طراحی مدل پویای همزمان برای رفتار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درشرایط عدم اطمینان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیاردانشگاه تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت مالی،پردیس بین‌الملل کیش دانشگاه تهران،عضوهیأت علمی دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

درپژوهش حاضر مدل همزمان پویا برای رفتار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس ایران طراحی وارائه می شود.مبنای اصلی مدل مذکور بر محدودیت منابع و مصارف وجوه نقد در شرکتها می باشد.]چهار معادله ساختاری سرمایه گذاری ، استقراض ،تقسیم سود و انتشار سهام با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته سیستمی ضرایب مدل با دقت بالایی تخمین زده می شود.نتایج پژوهش نشان می دهد که تصمیمات سرمایه گذاری ،تامین مالی و تقسیم سود در شرکتها از همزمانی برخوردار و ارتباط متقابل بین آنها وجود دارد.مدیران شرکتها در شرایط محدودیت تامین مالی همواره باید در انتخاب گزینه های مصارف و منابع ارتباط آنها را درنظر داشته باشند،تااز از زیانهای ناشی از سرمایه گذاری غیر بهینه وهمچنین افزایش هزینه سرمایه شرکت اجتناب ورزند همچنین وجود سلسله مراتب تامین مالی در شرکتها برای سرمایه گذاری تایید می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Dynamic Simultaneous Modeling for Corporate Financial Decisions Behavior Under Uncertainty in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • reza tehrani 1
  • Saeed Fallahpour 2
  • seyed jalal tabatabaei 3
1 Associate Professor University of Tehran, Iran
2 Assistant Professor University of Tehran, Iran
3 Financial Management PhD student, Kish International Campus University of Tehran Faculty Member Payam Noor University, Iran
چکیده [English]

In this study, a dynamic simultaneous modeling for financial behavior for Tehran Stock
Exchange listed companies has been constructed. Four structural equation including
investment, debt, dividend and equity issue are estimated by a system generalized method of
moment method. Results indicate that simultaneity in investment, debt, dividend and equity
issue decisions exists. Companies’ management facing with constraint in financing should
consider sources and using choices together in order to preventing losses from un-optimal
investment and increases in cost of capital. Pecking order theory in investing by companies
confirmed. We argue that static models of financial decisions produce inconsistent coefficient
estimates, and that models that do not acknowledge the interdependence among decision
variables produce inefficient estimates and provide an incomplete and potentially misleading
view of financial behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment
  • Dividend
  • Stock issue
  • Cash flow
[1] اسکندر، هدی؛ مرادی، محمد؛ الهائی‌سحر، مهدی. (1393). حساسیت منابع تامین مالی برون سازمانی به جریان نقدی تحت محدودیت مالی: با تاکید بر اثر جانشینی دارایی‌های ثابت مشهود. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 2، (4): 111-126.
[2] باقرزاده، سعید. (1382). تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران. تحقیقات مالی، 5، (16).
[3] جهانخانی، علی؛ قربانی، سعید. (1384). شناسایی و تبیین عوامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده درسازمان بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 20، 27- 48.
[4] خلیفه سلطانی، سیداحمد؛ اخلاقی، حسنعلی؛ ساعدی، رحمان. (1393). بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه با استفاده از مدل توبیت: آزمون تجربی نظریه‌های سلسله مراتبی، توازی ایستاونمایندگی. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 2، (4): 37-54.
[5] کیمیاگری، علیمحمد؛ عینعلی، سودابه. (1387). ارایه الگوی جامع ساختار سرمایه (مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران). تحقیقات مالی، 10، (25): 91-108.
 [6] Abel, A.B. (1983). Optimal Investment under Uncertainty.Economic Review, 73, (1): 228–233.
[7] Almeida, H. and Campello, M. (2007). Financial Constraints, Asset Tangibility and Corporate Investment.Review of Financial Studies, 20, (5): 1429–1460.
 [8] Baum, C. F., Stephan, A. and Talavera, O. (2009). The Effect ofUncertainty on the Leverage of Nonfinancial Firms. EconomicInquiry, 47, (2): 216–255.
[9] Bloom, N., Bond, S. and VanReenen, J. (2007). Uncertainty and Investment Dynamics.Review of Economic Studies, 74 (2): 391–415.
[10] Blundell, R. and Bond,S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models.Journal of Econometrics, 87, (1): 115–143.
[11] Bond, S. R. and Cummins, J. G. (2004). Uncertainty and Investment: An Empirical Investigation Using Data on Analysts’ Profits Forecasts. Finance and EconomicsDiscussion Series Working Paper, 20.
 [12] Brav, A., Graham, J. R., Harvey, C. R. and Michaely, R. (2005). Payout Policy in the 21 Stcentury.Journal of Financial Economics, 77, (3): 483–527.
