بررسی میزان اطمینان سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران نسبت به پایداری اقلام تعهدی سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی توانایی درک سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران از میزان پایداری جزو تعهدی سود در مقایسه با جزو نقدی در پیش‌بینی سودهای آتی است. بدین منظور ابتدا پایداریجزو تعهدی سود و اجزای آن (سرمایه درگردش خالص، دارایی­های عملیاتی غیرجاری و دارایی­های مالی) با جزو نقدی سود مقایسهمی­شود و بر اساس این مقایسه و واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به این اقلام، در مورد فرضیه سرمایه‌گذار بی­تجربه در بورس اوراق بهادار تهران نتیجه گیری به عمل می­آید. این پژوهش در قالب داده­های ترکیبی با نمونه­ای به حجم 142 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1382 تا 1391 اجرایی شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که پایداری بخش تعهدی سود و اجزای آن از جزو نقدی کمتر بوده، اما سرمایه‌گذاران به دلیل بی­تجربگی، در پیش‌بینی پایداری کمتر اقلام تعهدی در مقایسه با جزو نقدی، دچار اشتباه می­شوند. اثبات وجود نابهنجاری­های اقلام تعهدی (اقلام تعهدی خلاف قاعده) در بازار سرمایه ایران از لحاظ علمی در مدل­هایارزشگذاری سهام اثرگذار خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

investigate investors confidence from rate of stability of accruals component in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • mohamad ali aghaei 1
  • mahdis nikzad ghadikolaee 2
  • vahid ahmadian 3
1 - Department of Accounting Tarbiat Modarres University, Iran
2 Master of Accounting Tarbiat Modarres University, Iran
3 Accounting PhD student Tarbiat Modarres University, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is investigate perception ability investors from rate of stability of accruals component in comparision to the cash component in predictions of future earnings in Tehran Stock Exchange. For this purpose, first, stability of accruals earnings and its components (net working capital, non-current operating assets and financial assets) with cash earnings component has been compared and based of this comparision and the reaction of investors to this item, about the inexperienced investor hypothesis in Tehran Stock Exchange conclusion has been done.This study in the form of combined data with a sample of 142 firms in Tehran Stock Exchange in the period of 1382 to 1391 is implemented. Research findings indicate that stability of earnings accruals and their components is less than cash component, but investors due to inexperience, in prediction less stability accrual component compared to cash component are wrong. prove the existence of anomalies accruals ( accruals anomalously ) in the Iranian Capital Market in terms of scientifically,in stock valuation models will be effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • accruals component
  • cash earnings component
  • accruals anomalously
  • Stock Returns
  • inexperienced investor hypothesis
[1]   حقیقت، حمید؛ ایرانشاهی، علی. (1389). بررسی واکنش سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به جنبه‌های پایداری اقلام تعهدی. پژوهش­های حسابداری مالی، 2 (3). 31- 48.
[2]   دستگیر، محسن؛سروش‌یار، افسانه؛ علی‌احمدی، سعید. (1392).ارزیابی تأثیر تغییرات غیرعادی وجه نقد در پایداری سود و کارایی بورس اوراق بهادار تهران در تشخیص ویژگی‌های پایداری سود، دانشحسابداری، 4 (13).7- 27.
[3]   هاشمی، سید عباس؛ جلالی مقدم، حسین. (1392). تأثیر اقلام تعهدی بر رابطه تأمین مالی خارجی با بازده آتی سهام، پژوهش‌های حسابداری مالی، 5 (2).53- 72.
[4]     محمدزادگان، اکبر. (1385). بررسی بین قابلیت اتکای ا قلام تعهدی، پایداری سود و قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین.
[5]   Boubakri, F. (2012). The Relationship between Accruals Quality, Earnings Persistence and Accruals Anomaly in the Canadian Context, International Journal of Economics and Finance. 4 (6): 51- 63.
[6]   Chan, K. Chan, C. Jegadeesh, N. & Lakonishok, J. (2006). Earnings Quality and Stock Returns. Journal of Business. 79 (3): 1041-1082.
[7]   Charitou, A. Clubb, C. & Andreou, A. (2001). The Effect of Earnings Permanence, Growth and Firm Size on the Usefulness of Cash Flows and Earnings in Explaining Security Returns: Empirical Evidence for the UK. Journal of Business Finance and Accounting. 28 (5): 563-594.
[8]   Kan, Q. Liu. Q. & Qi, R. (2010). Predicting Stock Market Returns withAggregate Discretionary Accruals.
[9]  Mashruwala, C. Rajgopal, S. & Shevlin, T. (2006). Why is the Accrual Anomaly not Arbitraged Away? The Role of Idiosyncratic Risk and Transaction Costs. Journal of Accounting and Economics. 28: 201- 234.
[10]           Oei, R. Ramsay, and Mather, P. (2008). Earnings Persistence, Accruals and Managerial Share Ownership”, Accounting andFinance. 48: 475- 502.
[11]           Papanastasopoulos, G. Thomakos, D & Wang, T. (2011). Accruals and the Performance of Stock Returns Following External Financing Activities. British Accounting Review, 43: 214–229.
[12]           Richardson, S. A. Sloan, R. G. Soliman, M. T. & Tuna, I. (2005). Accrual Reliability, Earnings Persistence and Stock Prices. Journal of Accounting and Economics, 39 (3): 437-485.
[13]           Scott, A. R. Sloan, M. Soliman andI. Tuna (2005). “Accrual Reliability, Earnings Persistence and Stock Returns”, Journal of Accounting Research, 39: 437- 485.
[14]           Silva Filho, A. and Machado, Marcio, M. (2014). Persistence and Relevance of Accruals: Evidences from the Brazilian Capital Market working paper. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2409398.
[15]           Sloan, R. (1996). Do Stock Prices Fully Reflect Information in Accruals and Cash Flows About Future Earnings? The Accounting Review. 71: 289-315.
[16]           Zhang, X. F. (2007). Accruals, Investment, and the Accrual Anomaly. The Accounting Review, 82(5), 1333-1363.