دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 29، تابستان 1399 (نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال هشتم، شماره پیاپی 29، شماره دوم،تابستان 1399)