نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استادیار حسابداری، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 دانشیار مدیریت مالی، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

چکیده

هدف: بانک‌‌محور بودن اقتصاد ایران، چالش‌های موجود در صنعت بانکداری و فعالیت‌های خاص این صنعت نسبت به سایر صنایع باعث شده که نهادهای ناظر و ذینفعان به کیفیت صورت‌های مالی بانک‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشند. سازوکارهای راهبری شرکتی مناسب و افشا و شفافیت کافی می‌توانند نقش مؤثری در کیفیت صورت‌های مالی ایفا کنند. لذا، هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر راهبری شرکتی، افشا و شفافیت در ارزیابی کیفیت صورت‌های مالی در صنعت بانکداری ایران است.

روش: این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و به لحاظ نوع تحقیق آمیخته کیفی–کمی با رویکرد اکتشافی است. جامعه پژوهش، خبرگان حوزه مالی و بانکداری بودند که با استفاده از روش گلوله برفی انتخاب شدند. روش پژوهش، دلفی با رویکرد فازی بود که طی دو پانل دلفی فازی اجرا گردید.

نتایج: درنهایت 12 عامل مربوط به راهبری شرکتی و 22 عامل مربوط به افشا و شفافیت، ازنظر خبرگان حوزه مالی و بانکی در ارزیابی کیفیت صورت‌های مالی بانک‌ها مؤثر بودند. طبق نتایج به‌دست‌آمده، نوع گزارش حسابرس مستقل در طبقه راهبری شرکتی و افشاء تسهیلات اعطایی بااهمیت و تعهدات کلان اقتصادی در طبقه افشا و شفافیت بیشترین میزان توافق خبرگان را داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the Potential Factors of Corporate Governance,Disclosure and Transparency Effective in Evaluating the Quality of Banks' Financial Statements by Fuzzy Delphi Method

نویسندگان [English]

  • khaled sheikhi 1
  • Mehran matinfard 2
  • Ali Saeedi 3
  • Mohammad Hassani 2

1 - Ph.D. Student Accounting, Department of Accounting, Faculty of Management and Social Sciences, Islamic Azad University–Tehran North Branch, Tehran, Iran

2 Assistant Professor Accounting, Department of Accounting, Faculty of Management and Social Sciences, Islamic Azad University–Tehran North Branch, Tehran, Iran

3 Associate Professor Financial Management, Department of Accounting, Faculty of Management and Social Sciences, Islamic Azad University – Tehran North Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract

Objective: Bank-oriented Iran's economy, challenges in banking industry and specific activities of this industry have led to the quality of financial statements being considered. Proper corporate governance and transparency play an important role in the quality of financial statements. Therefore, the purpose of this study is to identify the effective factors of corporate governance, disclosure and transparency in assessing the quality of financial statements in Iranian banking.

Method: This research in terms of purpose and type, respectively, is practical and combined with an exploratory approach.The study population was financial and banking experts who were selected using snowball sampling. The method used in this study was Delphi with fuzzy approach which was performed through two fuzzy Delphi panels.

Results: Finally, 12 factors related to corporate governance and 22 factors related to disclosure and transparency were effective in evaluating the quality of banks' financial statements according to financial and banking experts. According to the results, the type of independent auditor's report in the corporate governance category and the mportant facilities & macroeconomic commitments in the disclosure and transparency category had the most agreement of the experts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Statements Quality
  • Corporate governance
  • Disclosure and Transparency
  • fuzzy Delphi
  • Banking Industry