بیش‌اطمینانی مدیران و سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکدۀ علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

هدف: در شرکت‌ها همواره سعی در نگهداری مقادیر بهینه‌ای از وجوه نقد است؛ زیرا وجود کسری و مازاد وجوه نقد باعث کاهش ارزش شرکت می‌شود؛ بنابراین در شرکت‌ها تلاش می‌شود تا نسبت نگهداشت وجه نقد به نسبت بهینه نزدیک شود. سرعت تعدیل نسبت واقعی نگهداشت وجه نقد در راستای نیل به نسبت هدف، تابع عوامل مختلفی است. در این پژوهش، تأثیر بیش‌اطمینانی مدیران بر سرعت تعدیل نسبت نگهداشت وجه نقد بررسی شده است.
روش: به این ‌منظور از مشاهده‌های 137 شرکت در بازۀ زمانی 1399-1383 و رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافتۀ سیستمی با کنترل اثرات سال‌ها و صنایع استفاده شده است.
نتایج: نتایج حاکی از آن است که بیش‌اطمینانی مدیران باعث کاهش سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد می‌شود و در شرکت‌هایی که وجه نقدی را بیش از میزان بهینه نگهداری می‌کنند، شدت اثر منفی بیش‌اطمینانی مدیران بر سرعت تعدیل، کمتر از سایر شرکت‌هاست. نتایج پژوهش با این موضوع که نظریه‌های توازن و سلسله‌مراتبی در تبیین تغییرات سرعت تعدیل در تعامل‌اند، سازگار است.


نتایج: نتایج نشان می‌دهد که بیش‌اطمینانی مدیران موجب کاهش سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد می‌شود و در شرکت‌هایی که وجه نقدی بیش از میزان بهینه نگهداری می‌کنند، شدّت اثر منفی بیش‌اطمینانی مدیران بر سرعت تعدیل، کمتر از سایر شرکت‌ها است. نتایج پژوهش با این موضوع که نظریه‌های توازن و سلسله مراتبی در تبیین تغییرات سرعت تعدیل در تعاملند، سازگار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Managers’ Overconfidence and Cash Holdings Speed of Adjustment

نویسندگان [English]

  • Abbas Aflatooni 1
  • Kefsan Mansouri 2
  • Zahra Nikbakht 3
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran
2 Ph.D. Student, Department of Accounting, Faculty of Economics and Social Sciences Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Payame Noor University, Iran
چکیده [English]

Abstract
Firms try to bring their cash holdings ratio closer to the optimal ratio. The adjustment speed of actual cash holdings to achieve the target depends on several factors. In this study, the effect of managers' overconfidence on cash holdings speed of adjustment was investigated. For this purpose, the data of 137 firms during 2004-2020 were gathered and the system GMM controlling the effects of years and industries was utilized. The results showed that the managers’ overconfidence reduced the cash holdings speed of adjustment. The severity of the negative effect of managers' overconfidence on the adjustment speed was less in the firms where more than optimal cash was maintained compared to the other firms. The results of the supplementary tests, which confirmed the main findings of the research were consistent with the facts that the trade-off theory and pecking order theory are interacting in explaining changes in cash holdings speed of adjustment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managers&rsquo
  • overconfidence
  • cash holdings speed of adjustment
  • trade-off theory
  • pecking order theory
منابع فارسی
ابراهیمی، سیدکاظم. و احمدی مقدم، منصور. (1395). تأثیر بیش‌اطمینانی مدیران بر مدیریت سود واقعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. چشم‌انداز مدیریت مالی، 6(15)، 23-9.
تهرانی، رضا. و حصارزاده، رضا. (1388). تأثیر جریان‌های نقدی آزاد و محدودیت در تأمین مالی بر بیش سرمایه‌گذاری و کم سرمایه‌گذاری. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 1(3)، 67-50.
دستگیر، محسن.، یوسفی، امین. و ایمانی، کریم. (1392). سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد و ویژگی‌های شرکتی مؤثر بر آن. حسابداری، پاسخگویی و منافع جامعه، 3(3)، 33-19.
رامشه، منیژه.، سلیمانی امیری، غلامرضا. و اسکندری، رسول. (1395). بررسی سرعت تعدیل ساختار سرمایه براساس پیش‌بینی تئوری‌های توازن و سلسله‌مراتبی در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 6(2)، 186-161.
صابر ماهانی، معصومه.، نیکبخت، محمد‌رضا. و دلدار، مصطفی. (1400). آزمون اثربخشی تمرکز مشتری بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران. راهبرد مدیریت مالی، 9(1)، 78-55.
