نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22108/amf.2023.135765.1767

چکیده

هدف پژوهش: در سال‌های اخیر بعد از بحران‌های اقتصادی که به وجود آمد، ارزش ارزیابی ریسک عملیاتی در صنعت مالی مشاهده شد، بیشترین تاثیر ریسک عملیاتی بر صنعت بانکداری بود. در نتیجه بعد از بحران مالی توجه بیشتری به ارزیابی ریسک عملیاتی در ضنعت بانکی شد. ریسک عملیاتی به عنوان ریسک زیان ناشی از عدم کفایت یا ناکارآمدی فرآیندهای داخلی، افراد و سیستم‌ها یا حوادث خارجی تعریف می‌شود. در این راستا مؤسسات و بانک‌ها با استفاده از رویکرد‌های مختلف از جمله رویکرد‌های کمیته بازل و رویکرد‌های دیگر در پی ارزیابی ریسک عملیاتی بودند. هدف پژوهش حاضر مروری بر مدیریت ریسک عملیاتی در صنعت بانکی است.

روش پژوهش: پژوهش حاضر، یک پژوهش کاربردی و از منظر گردآوری اطلاعات اسنادی فراترکیب است. با استفاده از روش فراترکیب، 643 سند پژوهش مرتبط بین سال‌های 2000 تا 2022 از پایگاه‌های علمی معتبر فراخوانی شده‌اند که با بکارگیری این روش، 43 سند نهایی مبنای استخراج یافته‌ها قرار گرفت.

نتایج: با این روش در نهایت 5 مقوله اصلی، 10 مقوله فرعی، 43 مفهوم و 169 کد شناسایی شد. نتایج براساس نظر متخصصان با شاخص کاپای 756/0 مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Applying the Meta-Synthesis Method in Banking Operational Risk Management Methodology

نویسندگان [English]

  • Hamed Naderi 1
  • Mohammad Ali Rastegar Sorkhe 2

1 PhD student in Industrial Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Financial Engineering Group, Industrial Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of the research: In recent years, after the economic crises that occurred, the value of operational risk assessment was seen in the financial industry, the greatest impact of operational risk was on the banking industry. As a result, after the financial crisis, more attention was paid to operational risk assessment in banking industry. Operational risk is defined as the risk of loss caused by the inadequacy or inefficiency of internal processes, people and systems or external events. In this regard, institutions and banks were looking for operational risk assessment using different approaches, including the approaches of the Basel Committee and other approaches. The aim of the current research is to review operational risk management in the banking industry.

Research method: The current research is an applied research and from the point of view of collecting documentary information. Using Meta-synthesis method, 643 related research documents between 2000 and 2022 have been called from reliable scientific databases, and by using this method, 43 final documents became the basis for extracting findings.

Results: With this method, 5 main categories, 10 subcategories, 43 concepts and 169 codes were finally identified. The results were confirmed based on the opinion of experts with a kappa index of 0.756.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Operational Risk
  • Advanced Measurement Approach
  • Basic Indicator Approach
  • Standardized Approach
  • Risk Management