دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 35، دی 1400 (نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال نهم، شماره پیاپی 35، شماره چهارم، زمستان 1400 ) 

مقاله پژوهشی

قدرت پیش‌‌بینی‌‌کنندگی جریان نقد آتی توسط سود و جریان‌‌های نقدی

صفحه 1-26

10.22108/amf.2021.122355.1527

امین حاجیان نژاد؛ سید رسول حسینی؛ سید رسول دانش سرارودی


بررسی اثر قیمت‌های مانده در صندوق‌های سرمایه‎گذاری مشترک

صفحه 47-68

10.22108/amf.2022.128904.1666

علی ابراهیم‌نژاد؛ سید مهدی برکچیان؛ ابراهیم علی آبادی فراهانی


شماره‌های پیشین نشریه

نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال نهم، شماره پیاپی 35، شماره چهارم، زمستان 1400
نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال نهم، شماره پیاپی 35، شماره سوم، پاییز 1400
نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال نهم، شماره پیاپی 33، شماره دوم، تابستان 1400
نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال نهم، شماره پیاپی 32، شماره اول، بهار 1400