فخاری، حسین. و اسدزاده، احمد. (1396). اثر اهرم مالی و جریان وجه نقد آزاد بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد. راهبرد مدیریت مالی، 5(4)، 23-1.
کاشانی‌پور، محمد. و محمدی، منصور. (1396). بررسی رابطۀ بین بیش‌اطمینانی مدیران با نگهداشت وجه نقد و حساسیت جریان نقدی وجه نقد. پژوهش‌های حسابداری مالی، 9(3)، 32-17.
کامیابی، یحیی.، حسن‌نتاج‌کردی، محسن. و ابراهیمی، جمیل. (1398). تأثیر فرصت‌های رشد، محدودیت مالی و درماندگی مالی بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های کوچک و متوسط. دانش حسابداری مالی، 6(4)، 131-99.
مرادی، مهدی. و پرهیزکار ملک آباد، سیده عصمت. (1400). بررسی اثر ریسک نرخ تورم و ریسک خاص شرکت بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه شرکت: رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافته. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 11(1)، 52-23.
مشکی میاوقی، مهدی.، صنایعی ماسوله، مهیار. (1395). بررسی تأثیر انحراف از سطح بهینه نگهداشت وجه نقد بر ارزش وجه نقد. راهبرد مدیریت مالی، 4(2)، 120-103.
معطوفی، علی‌رضا.، گلچوبی، محمد. (1396). بررسی رابطۀ مالکیت ‌خانوادگی و سرعت تعدیل در میزان نگهداشت وجه ‌نقد: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، 9(4)، 82-61.
 
References
Aktas, N., Louca, C., & Petmezas, D. (2019). CEO overconfidence and the value of corporate cash holdings. Journal of Corporate Finance, 54, 85-106. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2018.11.006
Alles, L., Lian, Y., & Xu, C. Y. (2012). The determinants of target cash holdings and adjustment speeds: An empirical analysis of Chinese firms. https://ssrn.com/abstract=1981818. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1981818
Altınkılıç, O., & Hansen, R. S. (2000). Are there economies of scale in underwriting fees? Evidence of rising external financing costs. The Review of Financial Studies, 13(1), 191-218. https://doi.org/10.1093/rfs/13.1.191
Baker, M., & Wurgler, J. (2002). Market timing and capital structure. The Journal of Finance, 57(1): 1-32. https://doi.org/10.1111/1540-6261.00414
Bates, T. W., Chang, C. H., & Chi, J. D. (2018). Why has the value of cash increased over time? Journal of Financial and Quantitative Analysis, 53(2), 749-787. https://doi.org/10.1017/S002210901700117X
Bates, T. W., Kahle, K. M., & Stulz, R. M. (2009). Why do US firms hold so much more cash than they used to? The Journal of Finance, 64(5), 1985-2021. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2009.01492.x
Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of econometrics, 87(1), 115-143. https://doi.org/10.1016/S0304-4076(98)00009-8
Bugshan, A., Alnori, F., & Bakry, W. (2021). Shariah compliance and corporate cash holdings. Research in International Business and Finance, 56, 101383. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2021.101383
Byoun, S. (2008). How and when do firms adjust their capital structures toward targets? The Journal of Finance, 63(6), 3069-3096. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2008.01421.x
Chang, Y., Benson, K. L., & Faff, R. W. (2017). Asymmetric modelling of the adjustment speed of cash holdings. https://ssrn.com/abstract=2914986. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2914986
Chen, Y. R., Ho, K. Y., & Yeh, C. W. (2020). CEO overconfidence and corporate cash holdings. Journal of Corporate Finance, 62, 101577. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101577
Dastgir, M., Yosefi, A., & Imani, K. (2013). Speed of adjustment of cash and effective corporate factors on it. Journal of Accounting, Accountability and Society Interests, 3(3), 19-33. https://doi.org/10.22051/ijar.2014.470 (in Persian)
Deshmukh, S., Goel, A. M., & Howe, K. M. (2021). Do CEO beliefs affect corporate cash holdings? Journal of Corporate Finance, 67, 101886. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2021.101886
Devos, E., Rahman, S., & Tsang, D. (2017). Debt covenants and the speed of capital structure adjustment. Journal of Corporate Finance, 45, 1-18. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2017.04.008
Diaw, A. (2021). Corporate cash holdings in emerging markets. Borsa Istanbul Review, 21(2), 139-148. https://doi.org/10.1016/j.bir.2020.09.005
Dittmar, A.K., Duchin, R. (2010). The dynamics of cash. Working Paper. Ross School of Business. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1569529
