دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 20، اردیبهشت 1397 

شماره‌های پیشین نشریه

نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال ششم، شماره پیاپی 23، شماره چهارم، زمستان 1397
نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال ششم، شماره پیاپی 22، شماره سوم، پاییز 1397