آزمون تصمیمات تامین مالی، زمانبندی بازار و سرمایه گذاری واقعی در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 داﻧﺸﺠﻮی دکتری مدیریت مالی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

در ادبیات اقتصاد مالی، دو نظریه زمانبندی بازار و نظریه سرمایه گذاری واقعی در ارتباط با رابطه بین تامین مالی برون سازمانی از طریق بدهی و سرمایه با بازده سهام وجود دارد. در حالیکه هر دو نظریه رابطه منفی بین تامین مالی برون سازمانی و بازده سهام را پیش بینی می نمایند اما اولی براساس رفتار مدیر جهت بهره گیری از قیمت گذاری اشتباه سهام بوده و دومی براساس پاسخ کارآمد قیمت های بازار به تغییر در ریسک می باشد. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات مالی 78 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385-1389 و با بهره گیری از مدل CAPM و فاما و فرنچ (1993) و روش تجزیه و تحلیل رگرسیون ترکیبی، نظریه زمانبندی بازار در قالب تامین مالی ترکیبی و نظریه سرمایه گذاری واقعی در قالب تامین مالی خالص، آزمون شده است. نتایج تحقیق بیانگر رابطه مثبت تامین مالی برون سازمانی، در دو حالت ترکیبی و خالص، با بازده سهام در مدل CAPM و رابطه منفی تامین مالی برون سازمانی در دو مذکور با بازده سهام در مدل فاما و فرنچ می باشد. همچنین رابطه میان خالص تامین مالی و ترکیب تامین مالی به صورت همزمان، با بازده سهام معنادار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining of financial decisions, market timing and real investment on Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • Abdollah Khani 1
 • Hamideh Afshari 2
 • Mir Hadi Hoseni 3
1 Associate Professor, Department of Accounting, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 PhD. Student of Financial Management, , Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Ph. D. Student of Economy, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

In financial economics, there are two theories, market timing theory (composition financing) and real investment-based theory (net financing), about relation between corporate finiancing and stock returns. Two theories predict significantly the negative relationship, but with different explanation. Using CAMP and Fama and French (1993) models and sample contain 78 of active company on Tehran Stock Exchange (TSE), we examine these two theories. The results indicat on the base of CAPM there is significantly positive relation between net and composition finiancing and stock returns but on the base of Fama and French that there is significantly negative relation between net and composition finiancing and stock returns. Also, when we use net and composition financing, together, there is there is significantly relation between the net and composition finiancing and the stock returns.

کلیدواژه‌ها [English]

 • External Financing
 • Real investment-based theory
 • Fama-French Model
 • Market Timing theory
 • Real investment
 • based theory
 • CAPM Model
 • Fama
 • French Model