دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 30، مهر 1399 (نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال هشتم، شماره پیاپی 30، شماره سوم، پاییز 1399 ) 

شماره‌های پیشین نشریه

نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال هشتم، شماره پیاپی 31، شماره چهارم، زمستان 1399
نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال هشتم، شماره پیاپی 30، شماره سوم، پاییز 1399
نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال هشتم، شماره پیاپی 29، شماره دوم،تابستان 1399
نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال هشتم، شماره پیاپی 28، شماره اول، بهار 1399