دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 27، زمستان 1398 (نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، سال هفتم، شماره پیاپی 27، شماره چهارم، زمستان 1398)