نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف: ترجیحات بخت‌آزمایی سرمایه‌گذاران موجب گرایش افراد به سهام با چولگی (گشتاور سوم توزیع بازده) مثبت می‌شود. این نوع ترجیحات در شرایط اقتصادی مختلف بازار متفاوت است. در پژوهش حاضر، با استفاده از رتبه مورد انتظار چولگی سیستماتیک و غیرسیستماتیک به آزمون قیمت گذاری گشتاور سوم توزیع بازده سهام در شرایط کلی/ صعودی و نزولی بازار پرداخته شده است.

روش: در راستای تحقق هدف، پس از پیش‌بینی رتبه چولگی سیستماتیک و غیرسیستماتیک موردانتظار براساس متغیرهای قیمتی و شرکتی، و بخش‌بندی شرایط بازار به شرایط صعودی و نزولی، بازده سبدهای سرمایه‌گذاری آزمون در چارچوب روش‌های تحلیل سبد سرمایه‌گذاری و مدل فاما و مک‌بث (1973) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نتایج: نتایج حاصل نشان‌دهنده قیمت‌گذاری عامل چولگی سیستماتیک موردانتظار و عدم قیمت‌گذاری چولگی غیرسیستماتیک موردانتظار در شرایط کلی است. اما با تفکیک بازار به شرایط صعودی/نزولی، ضمن تایید قیمت‌گذاری عامل چولگی سیستماتیک صرف ریسک آن در شرایط صعودی، مثبت و در شرایط نزولی، منفی است. همچنین قیمت‌گذاری چولگی غیرسیستماتیک موردانتظار در هر دو حالت صعودی و نزولی تایید می‌شود.

نوآوری: در این پژوهش، برای نخستین بار آزمون چولگی سیستماتیک و غیرسیستماتیک مورد انتظار با استفاده از رتبه مقطعی (به جای مقدار) و به تفکیک شرایط صعودی/نزولی بازار انجام شده‌است. همچنین تأیید قیمت‌گذاری بخش غیرسیستماتیک چولگی موردانتظار در هردو شرایط صعودی و نزولی، از دیگر نوآوری‌های این پژوهش به‌شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Predicted Systematic and Idiosyncratic Skewness; New Evidence from Pricing Third-Moment--

نویسندگان [English]

  • Maryam Davallou
  • Amir Hossein Shamshiri

Department of Finance and Insurance, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Objective: Lottery preferences cause investors’ tendency toward high skewed (third moment of return distribution) stocks. Such preferences differ by various market conditions. In this study, using predicted systematic and idiosyncratic skewness ranks, we have empirically tested pricing of the third moment of stock return distribution in Bear/Bullish market conditions.

Method: For this purpose, after predicting systematic and idiosyncratic skewness ranks based on price variables and firm characteristics, and dividing market conditions, we empirically investigated test portfolios’ return via portfolio analysis and Fama & MacBeth (1973) approaches.

Results: we show that predicted systematic skewness is priced, while the idiosyncratic part is not. However, after considering market states, not only are the predicted systematic skewness priced, but also it has a positive risk premium in bearish market and negative premium in bullish one. In addition, there is significant evidence of pricing idiosyncratic skewness in both bullish and bearish market.

Contribution: In this study, for the first time, empirical test of both systematic and idiosyncratic skewness has been done based on different market conditions and predicted ranks (instead of the values). Evidence of priced idiosyncratic skewness in both bull and bear market is counted as the other contribution of this work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systematic Skewness Rank
  • Predicted Idiosyncratic Skewness
  • Bull/Bear Market States
  • Lottery Preferences