بررسی ارتباط خرید و فروش پرشدت سرمایه‌گذاران حقیقی و بازده سهام در بازار سهام ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

در حالی که سرمایه‌گذاران حقوقی، نهادهای دارای اطلاعات مرتبط شناخته می‌شوند، سرمایه‌گذاران حقیقی دارای جهت‌گیری‌های روانی و معامله‌گران اختلال‌زا تلقی می‌شوند. در این پژوهش آثار متقابل رفتار معاملاتی (خرید و فروش) پرشدت سرمایه‌گذاران حقیقی و بازده سهام در بازار سرمایۀ ایران بررسی می‌‌شود؛ به طوری که ابتدا، ارتباط خرید و فروش پرشدت اشخاص حقیقی با بازده گذشتۀ سهامی که در آن رفتار پرشدت دیده شده است، بررسی می‌شود و اینکه آیا سرمایه‌گذاران فوق معامله‌گران مومنتوم[1] یا معامله‌گران خلاف‌گرای[2] محسوب می‌شوند. در این پژوهش از سه روش برای تحلیل داده‌ها استفاده شده است که عبارتند از: میانگین سری زمانی[3]، چینش دوگانۀ داده‌ها[4] و رگرسیون فاما مکبث[5]. یافته‌ها نشان می‌‌دهد سرمایه‌گذاران حقیقی به بروز بازده معنادار طی چند هفتۀ متوالی واکنش نشان می‌دهند و در صورتی که طی بروز این بازده‌ها در هفته‌های ماقبل هفتۀ معاملاتی پرشدت بررسی‌‌شده، افزایش قیمت بیشتری رخ دهد، تمایل آنها به فروش بیش از خرید است؛ به عبارت دیگر بازده گذشتۀ سهام قابلیت پیش‌بینی بروز رفتار معاملاتی پرشدت از سرمایه‌گذاران حقیقی را دارد؛ اما قابلیت پیش‌بینی جهت آن را ندارد؛ سپس بررسی می‌‌شود آیا این معاملات پرشدت سرمایه‌گذاران حقیقی قابلیت پیش‌بینی بازده کوتاه‌‌مدت آینده سهام را دارد که پاسخ این پژوهش منفی است. این یافته برخلاف یافته‌های پژوهش‌های اخیر انجام‌‌شده در بستر بازارهای مالی توسعه‌یافته است و نشان می‌‌دهد بازگشت بازده[6] متعاقب معاملات پرشدت سرمایه‌گذاران حقیقی انتظار می‌رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Individual Investors’ Intensive Trading and Stock Returns: Evidence from Tehran Stock Exchange TSE

نویسندگان [English]

  • Seyyedeh Elham Tabatabaei 1
  • Ali Ebrahimnejad 2
  • Masoud Talebian 3
1 MBA, Graduate School of Management and Economics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Graduate School of Management and Economics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Graduate School of Management and Economics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

