دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، شهریور 1393 
بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش و هزینه‌های نمایندگی

صفحه 17-30

میثم علی محمدی؛ مریم صابری؛ محمد نوروزی؛ محمد رضا رستمی