تاثیر ساختار مالکیتی بر ارتباط بین جریان‌های نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی‌ها

نویسندگان

1 دانشگاه

2 دانشگاه شهید چمران

چکیده

چکیده بر اساس تئوری نمایندگی، ساختار مالکیتی نقش با اهمیتی را در راهبری رفتارهای فرصت طلبانه مدیران ایفا می‌کند. در این پژوهش اشکال مختلف ساختار مالکیتی شامل مالکیت مدیریتی و نهادی و چگونگی تاثیر آنها بر ارتباط بین جریان‌های نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی‌ها مورد بررسی قرار می-گیرد. به همین منظور، داده‌های مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره‌ی زمانی 1384 تا 1390 استخراج و از الگوی رگرسیونی داده‌های ترکیبی برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین جریان‌های نقد آزاد، مالکیت مدیریتی و استفاده بهینه از دارایی‌ها رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری وجود دارد اما، ارتباط بین مالکیت نهادی و استفاده بهینه از دارایی‌ها تایید نگردید. همچنین، نتایج حاکی از این است که با افزایش مالکیت مدیریتی، ارتباط بین جریان‌های نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی‌ها منفی و معنی‌دارتر می‌شود. مدیران مایل به سرمایه-گذاری جریان‌های نقد آزاد در پروژه‌های با منفعت شخصی هستند و از رویه‌های پیش‌بینی شده پیروی نکرده و حتی از خالص ارزش فعلی منفی پروژه چشم‌پوشی می‌کنند. برخی از فعالیت‌های سرمایه-گذاری در مجموع ممکن است که بازدهی مثبت داشته باشند ولی این بازدهی کمتر از هزینه سرمایه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of ownership structure on the relationship between free cash flow and efficient use of assets

نویسندگان [English]

  • Maryam Kaviani 1
  • Ramin Ghorbani 1
  • Mohsen Rashidi Bagi 1
1 University
چکیده [English]

Abstract
According to agency theory, ownership structure play important role in guiding opportunistic behavior by managers. In this study, will be examined various forms of ownership structure including managerial and institutional ownership structure and their effect on the relationship between free cash flow and efficient use of assets. Therefore, the data related to the companies listed in Tehran Stock Exchange for the period 1384 to 1390 were extracted and the combination regression model were used to test the hypothesis. The results show that there is significant positive relationship between of free cash flow, managerial ownership and efficient use of assets but, the relationship between institutional ownership and asset utilization was not confirmed. Also, the results show that with managerial ownership increases, the relationship between free cash flow and efficient use of assets is more negative and meaningful. Managers willing to invest free cash flows in projects with personal gain and did not follow the foreseen procedures and even ignore negative net present value projects. Total investment of some activities may have a positive ROI, but ROI is less than the cost of capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: free cash flow
  • optimal use of the asset
  • managerial ownership
  • Institutional ownership