[13] Chay, J.B. and Suh, J. (2009). Payout Policy and Cash-Flow Uncertainty.Journal of FinancialEconomics, 93, (1): 88–107.
[14] Denis, D. J. and Osobov, I. (2008). Why Do Firms Pay Dividends? International Evidence onthe Determinants of Dividend Policy.Journalof Financial Economics, 89, (1): 62–82.
[15] Dhrymes, P. J. and Kurz, M. (1967). Investment, Dividend, an External Finance Behavior of Firms. In Ferber, R. (ed), Determinants of Investment Behaviour (New YorkColumbiaUniversity Press).
[16] Ding, X. and Murinde, V. (2010). Simultaneous Financial Decision-Making: Evidence from Ufirms. Strategic Change, 19, (1–2): 45–56
[17] Dixit, A. K. and Pindyck, R. S. (1994). Investment under Uncertainty (Princeton, N. J.:Princeton University Press).
[18]Frank, M. Z. andGoyal,V. K. (2009). Capital Structure Decisions:Which Factors areReliablyImportant?.Financial Management,38(1):1–37.
[19]Fama, E. F. (1974). The Empirical Relationships between theDividendand InvestmentDecisions of Firms.American Economic Review, 64, (3): 304–318.
[20] Flannery, M. and Hankins, K. (2013). Estimating Dynamic Panel Models in Corporate Finance.Journal of Corporate Finance, 19: 1–19
[21] Gatchev, V.A., Pulvino, T. and Tarhan, V. (2010). The Interdependent & Intertemporal Nature of Financial Decisions: An Application to Cash Flow Sensitivities. Journal ofFinance, 65, (2): 725–763.
[22] Gugler, K. (2003). Corporate Governance, Dividend Payout Policy, and the Interrelationbetween Dividends, R & D, and Capital Investment.Journal of Banking and Finance, 27, (7): 1297–1321.
[23] Guilherme, K. and Terra P. R. S. (2014). American accounting association annual meeting and conference.August 2–6, 2014. Atlanta, Georgia
[24] Hartman, R. (1972). The Effects of Price and Cost Uncertainty on Investment.Journal of Economic Theory, 5, (2): 258–266.
[25]HongVo, D. and Nguyen, V. T. Yen. (2014). Managerial Ownership, Leverage and Dividend Policies: Empirical Evidence from Vietnam’s Listed Firms. International Journal of Economics and Finance, 6, (5): 274-278.
[26] Noronha, G. M., Shome, D. K. and Morgan, G. E. (1996). The Monitoring Rationale forDividends and the Interaction of Capital Structure and Dividend Decisions.Journal ofBanking and Finance, 20, (3): 439–454.
[27] Mason, R. and Weeds, H. (2010). Investment, Uncertainty and Pre-Emption.InternationalJournal of Industrial Organization, 28, (3): 278–287.
[28] McCabe, G. M. (1979). The Empirical Relationship between Investment and Financing: a Newlook. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 14, (1):119–135.
[29] McDonald, J. G., Jacquillat, B. and Nussenbaum, M. (1975). Dividend, InvestmentandFinancing Decisions: Empirical Evidence on French Firms. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 10, (5): 741–755.
[30] Miller, H. M. and Modigliani, F. (1961). Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares, Journal of Business, 34, (4): 411–433.
[31] Miller, H. M. and Rock, K. (1985). Dividend policy under asymmetric information.Journal ofFinance, 40, (4): 1031–1051
[32] Modigliani, F. and Miller, M. H. (1958). The cost of capital, corporate finance and the theoryof investment.American Economic Review, 48, (3): 261–297.
[33] Mueller, D. C. (1967). The Firm Decision Process: an Econometric Investigation. QuarterlyJournal of Economics, 81, (1): 58–87.
[34] Myers, S. C. and Majluf, N. S. (1984). Corporate Financing and Investment Decisions whenFirms have Information that Investors do not have. Journal of Financial Economics, 13, (2): 187–221.
[35] Mougoué, M. and Mukherjee, T. K. (1994). An Investigation into the Causality among Firms Dividend, Investment, and Financing Decisions.Journal of Financial Research, 17, (4):517–530.
[36] Peterson, P. P. and Benesh, G. A. (1983). A Reexamination of the Empirical Relationshipbetween Investment and Financing Decisions.Journal of Financial and QuantitativeAnalysis, 18, (4): 439–453.
[37] Roodman, D. (2009). How to do Xtabond2: an Introduction to Difference and System GMM in Stata. Stata Journal, 9, (1): 86–136.
[38] Wang, D. H. M. (2010). Corporate Investment, Financing, and Dividend Policies in theHigh-Tech in.Journal of Business Research, 63, (5): 486-489.