An extensive literature going back to De Long et al. (1990) views individual investors as noise traders with low information and behavioral biases, who can move prices away from the intrinsic value. The goal of this study was to assess the interaction between individual investors and stock returns in the Iranian stock market along the following dimensions: First, the relation between the individuals’ intensive trading and the past returns was evaluated to see whether those investors were momentum or contrarian traders. Second, the predictability of subsequent short-term returns by the individual investors’ intensive trading was investigated. The individuals were found to have reacted to high past returns with more trading in the consecutive weeks. More specifically, the short-term returns of stocks could predict the eruption in the individuals’ intensive trading, but not necessarily their directions (buying or selling). However, contrary to some studies, no relation was found between the short-term returns and the individual investors’ intensive trading.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trading behavior
  • Individual investors
  • Short-Term returns
  • Momentum and contrarian trading
  • Emerging markets
تهرانی، رضا. و اسماعیلی، محمد. (1391) بررسی تأثیر استفاده از شاخص‌های مهم تحلیل تکنیکی بر بازدهی کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامۀ علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 5(13)، 21-33.
جمشیدی، ناصر. و فدایی نژاد، محمد اسماعیل. (1398)  بررسی عملکرد سرمایه‌گذاران حقیقی فعال و منفعل در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکردهای مطالعۀ سبد و بازده غیر ‌نرمال خودمعیار. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 7(2)، 25-40.
دولو، مریم. و پاپائی، سید سجاد. (1396)  رفتار جمعی سرمایه‌‌گذاران در سطوح خرد و کلان و تأثیر آن در نوسان‌های بازار. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 5(2)، 149-166.
رحمانی، علی. و سرهنگی، حجت. (1390)  تحلیل عوامل مؤثر بر استراتژی‌‌های معاملاتی مبتنی‌‌بر بازده سهام. مجلۀ مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 2(9)، 79-104.
سیف‌الدینی، جلال.، رهنمای رودپشتی، فریدون. و نیکومرام، هاشم. (1396)  برآورد اخلال ریزساختاری قیمت‌ها و بررسی اثر آن بر بازده سهام با استفاده از پرتفولیوسوئیچینگ و داده‌های پربسامد، فصلنامۀ علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 10(34)، 12-1.
موسوی شیری، محمود.، صالحی، مهدی.، شاکری، مریم. و بخشیان، عسل. (1394) . سودآوری راهبرد مومنتوم و تأثیر حجم معاملات سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران. مجلۀ مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 6(25)، 107-123.
نیکومرام، هاشم.، رهنمای رودپشتی، فریدون.، هیبتی، فرشاد. و یزدانی، شهره. (1391) تأثیر سوگیری شناختی سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران بر ارزشیابی سهام. فصلنامۀ علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 5(13)، 65-81.
 