Doukas, J. A., & Petmezas, D. (2007). Acquisitions, overconfident managers and self‐attribution bias. European Financial Management, 13(3), 531-577. https://doi.org/10.1111/j.1468-036X.2007.00371.x
Ebrahimai, S.K., & Ahmadi Moghadam, M. (2017). The effect of managers' overconfidence on real earnings management in firms listed on the Tehran Stock Exchange. Financial Management Perspective, 6(15), 9-23. (in Persian)
El Kalak, I., & Tosun, O. K. (2019). Female directors, CEO overconfidence and excess cash. https://ssrn.com/abstract=3366827. https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3366827
El Kalak, I., Goergen, M., & Guney, Y. (2020). CEO overconfidence and the speed of adjustment of cash holdings. European Corporate Governance Institute–Finance Working Paper, (663). https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3547283
Fakhari, H., & Asadzadeh, A. (2018). The effect of leverage and free cash flow on the cash holding. Financial Management Strategy, 5(4), 1-23. https://doi.org/10.22051/jfm.2018.15769.1402 (in Persian)
Faulkender, M., Flannery, M. J., Hankins, K. W., & Smith, J. M. (2012). Cash flows and leverage adjustments. Journal of Financial Economics, 103(3), 632-646. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2011.10.013
Flannery, M. J., & Rangan, K. P. (2006). Partial adjustment toward target capital structures. Journal of Financial Economics, 79(3), 469-506. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.03.004
Foley, C. F., Hartzell, J. C., Titman, S., & Twite, G. (2007). Why do firms hold so much cash? A tax-based explanation. Journal of Financial Economics, 86(3), 579-607. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2006.11.006
Fosu, S., Danso, A., Ahmad, W., & Coffie, W. (2016). Information asymmetry, leverage and firm value: Do crisis and growth matter? International Review of Financial Analysis, 46, 140-150. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2016.05.002
Gao, H., Harford, J., & Li, K. (2013). Determinants of corporate cash policy: Insights from private firms. Journal of Financial Economics, 109(3), 623-639. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2013.04.008
Gomariz, M. F. C., & Ballesta, J. P. S. (2014). Financial reporting quality, debt maturity and investment efficiency. Journal of Banking & Finance, 40, 494-506. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.07.013
Guariglia, A., & Yang, J. (2018). Adjustment behavior of corporate cash holdings: the China experience. The European Journal of Finance, 24(16), 1428-1452. https://doi.org/10.1080/1351847X.2015.1071716
Harford, J. (1999). Corporate cash reserves and acquisitions. The Journal of Finance, 54(6), 1969-1997. https://doi.org/10.1111/0022-1082.00179
Hirshleifer, D., Low, A., & Teoh, S. H. (2012). Are overconfident CEOs better innovators? The Journal of Finance, 67(4), 1457-1498. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2012.01753.x
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.‏ https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X
Jiang, Z., & Lie, E. (2016). Cash holding adjustments and managerial entrenchment. Journal of Corporate Finance, 36, 190-205. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2015.12.008
Kamyabi, Y., Hasan Nataj Kordi, M., & Ebrahimi, J. (2020). The effect of growth opportunities, financial constraints, and financial distress on cash holding adjustment’s speed in small and medium sized companies. Journal of Financial Accounting Knowledge, 6(4), 99-131. https://doi.org/10.30479/jfak.2020.9909.2372 (in Persian)
Kashanipour, M., & Mohamadi, M. (2017). Investigating the relationship between managerial overconfidence with cash holding and cash-flow sensitivity of cash. Journal of Financial Accounting Research, 9(3), 17-32. https://doi.org/10.22108/far.2018.104875.1113 (in Persian)
Kim, C. S., Mauer, D. C., & Sherman, A. E. (1998). The determinants of corporate liquidity: Theory and evidence. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 33(3), 335-359. https://doi.org/10.2307/2331099
Lin, C.T., Hu, M., Li, T. (2018). Managerial ability and the speed of leverage adjustment. https://ssrn.com/abstract=3105050.
