نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

2 گروه آموزشی مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده

اهداف: مالکیت سهام مدیریت، منافع سهامداران و مدیران را هم‌راستا می‌‌کند. بدین‌ترتیب هر زمانی مالکیت مدیران افزایش یابد عملکرد شرکت نیز افزایش می‌‌‌یابد که منجر به کاهش هزینه‌‌های نمایندگی در رابطه با تصمیمات سرمایه‌‌گذاری می‌شود و شرکت‌‌ها این کار را با همسو‌سازی بهتر انگیزه‌های مدیریت با سهامداران انجام می‌دهند. هدف این پژوهش؛ بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی بر محدودیت‌های نقدینگی و سرمایه‌گذاری و بررسی تأثیر نقش تعدیلگر اندازه و عمر شرکت بر این ارتباط در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

روش: برای دستیابی به این هدف، در محاسبه محدودیت نقدینگی از شاخص حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان وجه نقد استفاده شد. این پژوهش برای 82 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1389 تا 1398 انجام شده است.آزمون فرضیه‌ها با استفاده از رگرسیون خطی و با نرم‌افزار ایویوز اجرا شد.

یافته‌ها: بین مالکیت مدیریتی و سرمایه‌گذاری ارتباط معناداری وجود دارد ولی اندازه و عمر شرکت بر این ارتباط تأثیری ندارند. بین مالکیت مدیریتی و محدودیت نقدینگی ارتباط معناداری وجود ندارد و اندازه شرکت نیز بر این ارتباط تأثیری ندارد ولی عمر شرکت بر این ارتباط تأثیر معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Moderating Role of Firm’s Size and Age on the Relationship among Managerial Ownership and Liquidity and Investment Constraints

نویسندگان [English]

  • Amir Mohamadzadeh 1
  • Sajjad Bahri 2

1 Department of Financial Management, Faculty of Management and Accounting, Qazvin Islamic Azad university, Qazvin, Iran

2 Department of Financial Management, Management and Accounting, Islamic Azad University, Qazvin, Iran

چکیده [English]

Objectives: Ownership of management shares aligns the interests of shareholders with those of managers. Thus, whenever the managers’ ownership increases, the performance of the company also increases, leading to a reduction in agency costs in relation to investment decisions, and companies do this by better alignment of management motivations with shareholders. This study aims to investigate the effect of managerial ownership on liquidity and investment constraints and to examine the effect of moderating role of company size and lifetime on this relationship among companies listed on the Tehran Stock Exchange.

Method: For this end, the investment sensitivity index to cash flow was employed for calculating the liquidity constrain. This research was conducted for 82 companies listed on the Tehran Stock Exchange from 2010 to 2019. The hypotheses were tested by using linear regression and EViews software.

Findings: There is a significant relationship between managerial ownership and investment, but the company size and lifetime do not affect this relationship. There is no significant relationship between managerial ownership and liquidity constraints and company size does not affect this relationship, however, company lifetime has a significant effect on this relationship

کلیدواژه‌ها [English]

  • managerial ownership
  • liquidity constraint
  • Investment
  • investment-cash flow sensitivity