عوامل موثر بر انتخاب روشهای بودجه‌بندی سرمایه‌ای در بورس تهران

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه مالک اشتر

چکیده

هدف این تحقیق شناسایی روشهای مورد استفاده در ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در میان شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و تعیین عوامل تاثیر‌گذار بر انتخاب این روشها است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای، 100 شرکت فعال در بورس تهران انتخاب شده و یک پرسشنامه محقق ساخته برای مدیران مالی آنها ارسال شد. نتایج تحقیق نشان داد که 94 درصد شرکتها برای ارزیابی پروژه‌های سرمایه‌گذاری از روشهای بودجه‌بندی استفاده می‌کنند. از این میان 61 درصد از روشهای تنزیلی و 39 درصد از روشهای غیرتنزیلی استفاده می‌کنند. همچنین 78 درصد شرکتها در ارزیابی پروژه‌ها از بیش از یک تکنیک استفاده می‌کنند که دوره برگشت سرمایه با 60 درصد، بیشترین فراوانی را دارد. در رتبه‌های بعدی NPV و IRR به ترتیب با 37 و 36 درصد قرار می‌گیرند. همچنین شرکتهای ایرانی برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام خود به طور یکسان از روشهای بازده حسابداری حقوق صاحبان سهام و CAPM استفاده می‌کنند. در خصوص عوامل تاثیر‌گذار بر انتخاب روشها نیز، بررسی فرضیات تحقیق نشان داد که پیشینه تحصیلی مدیران مالی و حجم سرمایه‌گذاری در انتخاب نوع تکنیک‌های بودجه‌بندی سرمایه‌ای تاثیر‌گذار است. لیکن اندازه شرکت و قدمت آن در بورس، تاثیری بر استفاده از روشهای بودجه‌بندی سرمایه‌ای ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The influencing factors on capital budgeting techniques selection in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Asgar Noorbakhsh 1
  • Gholamreza Asgari 2
  • Reza Raei 1
1 Tehran universy
2 Malek ashtar univers
چکیده [English]

This article reports the results of a survey of executives of companies listed on the Tehran Stock Exchange regarding their companies’ capital budgeting practices and the major factors influencing their practices. The results show that the majority of responding companies use formal techniques to evaluate proposed capital investments. Of these companies, the majority use a discounted cash flow technique as the primary measure for evaluating capital investment proposals. Sensitivity analysis and Decision tree analysis are the most commonly-used risk assessment techniques. Accounting return on equity and the CAPM are most popular used techniques in Calculating the Cost of Equity in Iran. The most important objectives in capital budgeting are increase future cash flow and Growth in market shares followed by growth in long term earnings.The results also show that chief financial officer educational background and size of annual capital investment (increase in Net Fixed Assets) influence capital budgeting analysis technique usage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital budgeting
  • Capital investment analysis
  • Risk Analysis
  • WACC
  • Capital cost