Lockhart, G. B. (2014). Credit lines and leverage adjustments. Journal of Corporate Finance, 25, 274-288. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2013.12.011
Malmendier, U., & Tate, G. (2005). CEO overconfidence and corporate investment. The Journal of Finance, 60(6), 2661-2700. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2005.00813.x
Malmendier, U., & Tate, G. (2008). Who makes acquisitions? CEO overconfidence and the market's reaction. Journal of Financial Economics, 89(1), 20-43. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2007.07.002
Malmendier, U., Tate, G., & Yan, J. (2011). Overconfidence and early‐life experiences: the effect of managerial traits on corporate financial policies. The Journal of Finance, 66(5), 1687-1733. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2011.01685.x
Matoufi, A., & Golchoubi, M. (2018). The effect of family ownership on speed of adjustment of cash holding: evidence from Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Research, 9(4), 61-82. https://doi.org/10.22108/far.2018.107551.1167 (in Persian)
Meshki, M., & Sanayeei Masuleh, M. (2016). The effect of deviation from the optimal level of cash holding on the marginal value of cash holding. Financial Management Strategy, 4(2), 103-120. https://doi.org/10.22051/jfm.2016.2484 (in Persian)
Miller, E. M. (1977). Risk, uncertainty, and divergence of opinion. The Journal of Finance, 32(4), 1151-1168. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1977.tb03317.x
Moradi, M., & Parhizkar malek Abad, E. (2021). Effects of inflation rate risk and firm-specific risk on a firm capital structure adjustment: GMM approach. Empirical Research in Accounting, 11(1), 23-52. https://doi.org/10.22051/jera.2020.20957.2077 (in Persian)
Myers, S. C., & Majluf, N. S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of Financial Economics, 13(2), 187-221. https://doi.org/10.1016/0304-405X(84)90023-0
Opler, T., Pinkowitz, L., Stulz, R., & Williamson, R. (1999). The determinants and implications of corporate cash holdings. Journal of Financial Economics, 52(1), 3-46. https://doi.org/10.1016/S0304-405X(99)00003-3
Orlova, S. V. (2020). Cultural and macroeconomic determinants of cash holdings management. Journal of International Financial Management & Accounting, 31(3), 270-294. https://doi.org/10.1111/jifm.12121
Orlova, S. V., & Rao, R. P. (2018). Cash holdings speed of adjustment. International Review of Economics & Finance, 54, 1-14. https://doi.org/10.1016/j.iref.2017.12.011
Orlova, S. V., & Sun, L. (2018). Institutional determinants of cash holdings speed of adjustment. Global Finance Journal, 37, 123-137. https://doi.org/10.1016/j.gfj.2018.05.002
Ozkan, A., & Ozkan, N. (2004). Corporate cash holdings: An empirical investigation of UK companies. Journal of Banking & Finance, 28(9), 2103-2134. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2003.08.003
Ramesheh, M., & Soleimani Amiri, G. (2016). Speed of adjustment to target capital structure based on interaction between trade-off and pecking order theories in TSE. Empirical Research in Accounting, 6(2), 161-186. https://doi.org/10.22051/jera.2016.2290 (in Persian)
Sabermahani, M., Nikbakht, M., & Deldar, M. (2021). The effectiveness test of customer concentration on cash holdings adjustment speed in listed companies in Tehran Stock Exchange. Financial Management Strategy, 9(1), 55-78. https://doi.org/10.22051/jfm.2019.23264 (in Persian)
Schrand, C. M., & Zechman, S. L. (2012). Executive overconfidence and the slippery slope to financial misreporting. Journal of Accounting and Economics, 53(1-2), 311-329. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2011.09.001
Siddiqua, G.A., ur Rehman, A., & Hussain, S. (2019). Asymmetric targeting of corporate cash holdings and financial constraints in Pakistani firms. Journal of Asian Business and Economic Studies, 26(1), 76-97. https://doi.org/10.1108/JABES-07-2018-0056
Tehrani, R., & Hesarzadeh, R. (2009). The effect of free cash flow and financing constraints on over-investment and under-investment. Journal of Accounting and Auditing Researches, 1(3), 50-67. (in Persian)
Venkiteshwaran, V. (2011). Partial adjustment toward optimal cash holding levels. Review of Financial Economics, 20(3), 113-121. https://doi.org/10.1016/j.rfe.2011.06.002
Warr, R. S., Elliott, W. B., Koëter-Kant, J., & Öztekin, Ö. (2012). Equity mispricing and leverage adjustment costs. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 47(3), 589-616. https://doi.org/10.1017/S0022109012000051
Zhou, Q., Tan, K. J. K., Faff, R., & Zhu, Y. (2016). Deviation from target capital structure, cost of equity and speed of adjustment. Journal of Corporate Finance, 39, 99-120. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2016.06.002