References
Barrot, J. N., Kaniel, R. & Sraer, D. A. (2016). Are retail traders compensated for providing liquidity? Journal of Financial Economics, 120(1), 146-168. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2016.01.005.
Black, F. (1986). Noise. Journal of Finance, 41(3), 528-543. doi.org/10.1111/j.1540-6261.1986.tb04513.x.
Boehmer, E. & Kelley, E. K. (2005). Institutional investors and the informational efficiency of prices. Review of Financial Studies, 22(9), 3563-3594. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.687110.
Campbell, J. Y., Ramadorai, T. & Schwartz, A. (2009). Caught on tape: Institutional trading, stock returns and earnings announcements. Journal of Financial Economics, 92(1), 66-91. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2008.03.006.
Campbell, J. Y., Grossman, S. J. & Wang, J. (1993). Trading volume and serial correlation in stock returns. Quarterly Journal of Economics, 108(4), 905–939. http://doi.org/10.2307/2118454.
Conrad, J. S., Hameed, A. & Niden, C. (1994). Volume and autocovariances in short-horizon individual security returns. Journal of Finance, 49(4), 1305–1329. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1994.tb02455.x.
Davallou, M. & Papaei, S. S. (2017). Micro and macro herding by investors and their effects on market volatility. Journal of Asset Management and Financing, 149-166. http://10.22108/amf.2017.21578. (In persian)
Gervais, S., Kaniel, R. & Mingelgrin, D. H. (2001). The high-volume return premium. Journal of Finance, 56(3), 877–919. http://doi.org/10.1111/0022-1082.00349.
Grossman, S. j. & Miller, M. H. (1988). Liquidity and market structure. Journal of Finance, 43(3), 617–633. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1988.tb04594.x.
Hirshleifer, D., Myers, J. N., Myers, L. A. & Teoh, S. H. (2008). Do individual investors drive post-earnings announcement drift?” The accounting Review, 83(6), 1521-1550.
Hirshleifer, D., Seongyeon L. S. & Hong T. S. (2009). Driven to distraction: Extraneous events and underreaction to earnings news. Journal of Finance, 64(5), 2289-2325. http://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2009.01501.x.
Jamshidi, N. & Fadaeinejad, M. E. (2019). Investigating the performance of active and passive individual investors in tehran stock exchange by using portfolio study and own benchmark abnormal return approaches. Journal of Asset Management and Financing, 7(2). 149-166. http://10.22108/amf.2019.113182.1308. (In Persian)
Jegadeesh, N. (1990). Evidence of predictable behavior of security returns. Journal of Finance, 45(3), 881–898. http://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1990.tb05110.x.
Jegadeesh, N. & Titman, S. (1995). Short-horizon return reversal and the bid ask spread. Journal of Financial Intermediation, 4(2), 116-132. http://10.1006/jfin.1995.1006.
Kaniel, R., Saar, G. & Titman, S. (2008). Individual investor trading and stock returns. Journal of Finance, 63(1), 273-310. http://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2008.01316.x.
Kyle, A. S. (1985). Continuous auctions and insider trading, Econometrica. Journal of the Econometric Society, 53(6), 1315-1335. http://doi.org/10.2307/1913210.
Lee, C. M. C. (1992). Earnings news and small traders: An intraday analysis. Journal of Accounting and Economics, 15(2-3), 256-302.
Lehmann, B. N. (1990). Fads, martingales, and market efficiency. Quarterly Journal of Economics, 105(1), 1–28. http://doi.org/10.2307/2937816.
Guillermo, L., Michaely, R., Saar, G. & Wang, J. (2002). Dynamic volume-return relation of individual stocks. Review of Financial Studies, 15(4), 1005–1047. http://doi.org/10.1093/rfs/15.4.1005.
Malmendier, U. & Shanthikumar, D. M. (2007). Are small investors naive about incentives? Journal of Financial Economics, 85(2), 457-489.
Merton, R. C. (1987). A simple model of capital market equilibrium within complete information. Journal of Finance, 42(3), 483-510. http://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1987.tb04565.x.
Mousavi Shiri, M., Salehi, M., Shakeri, M. & Bakhshiyan, A. (2015). Profitability of momentum strategy and the impact of stocks’ trading volume on it in Tehran Stock Exchange (TSE). Quarterly Journal of Financial Engineering and Portfolio Management (FEJ), 6(25), 107-123. (In Persian)
Ng, L. & Wu, F. (2005). The trading behavior of institutions and individuals in Chinese equity markets. Journal of Banking and Finance, 4(2), 175-192. http://10.1016/j.pacfin.2005.10.001.
Nikoumaram, H., Rahnamaye Roudposhti, F., Heybati, F. & Yazdani, S. (2011). Impacts of cognitional bias of investors on price assessment in Tehran Stock Exchange (TSE). Quarterly Journal of Financial Knowledge of Securities Analysis (JFKSA), 5(13), 65-81. (In Persian)
Rahmani, A. & Sarhangi, H. (2011). Analysis of effective factors on trading strategies based on stocks’ returns. Quarterly Journal of Financial Engineering and Portfolio Management (FEJ), 2(9), 79-104. (In Persian)
Seifoddini, J., Rahnamaye Roudposhti, F. & Nikoumaram, H. (2017). Assessment of infrastructural price noises and research on stocks’ returns using switching portfolios and High frequency data. Quarterly Journal of Financial Knowledge of Securities Analysis (JFKSA), 10(34), 1-12. (In Persian)
Stoll, H. )1978(. The supply of dealer services in securities markets. Journal of Finance, 33(4), 1133-1151. http://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1978.tb02053.x.
Subrahmanyam, A. (2005). Distinguishing between rationales for short-horizon predictability of stock returns. Financial Review, 40(1), 11-35. http://doi.org/10.1111/j.0732-8516.2005.00091.x.
Tehrani, R. & Esmaeili, M. (2012). Investigation on the impacts of key indicators of technical analysis on short-term returns of investors in Tehran Stock Exchange (TSE). Quarterly Journal of Financial Knowledge of Securities Analysis (JFKSA), 5(13), 21-33. (In Persian)