دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 31، زمستان 1399 (نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال هشتم، شماره پیاپی 31، شماره چهارم، زمستان 1399 )