دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 27، دی 1398 (نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال هفتم، شماره پیاپی 27، شماره چهارم، زمستان 1398) 

شماره‌های پیشین نشریه

نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال هفتم، شماره پیاپی 27، شماره چهارم، زمستان 1398
نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال هفتم، شماره پیاپی 26، شماره سوم، پاییز 1398
نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال هفتم، شماره پیاپی 25، شماره دوم، تابستان 1398
نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال هفتم، شماره پیاپی 24، شماره اول، بهار 1398