، تحقیق حاضر ابتدا در پی بررسی همسانی ماتریس های همبستگی بین بازدهی بازار مالی کشورهای نوظهور جنوب شرق آسیا، کشورهای در حال توسعه منطقه خاورمیانه و کشورهای توسعه یافته بوده و سپس با توسعه مدل مارکویتز سعی در مقایسه رفتار سبد دارایی های بهینه شده ی مبتنی بر دو مدل "همبستگی پویا" و "همبستگی ایستا" توسط الگوریتم توابع برازش چندگانه ژنتیکی را دارد. یافته های تحقیق حاضر حکایت از نابرابر بودن ماتریس های همبستگی بازدهی در طول دوره مطالعه دارد. همچنین رفتار سبد دارایی های بین المللی بهینه شده مبتنی بر مدل پویا و مدل ایستا تفاوت معنی داری با هم دارد. این درحالی است که در هر سه گروه از کشورهای مورد مطالعه، مدل پویا سطوح بازده بالاتری را ارائه داده و بازده گسترده تری از ریسک را برای سرمایه گذار پیشنهاد می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of the behavior of International optimized portfolios based on Constant and Dynamic Conditional Correlation approaches

نویسندگان [English]

  • Mirsaeed Mohammadi
  • Hamze Didar
  • Gholamreza Mansourfar
Urmia University
چکیده [English]

Abstract
The issue of the optimal portfolio selection has always been one of the essential concerns of the investors. One of the famous models for this purpose is the Mean-Variance model of Markowitz. While Markowitz used the static correlation in his model, the recent studies have shown the dynamics of correlation between the variables over time. Therefore, this research investigates the consistency of the correlation matrices of return among the selected financial markets. In addition, developing the Markowitz ҆s Mean-Variance model and using the Multiple Fitness Functions Genetic Algorithm tries to compare the behavior of the optimum portfolios based on two models of “Dynamic Conditional Correlation” and “Static Correlation”. Hence, market price index of three groups of the Middle Eastern developing, South East Emerging and some of the developing countries have been collected. The findings confirm the inequality of the correlation matrices of return during the period of study and also show that there is a significant difference between the behavior of international optimum portfolios based on the static and dynamic models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • optimizing portfolios
  • Multiple Fitness Functions Genetic Algorithm
  • Dynamic Conditional Correlation
  • behavior of portfolio